IS-LM-modell: Hva det er, IS- og LM-kurver, egenskaper, begrensninger

Hva er IS-LM-modellen? IS & LM-kurver. Kjennetegn. Begrensninger.

Hvorfor skråner IS-kurven nedover?

IS-kurven er nedadgående fordi den representerer forholdet mellom renter og produksjon. Når rentene er høye, er det mindre sannsynlig at bedrifter investerer og forbrukere er mindre sannsynlige for å låne, noe som fører til lavere produksjon.

IS og LM kurvelikevekt?

IS-LM-modellen er en makroøkonomisk modell som beskriver forholdet mellom renter og formuespriser. Det er en av de mest populære modellene som brukes av økonomer for å forklare hvordan økonomien fungerer.

Modellen er basert på to sentrale forutsetninger:

1) At mennesker er rasjonelle og vil søke å maksimere nytten sin

2) At det er et marked for alle varer og tjenester

Modellen er representert med to kurver, IS-kurven og LM-kurven. IS-kurven representerer forholdet mellom renter og investering. LM-kurven representerer forholdet mellom renter og pengeetterspørsel.

De to kurvene skjærer hverandre i likevektspunktet, hvor renten er lik den marginale substitusjonsraten mellom penger og obligasjoner. Dette er punktet hvor økonomien er i likevekt. IS-LM-modellen brukes til å bestemme? IS-LM-modellen er en makroøkonomisk modell som brukes til å analysere sammenhengen mellom renter og realproduksjon i økonomien. Modellen er oppkalt etter skaperne, John R. Hicks og Alvin Hansen.

Hva bestemmer helningen til IS- og LM-kurven?

IS-kurven bestemmes av ligningen Y = C + I, hvor C er forbruk og I er investering. Hellingen på IS-kurven bestemmes av den marginale konsumtilbøyeligheten (MPC), som er endringen i forbruk delt på endringen i inntekt. LM-kurven bestemmes av ligningen M = L(r), der M er pengemengde, L er pengeetterspørselsfunksjonen og r er renten. Helningen til LM-kurven bestemmes av pengeetterspørselsfunksjonen, som er endringen i pengemengden delt på endringen i rente.

Hva forskyver IS-kurven?

IS-kurven er en grafisk fremstilling av forholdet mellom renter og reell produksjon, som bestemmes av etterspørselen etter og tilbudet av penger. IS-kurven er nedadgående, noe som betyr at når rentene øker, synker produksjonen. Grunnen til dette er at når rentene er høye, har bedrifter mindre insentiv til å investere og forbrukere har mindre insentiv til å låne og bruke. IS-kurven kan skifte til høyre eller venstre avhengig av en rekke faktorer.

En faktor som kan forskyve IS-kurven er endringer i nivået på offentlige utgifter. Hvis staten øker utgiftene, vil det føre til økt produksjon og nedgang i renten. Dette er fordi de økte offentlige utgiftene vil føre til en økning i samlet etterspørsel, som igjen vil føre til høyere produksjon og lavere renter.

En annen faktor som kan forskyve IS-kurven er endringer i pengemengden. Hvis pengemengden øker, vil det føre til en nedgang i renten og en økning i produksjonen. Dette er fordi den økte pengemengden vil føre til lavere renter, noe som vil oppmuntre bedrifter til å investere og forbrukere til å låne og bruke.

En tredje faktor som kan forskyve IS-kurven er endringer i skatter. Økes skattene vil det føre til en nedgang i produksjonen og en økning i renten. Dette er fordi de økte skattene vil føre til en nedgang i samlet etterspørsel, som igjen vil føre til en nedgang i produksjonen og en økning i renten.