Up-Market Capture Ratio

Up-market capture ratio er en ytelsesberegning som måler prosentandelen av en investerings positive avkastning i forhold til det totale markedet. For eksempel, hvis en investering har en up-market capture ratio på 80%, betyr det at investeringen har fått 80% av markedets gevinster og tapt 20% av markedets tap. Up-market capture ratio er et nyttig verktøy for å vurdere en investerings risikojusterte avkastning.

Hva er opp-/ned-forholdet?

Opp-/ned-forholdet er et risikostyringsverktøy som måler den potensielle avkastningen til en investering i forhold til den potensielle nedsiderisikoen.

Opp-/nedsideforholdet beregnes ved å dele den potensielle oppsiden av en investering med den potensielle nedsiden.

For eksempel, hvis en investering har en potensiell oppside på 10 % og en potensiell nedside på 5 %, vil oppside/nedsideforholdet være 2.

Jo høyere oppside/nedsideforhold, jo mer attraktivt investering.

Ulempen med opp/ned-forholdet er at det ikke tar hensyn til sannsynligheten for at oppsiden eller nedsiden inntreffer.

Det er mulig å ha et høyt oppside/nedsideforhold og fortsatt tape penger hvis det er mer sannsynlig at nedsiden oppstår enn oppsiden.

Hva betyr et negativt nedsidefangstforhold?

Et negativt nedsidefangstforhold betyr at en porteføljes ytelse i perioder med markedsnedgang har vært dårligere enn markedets generelle ytelse i de samme periodene. Porteføljen har med andre ord tapt mer penger enn markedet under markedsnedgangstider.

Det er noen mulige forklaringer på dette fenomenet:

1) Porteføljen kan være investert i spesielt volatile eller risikofylte eiendeler som har en tendens til å miste verdi mer enn markedet i perioder med markedsnedgang.

2) Porteføljeforvalteren kan ha tatt dårlige investeringsbeslutninger i perioder med markedsnedgang, noe som har ført til underavkastning.

3) Porteføljen kan være investert i eiendeler som er relativt upopulære i perioder med markedsnedgang, noe som fører til lavere priser og lavere avkastning.

Uansett årsak, er et negativt nedsidefangstforhold generelt sett ikke en god ting, og investorer bør være klar over dette potensielle problemet når de vurderer å investere i en bestemt portefølje.

Hva er markedsfangstrate?

Market capture rate er et forhold som måler hvor godt en porteføljeforvalter er i stand til å fange oppsiden av markedet samtidig som den unngår nedsiden.

Market capture rate beregnes ved å ta differansen mellom forvalterens avkastning og avkastningen til referanseindeksen, delt på referanseindeksens avkastning.

For eksempel, hvis en porteføljeforvalter oppnådde en avkastning på 10 % mens referanseindeksen ga en avkastning på 5 %, ville markedsfangstgraden være 100 %.

Markedsfangstraten kan være et nyttig verktøy for å evaluere en leders ytelse, men den bør ikke brukes som eneste mål. Andre faktorer, som forvalterens risikojusterte avkastning, bør også vurderes.

Hvordan beregnes Calmar-forholdet?

Calmar-forholdet er et risikojustert resultatmål som brukes til å evaluere ytelsen til en investeringsstrategi eller portefølje. Den beregnes ved å dele den sammensatte årlige vekstraten (CAGR) for en investering med dens maksimale uttak.

Calmar-forholdet er et nyttig verktøy for å sammenligne den risikojusterte ytelsen til ulike investeringsstrategier eller porteføljer. Et høyere Calmar-forhold indikerer en bedre risikojustert ytelse.

For å beregne Calmar-forholdet trenger du følgende data:

- CAGR for investeringen
- Maksimal uttak av investeringen

Calmar-forholdet beregnes som følger:

Calmar ratio = CAGR / Maksimal uttak

La oss for eksempel si at en investering har en CAGR på 10 % og en maksimal uttak på 20 %. Calmar-forholdet vil bli beregnet som følger:

Calmar-forhold = 10 % / 20 % = 0,5

Et Calmar-forhold på 0,5 indikerer at investeringen har mistet halvparten av verdien på det verste punktet.

Hvordan måles Treynor?

Treynor måler meravkastningen til en portefølje over den risikofrie renten per enhet av markedsrisiko. Det er med andre ord et mål på en porteføljes risikojusterte avkastning.

For å beregne Treynor, må du først beregne porteføljens beta. Beta er et mål på et verdipapirs eller porteføljes volatilitet i forhold til markedet. Når du har betaen, kan du beregne porteføljens Treynor-forhold ved å bruke følgende formel:

Treynor-forhold = (ekstraavkastning - risikofri rente) / Beta

La oss for eksempel si at du har en portefølje med en årlig avkastning på 10 %. Den risikofrie renten er for tiden 3 %, og porteføljens beta er 1,5. Treynor-forholdet vil bli beregnet som følger:

Treynor-forhold = (10 % - 3 %) / 1,5 = 4,67 %

Jo høyere Treynor-forhold, desto bedre er risikojustert avkastning i porteføljen.