Rentedekningsforholdet: Hvordan det fungerer og et eksempel

Rentedekningsforholdet: Hvordan fungerer det med et eksempel

Hvordan beregnes ganger renteopptjent forhold i regnskapet?

The times interest earned ratio (TIE) er et finansielt forhold som måler et selskaps evne til å betale renter på utestående gjeld. TIE-forholdet beregnes ved å dele et selskaps resultat før renter og skatter (EBIT) med rentekostnadene for en gitt tidsperiode.

Et selskaps evne til å betale renter er viktig fordi dersom et selskap ikke kan betale sine renter, kan det bli tvunget til å erklære seg konkurs. Et høyt TIE-forhold indikerer at et selskap er i stand til å betale sine rentebetalinger, og et lavt TIE-forhold indikerer at et selskap kan ha problemer med å betale sine rentebetalinger.

For å beregne TIE-forholdet trenger du et selskaps regnskap for en gitt tidsperiode. TIE-forholdet beregnes vanligvis for et selskaps siste regnskapsår.

Når du har et selskaps regnskap, kan du beregne TIE-forholdet ved å dele selskapets EBIT på dets rentekostnad. For eksempel, hvis et selskap har en EBIT på $100 000 og en rentekostnad på $10 000, vil dets TIE-forhold være 10.

Et TIE-forhold på 10 indikerer at selskapet er i stand til å betale sine rentebetalinger 10 ganger. Dette er et sterkt forhold, og det indikerer at selskapet har god økonomisk helse.

Det er viktig å merke seg at TIE-forholdet er et bakoverskuende forhold, og det forteller oss kun om et selskaps evne til å betale rentebetalinger tidligere. Det forteller oss ikke noe om et selskaps evne til å betale rentebetalinger i fremtiden.

TIE-forholdet er et nyttig forhold for investorer å vurdere når de vurderer et selskap. Det er imidlertid kun én opplysning, og den skal ikke brukes som eneste grunnlag for investeringsbeslutninger. Hvordan beregner jeg dekning i Excel? For å beregne dekning i Excel, må du først finne ut hvor mye gjeld bedriften din har. Du finner dette ved å legge sammen all kortsiktig gjeld på selskapets balanse. Når du har det totale gjeldsbeløpet, må du dele det på den totale inntekten for bedriften din. Dette vil gi deg dekningsgraden.

Er rentedekningsgrad en likviditetsgrad?

Svaret er nei. Rentedekningsgraden er ikke en likviditetsgrad. Rentedekningsgraden er en soliditetsgrad som brukes til å avgjøre om et selskap kan betale sine renteutgifter på sin utestående gjeld. Likviditetsgradene brukes til å bestemme et selskaps evne til å oppfylle sine kortsiktige forpliktelser.

Hva forteller strømforholdet?

Nåværende forholdstall er en likviditetsgrad som måler et selskaps evne til å betale kortsiktige og langsiktige forpliktelser. Nåværende forhold beregnes ved å dele et selskaps omløpsmidler med kortsiktig gjeld. Et selskap som har en gjeldsgrad på 1,5 eller høyere anses å ha en sterk betalingsevne. Et selskap med en gjeldsgrad på mindre enn 1,0 anses å ha en svak evne til å betale sine forpliktelser.

Hva betyr høy dekningsgrad? En høy dekningsgrad indikerer at et selskap har en stor mengde kontanter og kontantekvivalenter tilgjengelig for å dekke kortsiktig gjeld. Dette forholdet brukes til å måle et selskaps økonomiske helse og er en viktig faktor i kredittanalyse. En høy dekningsgrad anses generelt for å være et positivt tegn, da det indikerer at selskapet er i en sterk finansiell posisjon og mindre sannsynlighet for å misligholde sine gjeldsbetalinger.