Kontant per aksje Definisjon

Definisjonen av kontanter per aksje er et finansielt forhold som måler et selskaps kontantstrøm per aksje aksjer. Det beregnes ved å dele et selskaps totale kontantstrøm for perioden med antall utestående aksjer.

Definisjonen av kontanter per aksje er en nyttig beregning for å evaluere et selskaps generelle økonomiske helse og dets evne til å generere kontantstrøm. Det er også et nyttig verktøy for å sammenligne de økonomiske resultatene til ulike selskaper.

Hva er prisen for kontanter per aksje?

Pris til kontanter per aksje er et finansielt forhold som måler et selskaps markedsverdi i forhold til dets kontanter og kontantekvivalenter. Den beregnes ved å dele et selskaps markedsverdi med kontanter og kontantekvivalenter.

Forholdet brukes til å vurdere et selskaps økonomiske helse og dets evne til å generere kontantstrøm. Et høyt forhold indikerer at et selskap genererer mye kontantstrøm og har god økonomisk helse. Et lavt forhold indikerer at et selskap ikke genererer nok kontantstrøm og kan være i økonomiske problemer.

Hvordan beregner du P og CF?

For å beregne P må du først beregne nåverdien av alle fremtidige kontantstrømmer. Dette kan gjøres ved å bruke en diskonteringsrente, som reflekterer tidsverdien av penger og risikoen til kontantstrømmene. Når du har nåverdien av alle fremtidige kontantstrømmer, kan du beregne P ved å trekke nåverdien av kontantstrømmene fra gjeldende markedsverdi av eiendelen.

For å beregne CF, må du først beregne nåverdien av alle fremtidige kontantstrømmer. Dette kan gjøres ved å bruke en diskonteringsrente, som reflekterer tidsverdien av penger og risikoen til kontantstrømmene. Når du har nåverdien av alle fremtidige kontantstrømmer, kan du beregne CF ved å trekke nåverdien av kontantstrømmene fra gjeldende markedsverdi av eiendelen. Er kontantstrøm og Ebitda det samme? Nei, EBITDA og kontantstrøm er ikke det samme. EBITDA er et mål på et selskaps lønnsomhet som ekskluderer renter, skatter, avskrivninger og amortiseringer. Kontantstrøm er et mål på kontanter som et selskap genererer fra sin virksomhet. Som refererer til beløpet per aksje? Beløpet per aksje refererer til hvor mye penger hver enkelt aksjonær ville fått dersom selskapet skulle selges. Dette beløpet beregnes vanligvis ved å dele den totale verdien av selskapet med antall utestående aksjer. Hva er kontantinntekt per aksje? Kontantfortjeneste per aksje, eller CEPS, er et mål på et selskaps lønnsomhet. Den beregnes som nettoinntekt delt på antall utestående aksjer. CEPS er en verdifull beregning for investorer fordi den gir innsikt i et selskaps evne til å generere kontantstrøm.