Markedsportefølje

En markedsportefølje er en samling av investeringer som til sammen representerer hele markedet. Det inkluderer derfor alle større aktivaklasser, som aksjer, obligasjoner og kontanter. Markedsporteføljen brukes ofte som et referanseindeks som andre porteføljer måles mot. Dette er fordi det gir en god representasjon av det totale markedet, og kan derfor brukes til å måle ytelsen … Les mer

Hva er den modifiserte Dietz-metoden?

Modified Dietz-metoden er en porteføljestyringsteknikk som brukes til å beregne avkastningen på en portefølje. Teknikken ble utviklet av Richard A. Dietz på begynnelsen av 1970-tallet. Modified Dietz-metoden ligner den originale Dietz-metoden, men den tar hensyn til reinvestering av utbytte og kapitalgevinster. Teknikken brukes av investeringseksperter til å beregne avkastningen på investeringen (ROI) til en portefølje. … Les mer

Bestemme din reelle avkastning

Realavkastningen er avkastningen som er justert for inflasjon. For å beregne den reelle avkastningen, må du kjenne den nominelle avkastningen og inflasjonsraten. Realavkastningen beregnes ved å trekke inflasjonsraten fra den nominelle avkastningen. La oss for eksempel si at du investerer i en aksje som har en nominell avkastning på 10 %. Inflasjonen er nå på … Les mer

Hva er mekanisk investering?

Mekanisk investering er en strategi som er avhengig av forhåndsbestemte regler for kjøp og salg av verdipapirer. Dette betyr at handler gjøres uten følelser eller subjektivitet, noe som kan føre til mer disiplinerte og konsekvente beslutninger. Det finnes en rekke ulike tilnærminger som kan brukes når man følger en mekanisk investeringsstrategi. For eksempel kan noen … Les mer

Definisjon av aggressiv investeringsstrategi

En aggressiv investeringsstrategi er en som innebærer å ta på seg et høyere risikonivå for å oppnå større potensiell avkastning. Denne typen strategi brukes ofte av investorer som har en høyere toleranse for risiko og leter etter måter å maksimere avkastningen på. En aggressiv investeringsstrategi kan innebære å investere i et bredere spekter av eiendeler, … Les mer

Overvekt kan være bra for porteføljen din

Overvekt kan være bra for porteføljen din på to måter: 1) Det kan hjelpe deg med å oppnå ønsket aktivaallokering. 2) Det kan øke avkastningen. Overvekting er når du allokerer en større prosentandel av eiendelene dine til en bestemt investering enn det som er representert i indeksen. La oss for eksempel si at du har … Les mer

Equity Style Box

En aksjestilboks er et verktøy som brukes av finansanalytikere til å kategorisere aksjer i henhold til deres investeringsstil. Aksjestilboksen har ni ruter, som hver representerer en annen investeringsstil. Stilene er: vekst, verdi, blanding, small cap, mid cap, large cap, internasjonale, fremvoksende markeder og sektor. Aksjestilboksen er et nyttig verktøy for analytikere fordi den gir en … Les mer

Delta Neutral

Deltanøytral er et begrep som brukes for å beskrive en portefølje av aksjer eller andre verdipapirer som ikke har noen generell følsomhet for endringer i prisen på den underliggende eiendelen. Den underliggende eiendelen kan være hva som helst, men er oftest en aksje eller en råvare. En deltanøytral portefølje har to egenskaper: 1. Porteføljen har … Les mer

Konstant andel porteføljeforsikring (CPPI) Definisjon

CPPI er en porteføljeforsikringsstrategi der en investor kjøper og holder en portefølje av investeringer, og periodisk rebalanserer porteføljen for å opprettholde en konstant andel av porteføljen i hver investering. Strategien er utformet for å beskytte porteføljen mot tap, samtidig som den lar investoren delta i oppsidepotensialet i markedet. Hva er forskjellen mellom en warrant og … Les mer