Over pari

Begrepet "over pari" brukes til å beskrive en obligasjon som handles til en pris over pålydende verdi. For eksempel, hvis en obligasjon har en pålydende verdi på $1000 og handles til en pris på $1100, sies det å handle "over pari." Dette betyr at obligasjonen handles til en premie, eller til en pris som er høyere enn det obligasjonen faktisk er verdt. Dette kan skje av en rekke årsaker, inkludert det faktum at obligasjonen betaler en høyere rente enn andre obligasjoner, eller fordi obligasjonen anses å være en trygg investering.

Hva er de 7 typene obligasjoner?

1. Ionebindinger: Ionebindinger dannes når ett atom overfører elektroner til et annet atom. Dette skaper et par ioner med motsatt ladning. Tiltrekningskraften mellom ionene holder molekylene sammen.

2. Kovalente bindinger: Kovalente bindinger dannes når atomer deler elektroner. Tiltrekningskraften mellom atomene holder molekylene sammen.

3. Metalliske bindinger: Metalliske bindinger dannes når atomer deler elektroner. Tiltrekningskraften mellom atomene holder molekylene sammen.

4. Hydrogenbindinger: Hydrogenbindinger dannes når atomer deler elektroner. Tiltrekningskraften mellom atomene holder molekylene sammen.

5. Van der Waals-krefter: Van der Waals-krefter dannes når atomer deler elektroner. Tiltrekningskraften mellom atomene holder molekylene sammen.

6. London dispersjonskrefter: London dispersjonskrefter dannes når atomer deler elektroner. Tiltrekningskraften mellom atomene holder molekylene sammen.

7. dipol-dipol-interaksjoner: Dipol-dipol-interaksjoner dannes når atomer deler elektroner. Tiltrekningskraften mellom atomene holder molekylene sammen.

Hvorfor vil en obligasjon handle over pari?

En obligasjon kan handle over pari av en rekke årsaker, men den vanligste årsaken er at obligasjonen betaler en høyere rente enn dagens markedsrente. Dette kan skje når obligasjonen først utstedes, eller når rentene i markedet har falt siden obligasjonen ble utstedt. I begge tilfeller vil obligasjonen handles til en premie, noe som betyr at den vil handle over pålydende verdi.

En annen grunn til at en obligasjon kan handles over pari er hvis obligasjonen er konverterbar, noe som betyr at utsteder har rett til å innløse obligasjonen før den forfaller. Dette gjøres vanligvis når rentene har falt, og utstederen kan spare penger ved å ringe obligasjonen og utstede ny gjeld til en lavere rente. Investorer er villige til å betale en premie for en konverterbar obligasjon fordi de vet at de kan være i stand til å innløse obligasjonen tidlig og motta en høyere avkastning enn de ville fått fra en ikke-konverterbar obligasjon.

Til slutt kan en obligasjon handle over pari dersom den handles i et utenlandsk marked. I dette tilfellet vil obligasjonen bli priset i utenlandsk valuta, og valutakursen vil spille en rolle for å bestemme obligasjonens pris. Hvis den utenlandske valutaen er sterkere enn valutaen obligasjonen ble utstedt i, vil obligasjonen handles til en premie. Handles en obligasjon over eller under pari? En obligasjon handles over pari hvis prisen er høyere enn $100, og den handles under pari hvis prisen er mindre enn $100. Er pari det samme som rektor? Nei, rektor er ikke det samme som par. Hovedstol er mengden penger som er lånt eller investert, mens pari er pålydende verdi av en obligasjon. De to begrepene blir ofte forvekslet fordi de begge brukes til å beskrive verdien av en obligasjon. Hva er over pari og under pari? En obligasjons pålydende er dens pålydende, eller verdien som vises på selve obligasjonen. Begrepet «pari» er forkortelse for «par verdi». Over pari betyr at obligasjonen selger for mer enn pålydende verdi, mens under pari betyr at obligasjonen selger for mindre enn pålydende verdi.