Avkastning på inntekter

Avkastningen på opptjening av eiendeler er et mål på lønnsomheten til et selskaps kjernevirksomhet. Det beregnes ved å dele selskapets netto inntekt fra driften med dets totale inntektsmidler. Avkastningen på å tjene eiendeler er en nyttig beregning for å vurdere lønnsomheten til et selskaps kjernevirksomhet.

Hva er de fire prinsippene i IFRS?

De fire prinsippene i IFRS er:

1. Innregning: Dette prinsippet krever at en eiendel eller forpliktelse innregnes i regnskapet når den oppfyller definisjonen av en eiendel eller forpliktelse, og når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler eller fremtidige ofringer av økonomiske fordeler vil strømme til eller fra enheten.

2. Måling: Dette prinsippet krever at eiendeler og forpliktelser måles til virkelig verdi.

3. Opplysninger: Dette prinsippet krever at regnskapet opplyser all informasjon som er nødvendig for å forstå den finansielle stillingen, ytelsen og kontantstrømmene til foretaket.

4. Tidspunkt: Dette prinsippet krever at innregning og måling av eiendeler og forpliktelser foretas på tidspunktet da eiendelen anskaffes eller forpliktelsen pådras.

Er ROA en bedre ytelsesmåling enn ROE?

Det er ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet da det avhenger av de spesifikke omstendighetene til det aktuelle selskapet. Generelt er imidlertid ROA et bedre mål på ytelse enn ROE. Dette er fordi ROA tar hensyn til hele selskapets aktivabase, mens ROE kun vurderer egenkapital. Som et resultat gir ROA et mer nøyaktig bilde av selskapets samlede lønnsomhet.

Hva er de fire prinsippene for GAAP?

De fire prinsippene for allment aksepterte regnskapsprinsipper (GAAP) er som følger:

1. Inntektsføringsprinsipp
2. Samsvarsprinsipp
3. Fullstendig offentliggjøringsprinsipp
4. Objektivitetsprinsipp

Hva står NIM for ? NIM står for «netto rentemargin», som er et nøkkeltall som måler lønnsomheten til et selskaps utlånsvirksomhet. Dette forholdstallet representerer differansen mellom renteinntektene opptjent på lån og rentekostnadene på innskudd og andre lån. En høyere NIM indikerer at en bedrift er mer lønnsom og effektiv i sine utlånsaktiviteter.

Hva er avkastningsforholdet?

Inntjeningsavkastningsforholdet er et finansielt forhold som måler prosentandelen av et selskaps inntjening som genereres av eiendelene. Forholdet beregnes ved å dele et selskaps resultat før renter og skatter (EBIT) på dets totale eiendeler.

Inntjening yield ratio er et nyttig verktøy for investorer for å vurdere et selskaps lønnsomhet. Et høyt forhold indikerer at et selskap genererer en stor avkastning på sine eiendeler, mens et lavt forhold indikerer at et selskap ikke genererer en stor avkastning på sine eiendeler.

Forholdet er også nyttig for å sammenligne lønnsomheten til ulike selskaper. For eksempel, hvis to selskaper har samme EBIT, men ett selskap har dobbelt så mange eiendeler, vil det første selskapet ha en høyere avkastningsgrad.

Det er viktig å merke seg at avkastningsgraden er et øyeblikksbildeforhold, og tar ikke hensyn til tidsverdien av penger. For eksempel kan et selskap med høy avkastningsgrad ha generert sin inntjening over lang tid, mens et selskap med lav avkastningsgrad kan ha generert sin inntjening over kortere tid.

Inntjening yield ratio er også kjent som avkastning på aktiva (ROA) ratio.