Kapitaliseringsforhold

Kapitaliseringsforhold er finansielle nøkkeltall som brukes til å måle et selskaps kapitalstruktur. De tre vanligste kapitaliseringsgradene er gjeld-til-egenkapital-forholdet, gjeld-til-aktiva-forhold og egenkapital-til-aktiva-forhold.

Gjeld-til-egenkapital-forholdet måler forholdet mellom et selskaps gjeld og egenkapital. Dette forholdet brukes til å bestemme den økonomiske risikoen til et selskap. En høy gjeld i forhold til egenkapital indikerer at et selskap er svært belånt og derfor er mer risikabelt.

Gjeld-til-aktiva-forholdet måler forholdet mellom et selskaps gjeld og dets eiendeler. Dette forholdet brukes til å bestemme den økonomiske risikoen til et selskap. Et høyt forhold mellom gjeld og eiendeler indikerer at et selskap er svært belånt og derfor er mer risikabelt.

Egenkapital-til-aktiva-forholdet måler forholdet mellom et selskaps egenkapital og dets eiendeler. Dette forholdet brukes til å bestemme den økonomiske risikoen til et selskap. En høy egenkapitalandel indikerer at et selskap er svært belånt og derfor er mer risikabelt.

Hva er typer giringsforhold?

Leverage ratio er en type finansiell forholdstall som brukes til å måle et selskaps evne til å finansiere sin drift og vekst med gjeld. De vanligste gearingsgradene er gjeld-til-egenkapital-forholdet og gjeld-til-aktiva-forhold.

Gjeld-til-egenkapital-forholdet er et mål på et selskaps finansielle innflytelse, beregnet ved å dele dets totale gjeld med dets egenkapital. Dette forholdet brukes til å vurdere et selskaps evne til å finansiere sin drift og vekst med gjeld. En høyere gjeld i forhold til egenkapital indikerer en høyere grad av finansiell innflytelse og større risiko for konkurs.

Gjeld-til-aktiva-forholdet er et mål på et selskaps finansielle innflytelse, beregnet ved å dele dets totale gjeld med dets totale eiendeler. Dette forholdet brukes til å vurdere et selskaps evne til å finansiere sin drift og vekst med gjeld. En høyere gjeld i forhold til eiendeler indikerer en høyere grad av finansiell innflytelse og større risiko for konkurs. Hva betyr lav kapitaliseringsgrad? En lav kapitaliseringsgrad indikerer at et selskap har en høyere gjeld-til-egenkapitalandel og er mer belånt enn sine jevnaldrende. Dette betyr at selskapet er mer risikabelt og aksjen er mer volatile.

Hva er Basel 3-leverage ratio?

Basel 3 er den tredje iterasjonen av Basel-avtalene, et internasjonalt regelverk for banker. Leverage ratio er et av hovedkapitalkravene under Basel 3. Det er definert som forholdet mellom en banks kjernekapital og dens gjennomsnittlige totale eiendeler. Minimum påkrevd uveklingsgrad er 3 %

Uveklingsgraden er et sentralt verktøy for å administrere en banks samlede risikoprofil. Ved å sette et minimumskrav, tar Basel 3 sikte på å sikre at bankene har en tilstrekkelig kapitaldempe til å absorbere tap ved nedgangstider. Jo høyere forholdstall, desto større buffer av kapital som er tilgjengelig for banken.

Banker som faller under minimum gearing ratio kan være underlagt ytterligere kapitalkrav, for eksempel høyere minimum Tier 1 kapitaldekning, eller kan være begrenset i deres evne til å betale utbytte eller delta i tilbakekjøp av aksjer.

Hva er finansiell gearingsgrad?

Finansiell gearingsgrad er et forhold som måler den økonomiske gearingen til et selskap. Det beregnes ved å dele selskapets totale gjeld med selskapets totale egenkapital.

Den finansielle uveklingsgraden kan brukes til å vurdere risikoen til et selskaps finansielle struktur. En høyere finansiell leverage ratio indikerer et mer gearet selskap, som kan være mer risikabelt.

Hva er de viktigste faktorene for kapitalstruktur?

Det er mange forskjellige determinanter for kapitalstruktur, men de to viktigste er lønnsomhet og vekst.

Lønnsomhet er viktig fordi den påvirker mengden kontanter som et selskap har tilgjengelig for å betale tilbake gjelden sin. Et selskap som er mer lønnsomt vil typisk ha mer kontanter tilgjengelig for å betale tilbake gjelden sin, og vil derfor kunne opprettholde en lavere gjeldsgrad i forhold til egenkapital.

Vekst er viktig fordi det påvirker mengden gjeld som et selskap kan ta på seg uten å øke risikoen. Et selskap som vokser raskt vil typisk kunne ta opp mer gjeld uten å øke risikoen, fordi de økte inntektene fra veksten vil bidra til å betale tilbake gjelden.

Andre viktige faktorer for kapitalstruktur inkluderer selskapets bransje, landet der det opererer og stadiet i livssyklusen.