Short Hedge Definisjon

En short hedge er en investeringsstrategi som brukes for å beskytte mot nedsideprisrisiko. Den grunnleggende ideen er å ta en shortposisjon i en futureskontrakt eller annet derivatinstrument, for eksempel en salgsopsjon. Denne motregningsposisjonen vil øke i verdi hvis prisen på den underliggende eiendelen faller.

Det viktigste poenget å huske er at en kort hekk ikke er en perfekt hekk. Det er alltid en mulighet for at den underliggende eiendelen stiger i pris, noe som vil oppveie eventuelle gevinster fra den korte posisjonen. Likevel kan en kort sikring være en effektiv måte å beskytte mot nedsiderisiko. Hvor lenge kan et hedgefond shorte en aksje? Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet, da det avhenger av en rekke faktorer, inkludert hedgefondets investeringsstrategi, aksjens likviditet og markedsforholdene på det tidspunktet. Generelt kan imidlertid et hedgefond shorte en aksje i en periode på dager, uker eller til og med måneder, avhengig av omstendighetene. Hva er den raskest voksende sikringen? Det raskest voksende hedgefondet er det fondet som har hatt høyest prosentvis avkastning det siste året.

Hva er optimal sikring?

Den optimale sikringen er porteføljen av investeringer som vil minimere risikoen for den samlede porteføljen. Målet er å beskytte porteføljen mot tap som følge av uforutsette hendelser, som et plutselig fall i aksjemarkedet.

Det er mange forskjellige måter å konstruere en optimal hekk på. En vanlig tilnærming er å lage en portefølje som er diversifisert på tvers av mange ulike aktivaklasser. Denne diversifiseringen kan bidra til å beskytte porteføljen mot tap i en bestemt aktivaklasse.

En annen vanlig tilnærming er å bruke derivater for å sikre porteføljen. Derivater er finansielle instrumenter som henter sin verdi fra en annen eiendel. Vanlige eksempler på derivater inkluderer opsjoner og futureskontrakter. Ved å kjøpe derivater kan investor beskytte porteføljen mot tap i den underliggende eiendelen.

Det er viktig å merke seg at ingen hekk er perfekt. Selv den best konstruerte hekken vil ikke helt eliminere risikoen for tap. En godt konstruert sikring kan imidlertid bidra til å minimere risikoen for tap og beskytte porteføljen mot uforutsette hendelser.

Hva er kort hekk og lang hekk?

En sikring er en investeringsposisjon beregnet på å oppveie potensielle tap eller gevinster som kan pådras av en følgeinvestering. På et enkelt språk brukes en sikring for å redusere betydelige tap eller gevinster påført av en enkeltperson eller en organisasjon. En sikring kan konstrueres fra mange typer finansielle instrumenter, inkludert aksjer, obligasjoner, råvarer, valutaer og derivatkontrakter.

En short hedge er en investeringsposisjon som etableres for å oppveie et potensielt fremtidig tap på en underliggende eiendel. For eksempel, hvis et selskap forventer at prisen på en bestemt råvare vil falle i fremtiden, kan det inngå en kort sikring ved å selge den varen fremover. Dette vil oppveie et eventuelt tap på den underliggende eiendelen når prisen faller.

En lang sikring er en investeringsposisjon som etableres for å oppveie en potensiell fremtidig gevinst på en underliggende eiendel. For eksempel, hvis et selskap forventer at prisen på en bestemt råvare vil stige i fremtiden, kan det gå inn i en lang sikring ved å kjøpe den varen fremover. Dette vil oppveie eventuell gevinst på den underliggende eiendelen når prisen stiger.

Hva betyr shorting av hedgefond?

Når en investor "shorts" et hedgefond, satser de i hovedsak på at fondet vil tape penger. For å gjøre dette låner investoren aksjer i fondet fra en megler og selger dem, i håp om å kjøpe dem tilbake til en lavere pris i fremtiden og returnere aksjene til megleren. Hvis fondets verdi faktisk faller, vil investoren tjene på differansen. Å shorte hedgefond kan imidlertid være et risikabelt forslag, siden det ikke er noen garanti for at fondets verdi vil falle.