Tier 1-kapital: definisjon, komponenter, forhold og hvordan det brukes

Kjernekapital refererer til et kjernesett med eiendeler som banker er pålagt å holde for å dempe tap.

Hva er komponentene i kjernekapital?

Kjernekapital består av en banks kjernekapital, som er sammensatt av følgende:

- Vanlige aksjer
- Opptjent overskudd
- Ikke-utdelt overskudd
- Ikke-kumulative preferanseaksjer
- Evigvarende ikke-kumulativ preferanse aksjer
- Minoritetsinteresser i egenkapitalen til konsoliderte datterselskaper

I tillegg består kjernekapitalen av følgende:

- Oppskrivningsfond
- Avsetninger for tap på utlån og leieforhold
- Hybridkapitalinstrumenter * * - Ansvarlig gjeld
- Usikret gjeld med opprinnelig løpetid på inntil fem år
- Generelle avsetninger
- Andre ikke avslørte reserver Hva er full loaded CET1 ratio? Full loaded CET1 ratio er et regulatorisk mål på en banks finansielle styrke, beregnet som forholdet mellom en banks kjernekapital og dens risikovektede eiendeler. Det fulllastede CET1-forholdet er også kjent som "core Tier 1-forholdet".

Hva er en tier 1 gearing ratio?

Nivå 1 gearing ratio er en nøkkelmåling som brukes av regulatorer for å vurdere den finansielle styrken til en bank. Den beregnes ved å dele en banks kjernekapital på dens gjennomsnittlige totale eiendeler. Kjernekapitalen består av kjerneegenkapitalen pluss visse oppgitte reserver. Gjennomsnittlig forvaltningskapital er beregnet over en rullende firekvartalsperiode.

En høyere tier 1 gearing ratio indikerer at en bank har en høyere andel egenkapital i forhold til forvaltningskapitalen og derfor anses å være finansielt sterkere. Et lavere forhold indikerer det motsatte.

Banker er pålagt å opprettholde en minimum tier 1 gearing ratio på 3 %, som fastsatt i Basel III-avtalen. Hvordan beregnes utenat? Rote beregnes ved å ta det totale beløpet som en person har på bankkontoen sin og dele det på antall dager i en måned.

Hvordan beregnes kapitaldekning?

Kapitaldekningen er et mål på en banks kapital. Den beregnes ved å dele en banks kjernekapital på dens totale risikovektede eiendeler.

Kjernekapital består av en banks egenkapital og oppgitte reserver. Egenkapital inkluderer en banks ordinære aksjer, tilbakeholdt overskudd og overskudd. Oppgitte reserver er poster som avsetninger for tap på utlån og aksjeinvesteringer.

Totale risikovektede eiendeler er et mål på en banks eksponering mot risiko. De beregnes ved å vekte en banks eiendeler i henhold til deres risiko og deretter legge sammen de vektede verdiene.

Så, for å beregne en banks kapitaldekning, må du først beregne dens kjernekapital og totale risikovektede eiendeler. Deretter vil du dele kjernekapitalen med de totale risikovektede eiendelene.