Hvordan beregne avkastningen på investeringen (ROI) og hva det betyr

Hva er ROI og hvordan beregner du det?

Hva er avkastningsformel i Excel?

ROI-formelen i Excel er =FV/PV.

Nåverdien (PV) er mengden penger du har i dag. Den fremtidige verdien (FV) er mengden penger du vil ha i fremtiden. ROI er forholdet mellom de to verdiene.

Du kan bruke ROI-formelen til å sammenligne ulike investeringer. For eksempel, hvis du har to investeringer med forskjellige PV- og FV-verdier, er den med høyere ROI den beste investeringen.

Hva er 4 typer investeringer?

Det finnes mange typer investeringer, men noen av de vanligste er:

1. Aksjeinvesteringer: Disse inkluderer aksjer, aksjefond og børshandlede fond (ETF). Aksjeinvesteringer gir potensialet for kapitalgevinster, som er fortjenesten du tjener når du selger investeringen for mer enn du betalte for den.

2. Gjeldsinvesteringer: Disse inkluderer obligasjoner og statskasseveksler. Gjeldsinvesteringer gir potensialet for renteinntekter, som er inntekten du tjener på investeringen.

3. Eiendom: Dette kan omfatte bolig- eller næringseiendom, eller land. Eiendom kan tilby potensial for leieinntekter, kapitalgevinster eller begge deler.

4. Råvarer: Disse inkluderer metaller, energi og landbruksprodukter. Råvarer kan tilby potensialet for prisstigning, eller fortjenesten du tjener når du selger investeringen for mer enn du betalte for den.

Hva er fordelene med avkastning?

Det er mange fordeler med å beregne ROI (avkastning på investeringen). ROI er en rask og enkel måte å måle lønnsomheten til en investering. Det er også en god måte å sammenligne lønnsomheten til ulike investeringer.

ROI kan brukes til å:

-Ta beslutninger om hvilke investeringer som skal gjøres

-Sammenligne lønnsomheten til ulike investeringer

-Måle ytelsen til en investering over tid

- Bestem det optimale tidspunktet for å selge en investering

Hva er normal avkastningsformel?

Normal avkastning er et begrep som brukes i finans for å beskrive den teoretiske avkastningen til en investering som ikke har unormale gevinster eller tap. Formelen for å beregne normalavkastning er som følger:

Normalavkastning = (Gjennomsnittlig avkastning - Risikofri rente) / Standardavvik

hvor:

Gjennomsnittlig avkastning = det aritmetiske gjennomsnittet av investeringens avkastning * * Risikofri rente = avkastningen på en risikofri investering (vanligvis en statsobligasjon)
Standardavvik = standardavviket for investeringens avkastning

Hva er typene avkastning på investeringen?

Det er fire hovedtyper av avkastning på investeringen (ROI):

1. Netto ROI: Dette er den mest vanlige og enkle beregningen, som ganske enkelt tar forskjellen mellom de totale inntektene generert og de totale investeringskostnadene.

2. Intern avkastning: Denne tilnærmingen justerer for alternativkostnaden for kapital, og spør i hovedsak hvor mye avkastning investeringen genererer sammenlignet med hvis de samme midlene ble investert andre steder.

3. Økonomisk ROI: Denne beregningen tar hensyn til alle økonomiske kostnader og fordeler knyttet til investeringen, inkludert de som ikke er direkte relatert til selve prosjektet (f.eks. miljøeksternaliteter).

4. Sosial avkastning: Dette ligner på økonomisk avkastning, men tar også hensyn til ikke-økonomiske fordeler og kostnader, slik som innvirkning på sosial samhørighet eller kriminalitet.