Hva er ned-markedsfangstforhold?

Ned-markedsfangstforholdet er et forhold som måler hvor godt en investering presterer sammenlignet med referanseindeksen i perioder da markedet faller. Capture ratio ned-marked beregnes ved å dele investeringens avkastning med referanseindeksens avkastning i perioder hvor markedet er nede.

For eksempel, hvis en investering har et ned-markedsfangstforhold på 0,8, betyr det at investeringen tapte 20 % mindre enn referanseindeksen i perioder da markedet var nede.

Capture ratio ned-markedet er en nyttig beregning for å vurdere en investerings risikojusterte avkastning. En høyere fangstgrad i ned-markedet indikerer at investeringen gikk bedre enn referanseindeksen i perioder med markedsnedgang, noe som betyr at den tapte mindre penger enn referanseindeksen i disse periodene. Dette kan skyldes at investeringen har en lavere beta, eller er mindre volatil enn referanseindeksen.

Capture ratio i ned-markedet er imidlertid ikke en perfekt beregning. Det tar ikke hensyn til omfanget av markedsnedgangen, så en investering med et høyt fangstforhold i ned-markedet kan fortsatt tape mye penger under et markedskrasj. Den tar heller ikke hensyn til investeringens ytelse i perioder hvor markedet er stigende.

Til tross for disse manglene, er ned-markeds capture ratio et verdifullt verktøy for investorer som ønsker å vurdere en investerings risikojusterte avkastning.

Hva er markedsfangstrate?

Market capture rate er et forhold som måler prosentandelen av et marked som et selskap fanger. For å beregne markedsfangstraten deler du selskapets markedsandel med den totale markedsstørrelsen. For eksempel, hvis et selskap har en markedsandel på 20 % og den totale markedsstørrelsen er 100 millioner dollar, vil markedsfangstraten være 20 %.

Markedsfangsthastigheten er et nyttig verktøy for bedrifter for å vurdere sin posisjon i markedet og sette mål for markedsandelsvekst. En høy markedsfangstrate indikerer at et selskap gjør en god jobb med å fange markedet, mens en lav markedsfangstrate indikerer at selskapet kan forbedre sin markedsandel. Er et lavere nedfangningsforhold bedre? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet da det avhenger av de spesifikke omstendighetene til det aktuelle selskapet. En lavere nedfangningsgrad kan være en indikasjon på et selskap som er mer konservativ i utlånspraksisen, noe som kan sees på som en positiv ting av noen investorer. På den annen side kan en lavere nedfangningsgrad også være en indikasjon på et selskap som sliter med å vokse låneporteføljen sin, noe som kan sees på som en negativ ting av noen investorer. Til syvende og sist er det opp til den enkelte investor å avgjøre om en lavere nedfangningsgrad er en god eller dårlig ting.

Hvordan beregnes nedsideavvik?

Nedsideavvik er et risikomål som kvantifiserer mengden nedsiderisiko i en portefølje eller verdipapir. Det beregnes som standardavviket for avkastning som er under en viss terskel, typisk eiendelens minste akseptable avkastning.

Terskelen kan settes av investoren eller den kan være basert på markedsforhold, for eksempel gjeldende rente. For eksempel, hvis minimum akseptabel avkastning er 5 % og eiendelens avkastning det siste året har vært 10 %, vil nedsideavviket være null. Men hvis eiendelens avkastning det siste året har vært -5 %, vil nedsideavviket være 5 %.

Nedsideavvik er et nyttig risikomål fordi det fanger opp risikoen for at et verdipapir eller en portefølje faller under et visst nivå, som ofte er den største bekymringen for investorer. Det er også et godt supplement til tradisjonelle mål på risiko, som standardavvik, som kan være skjev av positiv avkastning.

Hva er Sortino-forholdet med eksempel?

Sortino-forholdet er et risikojustert resultatmål som er utviklet av Frank Sortino. Forholdet ligner Sharpe-forholdet, men det er mer rettet mot Downside Deviation, som er et mål på nedsiderisiko.

Sortino-forholdet beregnes som følger:

Sortino-forhold = (Gjennomsnittlig avkastning - Målavkastning) / Nedsideavvik

Hvor:

Gjennomsnittlig avkastning = Gjennomsnittlig avkastning av investeringen
Målavkastning = Ønsket avkastning på investeringen
Nedsideavvik = Standardavviket til avkastningen under målavkastningen

La oss for eksempel si at du har en investering med en gjennomsnittlig avkastning på 10 % og et nedsideavvik på 5 %. Ønsket avkastning (eller målavkastning) er 8 %. Sortino-forholdet vil bli beregnet som følger:

Sortino-forhold = (10% - 8%) / 5% = 0,4

Dette betyr at investeringen har en risikojustert avkastning som er 0,4% høyere enn ønsket avkastning.

Det er viktig å merke seg at Sortino-forholdet kan være negativt dersom gjennomsnittlig avkastning er under målavkastningen.

Sortino-forholdet er et nyttig verktøy for investorer fordi det lar dem se hvor mye risiko som er forbundet med en potensiell avkastning.Det er også nyttig for å sammenligne investeringer med ulike risikonivåer. Hva er finansiell informasjonsforhold? Et finansiell informasjonsforhold er et forhold som brukes til å analysere et selskaps regnskap. Dette forholdet kan brukes til å sammenligne et selskaps regnskap med bransjegjennomsnitt eller med andre selskapers regnskap.