Special Assessment Bond Definisjon

Særtaksobligasjon er en type kommuneobligasjon som brukes til å finansiere utbedringer av eiendom som direkte kommer eiendomseierne til gode. Obligasjonene tilbakebetales gjennom en særskilt vurdering på de berørte eiendommene. Denne typen finansiering brukes vanligvis til forbedringer av gate-, kloakk- eller vannsystem.

Hvordan fungerer en kommuneobligasjon?

En kommunal obligasjon er et gjeldspapir utstedt av en stat, kommune eller fylke for å finansiere sine anleggsutgifter, inkludert bygging av offentlige arbeider. Rentene på obligasjonene er fritatt for føderal inntektsskatt og de fleste statlige og lokale skatter, noe som gjør dem attraktive for investorer som er i høye skatteklasser.

Kommunale obligasjoner utstedes på en lang rekke måter, den vanligste er obligasjoner med generelle obligasjoner og inntektsobligasjoner. Generelle forpliktelsesobligasjoner støttes av den utstedende regjeringens fulle tro og kreditt, noe som betyr at hvis staten ikke er i stand til å betale renter eller hovedstol, kan den heve skatter for å generere inntektene som trengs for å utføre betalingene.

Inntektsobligasjoner, på den annen side, støttes kun av inntektene generert av det spesifikke prosjektet som obligasjonsprovenyet ble brukt til å finansiere. Hvis prosjektet ikke genererer nok inntekter til å betale renter og hovedstol, har obligasjonseierne ingen krav på de generelle skatteinntektene til den utstedende staten.

Kommunale obligasjoner brukes ofte til å finansiere bygging av motorveier, broer, skoler, vann- og avløpssystemer og andre offentlige infrastrukturprosjekter. De brukes også noen ganger til å finansiere stadionbygging og andre fasiliteter knyttet til profesjonelle idrettslag.

Hva er en spesiell vurderingsbinding?

En spesiell vurderingsobligasjon, noen ganger kalt en spesiell inntektsobligasjon, er en type kommunal obligasjon som brukes til å finansiere forbedringer av eiendom som direkte vil være til fordel for eierne av den eiendommen. Eierne av eiendommen som utbedres, blir typisk vurdert et gebyr for å tilbakebetale obligasjonene over tid. Spesialvurderingsobligasjoner utstedes vanligvis av lokale myndigheter, for eksempel byer, fylker eller spesielle distrikter.

Hva er ulempen med kommuneobligasjoner?

Den største ulempen med kommunale obligasjoner er at de er underlagt risikoen for mislighold fra utstederkommunen. Denne risikoen er typisk lavere enn risikoen for mislighold på selskapsobligasjoner, men det er fortsatt en betydelig risiko. I tillegg er også kommunale obligasjoner utsatt for renterisiko, noe som betyr at verdien vil svinge etter hvert som rentene endres.

Er spesielle skatteobligasjoner selvforsørgende?

Det finnes mange typer kommunale obligasjoner, hver med sine egne unike egenskaper. Noen obligasjoner støttes av den utstedende kommunens fulle tro og kreditt, mens andre støttes av spesifikke inntektsstrømmer. Spesielle skatteobligasjoner er en type obligasjoner som støttes av en dedikert inntektsstrøm, vanligvis en skatt.

Det viktigste kjennetegnet ved en spesiell skattebinding er at den er selvbærende. Dette betyr at obligasjonen ikke er støttet av kommunens fulle tro og kreditt, men i stedet bare støttes av inntektsstrømmen som er dedikert til å støtte den. Dette kan gjøre særskatteobligasjoner til en mer attraktiv investering for enkelte investorer, da de vet at obligasjonen vil bli tilbakebetalt selv om kommunen opplever økonomiske vanskeligheter. Hva er en stor fordel med kommuneobligasjoner? Hovedfordelen med kommunale obligasjoner er at de tilbyr investorer en skattefri måte å tjene renteinntekter på. Dette er fordi kommunale obligasjoner er utstedt av statlige og lokale myndigheter, og renten som er opptjent på disse obligasjonene er fritatt for føderale skatter. I tillegg kan kommunale obligasjoner også være fritatt for statlige og lokale skatter, avhengig av staten de er utstedt i. Dette gjør kommuneobligasjoner til en attraktiv investering for mange investorer, spesielt de i høye skatteklasser.