Arbitrage Bond Definisjon

En arbitrasjeobligasjon er en type kommuneobligasjon som utstedes for å dra nytte av renteforskjeller. Provenyet fra salget av obligasjonen er investert i en portefølje av andre obligasjoner og verdipapirer som forventes å gi høyere avkastning enn renten på arbitrageobligasjonen.

Begrepet "arbitrasje" refererer til praksisen med å utnytte prisforskjeller for å tjene penger. Når det gjelder arbitrasjeobligasjoner, drar utstederen fordel av renteforskjeller for å generere høyere avkastning for investorene.

Arbitrasjeobligasjoner brukes vanligvis av kommuner for å skaffe midler til kapitalprosjekter. Obligasjonene utstedes typisk med løpetider på 5 til 10 år og er typisk konverterbare, noe som betyr at utstederen kan innløse obligasjonene før de forfaller.

Arbitrage-obligasjoner anses ofte for å være risikable investeringer, siden det alltid er potensial for at rentene kan stige, noe som vil føre til at verdien av obligasjonene synker. Men hvis rentene ikke stiger, kan investorer forvente å få en høyere avkastning på investeringen enn de ville gjort fra en tradisjonell kommuneobligasjon. Hva er de fire viktigste utstederne av obligasjoner? De fire viktigste utstederne av obligasjoner er USAs regjering, statlige og lokale myndigheter, selskaper og utenlandske myndigheter.

Hva er betegnelsen på kommuneobligasjoner?

Begrepet for kommuneobligasjoner er «kommunale verdipapirer». Kommunale verdipapirer er obligasjoner utstedt av lokale myndigheter, inkludert byer, fylker og skoledistrikter, for å finansiere deres kapitalbehov, for eksempel bygging av skoler, veier og broer.

Hva er 3 eksempler på ting som kan bygges med kommunale obligasjoner?

1. Offentlige bygninger: Biblioteker, skoler og andre offentlige bygninger kan bygges med kommunale obligasjoner.

2. Veier og broer: Kommunale obligasjoner kan brukes til å finansiere bygging og reparasjon av veier og broer.

3. Avløps- og vannanlegg: Kommunale obligasjoner kan brukes til å finansiere bygging og vedlikehold av avløps- og vannanlegg.

Hva er de 4 typene obligasjoner?

De fire typene kommunale obligasjoner er obligasjoner med generell forpliktelse, inntektsobligasjoner, skattefrie obligasjoner og skattefordelte obligasjoner.

Generelle obligasjoner utstedes av en kommune og er støttet av utsteders fulle tro og kreditt. Inntektsobligasjoner utstedes av en kommune og dekkes av inntektene fra et bestemt prosjekt. Skattefrie obligasjoner utstedes av en kommune og er fritatt for føderale, statlige og lokale skatter. Skattegunstige obligasjoner utstedes av en kommune og gir skattefordeler til investor.

Hva forårsaker arbitrage?

Arbitrage er samtidig kjøp og salg av en eiendel for å tjene på en prisforskjell mellom to markeder.

For eksempel, hvis noen skulle kjøpe et verdipapir i ett marked og deretter selge det umiddelbart i et annet marked der prisen er høyere, ville de tjene på prisforskjellen, eller arbitrasje.

Hovedårsaken til at arbitrasjemuligheter eksisterer er fordi ulike markeder for samme eiendel kan ha ulike priser på grunn av ulike tilbuds- og etterspørselsforhold.

For eksempel kan et verdipapir selges for en lavere pris i ett marked fordi det er flere selgere enn kjøpere. I et annet marked kan verdipapiret selges for en høyere pris fordi det er flere kjøpere enn selgere.

Hvis noen er i stand til å kjøpe verdipapiret i det første markedet og selge det i det andre markedet, kan de tjene på prisforskjellen.

Arbitrasjemuligheter kan også eksistere på grunn av ulike reguleringer i ulike markeder. For eksempel kan et verdipapir selges for en lavere pris i ett marked fordi det ikke er tillatt å selge i et annet marked.

Hvis noen er i stand til å kjøpe verdipapiret i det første markedet og selge det i det andre markedet, kan de igjen tjene på prisforskjellen.

Generelt eksisterer arbitrasjemuligheter på grunn av forskjeller i pris-, tilbuds- og etterspørselsforhold mellom ulike markeder.