Hva er investeringsavkastning og hvordan beregnes den?

Avkastning ved investering er inntektene generert fra en investering over en tidsperiode. De kan måles i absolutte termer, for eksempel dollar, eller i relative termer, for eksempel prosent.

Hvordan måler du avkastningen til individuelle verdipapirer?

Det er flere måter å måle avkastningen til individuelle verdipapirer på. Den vanligste metoden er å beregne den prosentvise endringen i verdipapirets pris over en viss tidsperiode. For eksempel, hvis et verdipapirs pris går fra $100 til $110 i løpet av et år, vil avkastningen være 10%.

En annen måte å måle avkastning på er å beregne verdipapirets totalavkastning, som tar hensyn til både kursendringer og eventuelle utbytter eller rentebetalinger som verdipapiret har utbetalt over den aktuelle perioden. For eksempel, hvis et verdipapirs pris går fra $100 til $110 og det betaler ut $5 i utbytte i løpet av et år, vil totalavkastningen være 15%.

Det er også viktig å huske på at avkastningen ikke alltid er lineær. Med andre ord, et verdipapirs avkastning over ett år forteller deg ikke nødvendigvis hva avkastningen vil være i løpet av det neste året. Avkastningen kan være volatil, og varierer ofte en del fra år til år.

Hva er de tre hovedtypene for investeringer?

De tre hovedtypene av investeringer er aksjer, obligasjoner og kontantekvivalenter.

Aksjer er aksjeinvesteringer som representerer eierskap i et selskap. Når du kjøper aksjer, blir du deleier i selskapet og har rett til en del av selskapets fortjeneste eller tap. Verdien av aksjebeholdningen din kan stige eller falle basert på selskapets økonomiske resultater.

Obligasjoner er gjeldsinstrumenter som brukes av selskaper og myndigheter for å skaffe kapital. Når du kjøper en obligasjon, låner du penger til utstederen og har rett til rentebetalinger. Verdien av obligasjonsbeholdningen din kan stige eller falle basert på endringer i rentene.

Kontantekvivalenter er investeringer som enkelt kan konverteres til kontanter. Pengemarkedsfond og kortsiktige statsobligasjoner er eksempler på kontantekvivalenter.

Hva er avkastning i form av investering?

Avkastningen på investeringen (ROI) måler prosentandelen av verdiøkning på en investering over en viss tidsperiode. For å beregne ROI, brukes følgende ligning:

ROI = (Gjeldende investeringsverdi - Original Value of Investment) / Original Value of Investment

For eksempel, hvis en investor kjøpte en aksje for $100 og den nåværende verdien av aksjen er $110, ROI vil være 10%.

ROI kan være positiv eller negativ, avhengig av om den nåværende verdien av investeringen er høyere eller lavere enn den opprinnelige verdien. Hvis gjeldende verdi er lavere enn den opprinnelige verdien, vil ROI være negativ.

ROI er en populær beregning fordi det er en enkel måte å sammenligne ytelsen til ulike investeringer. Det er imidlertid viktig å merke seg at ROI ikke tar hensyn til tidsrammen for investeringen, noe som kan være en viktig faktor for å avgjøre om man skal investere i en bestemt eiendel.

Hvordan måler du investeringer i en bedrift?

Det finnes en rekke måter å måle investeringer i en bedrift på. Den vanligste beregningen er avkastning på investeringen (ROI). Dette er et mål på lønnsomheten til en investering, uttrykt som en prosentandel av den opprinnelige investeringen. For eksempel, hvis en investering på $100 genererer en avkastning på $10, vil avkastningen være 10%.

Andre vanlige beregninger inkluderer netto nåverdi (NPV) og internrente (IRR). NPV er et mål på lønnsomheten til en investering, uttrykt i form av nåverdien av kontantstrømmene generert av investeringen. IRR er et mål på avkastningen på en investering, uttrykt som en prosentandel av den opprinnelige investeringen.

I tillegg til økonomiske beregninger, måler bedrifter ofte investeringer i form av ressursene som er investert. Dette kan inkludere hvor mye penger som er investert, antall ansatte, hvor mye tid som er investert, eller antall kunder.

Hva er målene for avkastning?

Det finnes flere mål for avkastning, men de vanligste er totalavkastning og annualisert avkastning. Totalavkastning er den prosentvise endringen i verdien av en investering over en periode. Annualisert avkastning er gjennomsnittlig årlig avkastning over en tidsperiode.