Definisjon av alternativ for forlatelse

En oppsigelsesopsjon er en type realopsjonsanalyse som gir innehaveren av opsjonen rett til å forlate et investeringsprosjekt før det er fullført. Investeringsprosjektet startes vanligvis med en forventning om at det vil generere positive kontantstrømmer over levetiden. Men hvis prosjektets faktiske kontantstrømmer er lavere enn forventet, kan innehaveren av oppsigelsesalternativet velge å forlate prosjektet og gå bort fra det. Dette alternativet gir innehaveren fleksibilitet til å forlate prosjektet hvis det ikke fungerer som forventet, og dermed unngå å pådra seg ytterligere tap.

Avbrytelsesalternativet brukes ofte i beslutninger om kapitalbudsjettering, da det lar ledere redegjøre for muligheten for at et prosjekt kanskje ikke er så lønnsomt som forventet. For eksempel kan et firma som vurderer å investere i en ny fabrikk estimere fabrikkens forventede kontantstrømmer og deretter legge til en estimert verdi for avbruddsalternativet. Dette tillegget til prosjektets forventede kontantstrømmer kan gjøre prosjektet mer attraktivt, da det reduserer risikoen for at firmaet taper penger på investeringen.

Abandonasjonsmuligheter er ofte inkludert i kontrakter for kjøp av eiendeler som fast eiendom. For eksempel kan en kontrakt for kjøp av en fabrikk inkludere en oppsigelsesopsjon som lar kjøperen gå bort fra avtalen hvis fabrikken ikke er så lønnsom som forventet. Dette alternativet beskytter kjøperen mot å gjøre en dårlig investering, og det kan også oppmuntre selgeren til å gi mer nøyaktig informasjon om fabrikkens forventede lønnsomhet.

Hvordan beregnes oppsigelsesalternativet?

Avbrytelsesalternativet er verdien av muligheten til å forlate et prosjekt. Dette alternativet beregnes vanligvis ved bruk av netto nåverdi (NPV)-metoden. NPV-metoden tar hensyn til tidsverdien av penger og diskonteringsrente. Diskonteringsrenten er avkastningen som investorene krever på sin investering. Jo høyere diskonteringsrente, jo lavere NPV og jo mindre attraktivt er prosjektet.

NPV-metoden brukes for å diskontere kontantstrømmene til prosjektet til nåverdi. Kontantstrømmene til prosjektet er de forventede kontantstrømmene i løpet av prosjektets levetid. Diskonteringsrenten brukes til å diskontere kontantstrømmene til nåverdi. Prosjektets NPV er summen av nåverdien av kontantstrømmene og nåverdien av kontantstrømmene. Nåverdien av kontantstrømmene er summen av kontantstrømmene diskontert med diskonteringsrenten. Nåverdien av kontantstrømmene er summen av kontantstrømmene diskontert med diskonteringsrenten.

Avbrytelsesalternativet er verdien av muligheten til å forlate prosjektet. Verdien av oppsigelsesalternativet er forskjellen mellom NPV for prosjektet og NPV for prosjektet uten mulighet til å forlate. Verdien av oppsigelsesalternativet er positiv hvis NPV for prosjektet uten mulighet til å forlate er negativ. Verdien av oppsigelsesalternativet er negativ hvis NPV for prosjektet uten mulighet til å forlate er positiv.

Verdien av oppsigelsesopsjonen er nåverdien av de forventede kontantstrømmene fra prosjektet dersom prosjektet forlates. De forventede kontantstrømmene fra prosjektet er kontantstrømmene som forventes å oppstå dersom prosjektet forlates. Nåverdien av de forventede kontantstrømmene fra prosjektet er summen av de forventede kontantstrømmene fra prosjektet neddiskontert med diskonteringsrenten.

Formelen for verdien av oppsigelsesalternativet er:

A Hva er forskjellen mellom en reell opsjon og en finansiell opsjon? En reell opsjon er en investeringsspesifikk opsjon som formidler retten, men ikke plikten, til å investere i eller forlate et prosjekt på et tidspunkt i fremtiden. En finansiell opsjon er en kontrakt som gir rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge en eiendel til en forhåndsbestemt pris på eller før en spesifisert dato.

Hvordan ligner opsjonen til å forlate et prosjekt en salgsopsjon? Opsjonen til å forlate et prosjekt ligner på en salgsopsjon ved at den gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å selge en eiendel til en spesifisert pris innen et spesifisert tidsrom. Den viktigste forskjellen er at en salgsopsjon er et finansielt instrument som handles på en børs, mens opsjonen til å forlate et prosjekt ikke er det.

Hva er kostnadsøkonomi for oppgivelse?

Avbruddskostnadsøkonomi er studiet av kostnadene forbundet med å avslutte et prosjekt eller eiendel. Disse kostnadene kan inkludere kostnadene ved avvikling, demontering og avhending av eiendelen, samt eventuelle miljøoppryddingskostnader. De kan også inkludere alternativkostnaden for tapte fremtidige fortjenester fra eiendelen.

Avbruddskostnadsøkonomi er en nøkkelfaktor i mange bedriftsbeslutninger, for eksempel om å legge ned en fabrikk eller avhende fra en forretningsenhet.Det er også relevant i offentlige politiske beslutninger, for eksempel om man skal stenge en militærbase eller rydde opp i et forurenset område.

Hva er årsakene til oppgivelsen?

Det er flere mulige årsaker til avbrudd:

- Selskapet kan oppleve økonomisk nød og kan være ute av stand til å fortsette å finansiere prosjektet.
-Bedriften kan ha bestemt at prosjektet ikke lenger er gjennomførbart eller økonomisk.
-Bedriften kan ha støtt på tekniske vanskeligheter som gjør det umulig å fortsette med prosjektet.
-Bedriften kan stå overfor politiske eller regulatoriske hindringer som gjør det vanskelig å fortsette med prosjektet.
-Bedriften kan rett og slett ha mistet interessen for prosjektet.