Ervervede fondavgifter og -kostnader (AFFE) Definisjon

Ervervede fondsavgifter og utgifter (AFFE) er tilleggskostnadene knyttet til å investere i et verdipapirfond som ikke er inkludert i fondets oppgitte kostnadsandel. AFFE inkluderer utgifter som meglerprovisjoner og forhandlerpåslag, og er unike for verdipapirfond.

AFFE er viktig å ta i betraktning når man vurderer den sanne kostnaden ved å investere i et aksjefond. Selv om AFFE ikke er inkludert i fondets oppgitte kostnadsforhold, kan de ha en betydelig innvirkning på fondets samlede ytelse og bør tas i betraktning når investeringsbeslutninger tas. Hvordan unngår jeg fondsavgifter? For å unngå fondsavgifter kan du enten investere i ubelastede fond eller indeksfond. No-load fond er aksjefond som ikke krever salgsprovisjon, mens indeksfond er aksjefond som sporer en bestemt markedsindeks.

Hvor mange typer fond er det?

Det finnes mange typer verdipapirfond, men de tre vanligste er aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond. Aksjefond investerer i aksjer, obligasjonsfond investerer i obligasjoner, og pengemarkedsfond investerer i kortsiktige gjeldsinstrumenter.

Hvordan beregnes utgifter til aksjefond?

Det er to hovedtyper av fondsutgifter: driftskostnader og salgskostnader.

Driftskostnader inkluderer kostnadene ved å drive fondet, som forvaltningsgebyrer, administrasjonsgebyrer og depotgebyrer. Disse utgiftene beregnes som en prosentandel av fondets midler og utbetales regelmessig fra fondets midler.

Salgsgebyrer er engangsavgifter som betales når du kjøper eller selger aksjer i fondet. Disse gebyrene brukes til å betale salgsprovisjonene til meglerne som selger fondets aksjer.

Begge typer utgifter trekkes fra fondets midler. Totalkostnadsforholdet er summen av driftskostnadsforholdet og salgskostnadsforholdet. Hva kalles et aksjefondsgebyr? Et aksjefondsgebyr kalles et utgiftsforhold. Utgiftsforholdet er prosentandelen av eiendelene du betaler i gebyr hvert år. Gjennomsnittlig kostnadsprosent for verdipapirfond er 1,3 %. Hva er innløsningsgebyr? Innløsningsgebyr er et gebyr som belastes av et verdipapirfond når en investor løser inn eller selger aksjer i fondet. Gebyret er utformet for å motvirke investorer fra ofte å kjøpe og selge aksjer, noe som kan være kostbart for fondet.