Natural Hedge Definisjon

En naturlig sikring er en måte å redusere risiko ved å bruke et finansielt instrument som oppveier eksponering mot en motposisjon. Dette kan gjøres ved å ta motsatte posisjoner i samme verdipapir eller ved å investere i verdipapirer som beveger seg omvendt til den opprinnelige investeringen. En naturlig sikring kan også opprettes ved å bruke derivater som opsjoner eller futureskontrakter.

Hvordan skiller ikke-symmetrisk hekk seg fra naturlig hekk?

En naturlig sikring opprettes når kontantstrømmene fra en eiendel og kontantstrømmene fra en forpliktelse beveger seg i motsatte retninger. For eksempel, hvis et selskap har et lån i én valuta og genererer inntekter i en annen valuta, vil de to kontantstrømmene bevege seg i motsatte retninger, og oppveie hverandre til en viss grad. Denne typen sikring er passiv og krever ingen handling fra selskapets side.

En ikke-symmetrisk sikring opprettes når kontantstrømmene fra en eiendel og kontantstrømmene fra en forpliktelse beveger seg i samme retning. For eksempel, hvis et selskap har et lån i én valuta og genererer inntekter i samme valuta, vil de to kontantstrømmene bevege seg i samme retning. Denne typen sikring er aktiv og krever at selskapet iverksetter tiltak for å oppveie risikoen.

Hva mener du med naturlig hekk?

En naturlig sikring er en måte å utligne eksponering for risiko ved å bruke et finansielt instrument som beveger seg i motsatt retning av den underliggende eiendelen. For eksempel, hvis du er lang en aksje, kan du bruke opsjoner for å lage en naturlig hekk. Ved å kjøpe en salgsopsjon sikrer du effektivt posisjonen din fordi puten vil øke i verdi hvis aksjekursen faller.

Hvordan sikrer du valuta?

Sikring av valuta er litt mer komplisert enn å sikre andre typer investeringer siden valutaer handles i par. For å sikre en valuta må du være long en valuta og short en annen. For eksempel, hvis du ønsker å sikre deg mot en nedgang i verdien av amerikanske dollar, ville du gå lenge på EUR/USD-valutaparet. Hvis verdien av den amerikanske dollaren faller, vil EUR/USD-paret stige i verdi og oppveie eventuelle tap i porteføljen din.

Hvilken sikringsstrategi er best?

Det er ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, da den beste sikringsstrategien vil variere avhengig av de spesifikke omstendighetene og målene til traderen. Noen generelle prinsipper som kan følges ved valg av sikringsstrategi inkluderer imidlertid:

- Identifisere den spesifikke risikoen som det sikres mot. Dette vil bidra til å velge det mest hensiktsmessige sikringsinstrumentet og -strategien.

-Definere tidsrammen som sikringsstrategien skal være på plass over.

-Vurderer kostnadene ved å implementere sikringsstrategien, inkludert eventuelle potensielle alternativkostnader.

- Overvåke sikringsstrategien fortløpende for å sikre at den fortsatt er effektiv og hensiktsmessig.

Hva er de to typene sikring?

1. Det er den tradisjonelle måten å sikre på, som innebærer å ta en motregningsposisjon i den underliggende eiendelen for å beskytte seg mot prisbevegelser i eiendelen som omsettes.
2. Det er også statistisk sikring, som innebærer å ta en posisjon i en annen eiendel som er korrelert med eiendelen som omsettes for å sikre seg mot prisbevegelser.