Sir Arthur Lewis

Sir Arthur Lewis var en britisk økonom som ble tildelt Nobels minnepris i økonomi i 1979 for sitt arbeid med økonomisk utvikling. Lewis ble født i Britisk Vestindia og utdannet i Storbritannia. Han begynte sin karriere som embetsmann i British Colonial Service, før han ble professor ved London School of Economics.

Lewis mest innflytelsesrike verk var hans bok fra 1954 The Theory of Economic Growth, der han utviklet en tosektormodell for økonomisk utvikling. Modellen viste hvordan en økonomi i utvikling kunne oppleve rask økonomisk vekst ved å flytte arbeidere fra landbrukssektoren til industrisektoren. Lewis sin modell var svært innflytelsesrik innen utviklingsøkonomi, og bidro til å forme økonomisk politikk i mange utviklingsland.

Hva er de tre teoriene om økonomisk utvikling?

1. Den nyklassisistiske teorien om økonomisk utvikling hevder at økonomisk utvikling er et resultat av markedskreftenes virkemåte, slik som samspillet mellom tilbud og etterspørsel.

2. Den strukturalistiske teorien om økonomisk utvikling understreker rollen til strukturelle faktorer, som økonomiens struktur, i utformingen av økonomisk utvikling.

3. Den marxistiske teorien om økonomisk utvikling fokuserer på klassekonfliktens rolle i utformingen av økonomisk utvikling.

Er Lewis-modellen relevant i dag?

Lewis-modellen er ikke like relevant i dag som den var da den først ble foreslått. Dette er fordi verden har endret seg mye siden den gang, og modellen tar ikke hensyn til noen av de viktige endringene som har skjedd. Modellen tar for eksempel ikke hensyn til fremveksten av Kina og andre fremvoksende økonomier, som har endret verdensøkonomien på en rekke måter.

Hva er de viktigste forutsetningene for Lewis-modellen?

Nøkkelantakelsene til Lewis-modellen er at:

1. Det er et stort tilbud av overskuddsarbeid i utviklingsøkonomien.

2. Lønnsraten i utviklingsøkonomien er under likevektslønnssatsen.

3. Bedrifter i utviklingsøkonomien er i stand til å utvide produksjonen ved å ansette flere arbeidere.

4. Utvidelsen av produksjonen fører til økning i inntekter og forbruk i utviklingsøkonomien.

5. Økningen i inntekter og forbruk fører til en økning i etterspørselen etter varer og tjenester i den utviklede økonomien.

6. Økningen i etterspørselen etter varer og tjenester i den utviklede økonomien fører til en økning i sysselsetting og produksjon i den utviklede økonomien.

7. Økningen i sysselsetting og produksjon i den utviklede økonomien fører til en økning i etterspørselen etter varer og tjenester i den utviklede økonomien.

8. Økningen i etterspørselen etter varer og tjenester i utviklingsøkonomien fører til en økning i sysselsetting og produksjon i utviklingsøkonomien.

9. Økningen i sysselsetting og produksjon i utviklingsøkonomien fører til økning i inntekter og forbruk i utviklingsøkonomien.

10. Økningen i inntekter og forbruk i utviklingsøkonomien fører til en økning i etterspørselen etter varer og tjenester i den utviklede økonomien.

11. Økningen i etterspørselen etter varer og tjenester i den utviklede økonomien fører til en økning i sysselsetting og produksjon i den utviklede økonomien.

12. Økningen i sysselsetting og produksjon i den utviklede økonomien fører til en økning i etterspørselen etter varer og tjenester i den utviklede økonomien.

13. Økningen i etterspørselen etter varer og tjenester i utviklingsøkonomien fører til en økning i sysselsetting og produksjon i utviklingsøkonomien.

14. Økningen i sysselsetting og produksjon i utviklingsøkonomien fører til økning i inntekter og forbruk i utviklingsøkonomien.

15. Økningen i inntekter og forbruk i utviklingsøkonomien fører til en økning i etterspørselen etter varer og tjenester i den utviklede økonomien.

Hva er teorien om strukturendring?

Strukturendringsteorien er en teori innen økonomi som understreker betydningen av strukturelle endringer i økonomien for å få til økonomisk vekst. Teorien hevder at det ikke er nok å bare øke mengden kapital og arbeidskraft som er tilgjengelig i økonomien, men at strukturen i økonomien må endres for å få til langsiktig økonomisk vekst.

Teorien ble opprinnelig utviklet av økonomer som W. A. ​​Lewis og A. P. Thirlwall, som hevdet at de utviklede økonomiene i Vesten hadde gjennomgått en strukturell endring på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet som hadde ført til deres økonomiske vekst. Teorien har siden blitt utvidet til andre land og regioner, og har blitt brukt til å forklare den økonomiske veksten i land som Kina og India.

Teorien om strukturendring har blitt kritisert av noen økonomer, som hevder at den ikke i tilstrekkelig grad forklarer hvorfor noen land vokser raskere enn andre.Teorien er imidlertid fortsatt en viktig del av økonomien, og brukes mye av økonomer for å studere økonomisk vekst.

Hvorfor regnes Lewis-modellen som en klassisk modell?

Lewis-modellen regnes som en klassisk modell av flere grunner. For det første er modellen basert på noen få sentrale forutsetninger som er allment akseptert av økonomer. Disse forutsetningene inkluderer antakelser om hvordan mennesker tar beslutninger, hvordan de samhandler med hverandre og hvordan økonomien fungerer. For det andre er modellen relativt enkel og lett å forstå. Dette gjør det til et godt valg for undervisning og forskning. For det tredje har modellen vært svært innflytelsesrik i utviklingen av økonomisk teori.