Effektiv varighet

Effektiv durasjon er et mål på en obligasjons prisfølsomhet for endringer i renten. Den brukes til å estimere prisendringen på en obligasjon som svar på en renteendring. Jo høyere effektiv durasjon er, desto mer følsom er obligasjonens pris for endringer i rentenivået.

Den effektive varigheten til en obligasjon kan beregnes ved hjelp av følgende formel:

D = -∆P / ∆r

hvor:

D = effektiv varighet
∆P = endring i obligasjonskurs
∆r = renteendring

Den effektive varigheten til en obligasjon påvirkes av en rekke faktorer, inkludert obligasjonens løpetid, kupongrente og yield to forfall.

For eksempel vil en obligasjon med lengre løpetid ha høyere effektiv durasjon enn en obligasjon med kortere løpetid. Dette er fordi en langsiktig obligasjon er mer følsom for endringer i rentenivået enn en kortere obligasjon.

En obligasjon med høyere kupongrente vil også ha høyere effektiv varighet enn en obligasjon med lavere kupongrente. Dette fordi en obligasjon med høyere kupongrente vil ha større prisfølsomhet for endringer i rentenivået enn en obligasjon med lavere kupongrente.

Til slutt vil en obligasjon med høyere avkastning til forfall ha høyere effektiv durasjon enn en obligasjon med lavere forfallsrente. Dette er fordi en obligasjon med høyere yield til forfall er mer følsom for endringer i rentenivået enn en obligasjon med lavere yield til forfall.

Hva betyr DV01?

DV01 er et finansielt forholdstall som måler følsomheten til en obligasjonskurs for endringer i renten. Den beregnes ved å ta endringen i obligasjonskursen delt på renteendringen. For eksempel, hvis en obligasjon har en DV01 på $100 og rentene øker med 1%, vil obligasjonskursen synke med $100.

Hvor mange typer varighet er det?

Det er fire typer varighet:
-Macaulay-varighet
-Modifisert varighet
-Effektiv varighet
-Nøkkelrentevarighet

Macaulay-varighet er den veide gjennomsnittlige løpetiden til en obligasjons kontantstrømmer, der vektene er nåverdien av obligasjonens kontantstrømmer.
Modifisert varighet er den prosentvise endringen i en obligasjonskurs for en renteendring på 1 %.
Effektiv durasjon er den prosentvise endringen i en obligasjonskurs ved 1 % renteendring, forutsatt at renteendringen ikke vil forårsake en endring i obligasjonens kontantstrømmer.
Styringsrentevarighet er den prosentvise endringen i en obligasjonskurs ved 1 % renteendring på et bestemt punkt på rentekurven.

Hva er forskjellen mellom varighet og forfallsfinansiering? Durasjon er et mål på et verdipapirs prisfølsomhet for endringer i renten. Den brukes av investorer for å bestemme hvor mye en endring i rentene vil påvirke prisen på verdipapiret. Forfall er hvor lang tid det tar før et verdipapirs hovedstol er tilbakebetalt.

Hva er forholdet mellom varighet og avkastning til forfall? Forholdet mellom varighet og avkastning til forfall er omvendt proporsjonal, noe som betyr at når varigheten øker, reduseres avkastningen til forfall. Grunnen til dette er at når en obligasjons durasjon er lengre, er den mer følsom for endringer i renten. Når rentene stiger, vil derfor kursen på obligasjonen falle mer enn en obligasjon med kortere varighet, og omvendt. Er effektiv varighet det samme som modifisert varighet? Nei, effektiv varighet er ikke det samme som modifisert varighet. Effektiv durasjon er et mål på en obligasjons prisfølsomhet for endringer i renten, tatt i betraktning de innebygde opsjonene i obligasjonen. Modifisert varighet er et mål på en obligasjons prisfølsomhet overfor endringer i rentenivået, og ignorerer de innebygde opsjonene i obligasjonen.