Active Share Study

En aktiv aksjestudie er et forskningsprosjekt som undersøker prosentandelen av et verdipapirfonds beholdning som er forskjellig fra beholdningen til referanseindeksen. Studien er viktig fordi den kan hjelpe investorer med å forstå hvor mye av et fonds ytelse som skyldes fondsforvalterens evne til å velge aksjer, og hvor mye som skyldes fondets underliggende indeks.

Undersøkelsen utføres vanligvis ved å se på et fonds beholdning ved slutten av hvert år, og sammenligne dem med beholdningene til indeksen ved slutten av året. Prosentandelen av fondets beholdning som avviker fra indeksen kalles den aktive andelen.

Det er noen forskjellige måter å beregne aktiv andel på, men den vanligste er å ganske enkelt ta summen av den absolutte verdien av forskjellene mellom fondets beholdning og indeksens beholdning, delt på to.

For eksempel, hvis et fond har en portefølje som består av følgende aksjer:

Selskap A: 5 %
Selskap B: 10 %
Selskap C: 15 %
Selskap D: 20 %

Og indeksen som fondet følger har følgende beholdninger:

Selskap A: 10 %
Selskap B: 15 %
Selskap C: 20 %
Selskap D: 25 % * *
Da vil den aktive andelen beregnes som følger:

(5% - 10%) + (10% - 15%) + (15% - 20%) + (20% - 25%) = - 10 %

Den aktive andelen vil være 10 %, fordi 10 % av fondets beholdning avviker fra indeksen.

Aktive aksjestudier er viktige fordi de kan hjelpe investorer med å forstå hvor mye av et fonds ytelse som skyldes fondsforvalterens evne til å velge aksjer, og hvor mye som skyldes fondets underliggende indeks. Hvis et fond har en høy aktiv andel, betyr det at fondsforvalteren gjør mange innsatser som er forskjellige fra indeksen, og dermed fondets ytelse Hva er fondskategorier? Fondskategorier brukes til å gruppere fond med lignende egenskaper. For eksempel vil alle aksjefond falle inn i samme kategori, som alle obligasjonsfond. Dette gjør det lettere for investorer å sammenligne fond og velge det som passer for dem. Hva er den fullstendige formen for NAV? Den fullstendige formen for NAV er "Netto Asset Value." NAV er verdien av et verdipapirfonds aktiva minus dets forpliktelser, delt på antall utestående aksjer. NAV beregnes daglig, og er prisen for kjøp og salg av aksjer i fondet. Hva er aktiv risiko? Aktiv risiko refererer til risikoen som påløper som følge av at en investor tar aktive beslutninger om investeringer, i motsetning til passiv investering i for eksempel et indeksfond. Aktiv risiko blir også noen ganger referert til som "usystematisk risiko."

Inkluderer Active Share kontanter?

Active share er en beregning som måler prosentandelen av en portefølje som er investert i verdipapirer som skiller seg fra verdipapirene i referanseindeksen.

Svaret på spørsmålet er "Nei", aktiv andel inkluderer ikke kontanter. Hvordan beregner du aktiv risiko? Den aktive risikoen til et verdipapirfond er risikoen for at fondets ytelse vil avvike fra utviklingen til referanseindeksen. Den aktive risikoen måles ved standardavviket til fondets meravkastning over referanseindeksen.