Hvordan den binomiale opsjonsprismodellen fungerer

Den binomiale opsjonsprisingsmodellen er en måte å beregne virkelig verdi av en opsjon ved å bruke en iterativ prosess. Modellen ble først foreslått av amerikanske økonomer Fischer Black og Myron Scholes i 1973.

Modellen fungerer ved å beregne forventet verdi av opsjonen ved hvert trinn i et trediagram. Treet starter på gjeldende tidspunkt (t=0) og går deretter til neste tidsperiode (t=1), og så videre. Ved hver node i treet er det to mulige utfall, avhengig av om den underliggende aktivaprisen går opp eller ned.

Den forventede verdien av opsjonen ved hver node beregnes ved å bruke en diskonteringsfaktor. Dette tar hensyn til at kontanter i dag er mer verdt enn kontanter i fremtiden.

Modellen kan brukes til å prise opsjoner på aksjer, råvarer, valutaer og andre eiendeler. Det brukes også noen ganger til å prise opsjoner på derivater, for eksempel opsjoner på futureskontrakter.

Hvordan finner du binomialtreet?

Det binomiale treet er en grafisk representasjon av alle mulige utfall av en serie hendelser. Ved handel med opsjoner og derivater brukes det binomiale treet til å modellere prisbevegelsen til en underliggende eiendel, for eksempel en aksje.

For å konstruere et binomialt tre, start med en enkelt node øverst, som representerer gjeldende pris på den underliggende eiendelen. Deretter legger du til to underordnede noder under denne noden, som representerer de mulige prisene på eiendelen etter den første perioden.

Hver av disse undernodene vil ha to egne undernoder, som representerer de mulige prisene på eiendelen etter den andre perioden. Denne prosessen gjentas til alle mulige utfall er representert.

Det binomiale treet kan brukes til å beregne virkelig verdi av en opsjon, samt sannsynligheten for at opsjonen utløper i pengene.

Hvordan vet du om markedet vil åpne seg opp eller ned?

Den vanligste metoden som brukes til å forutsi retningen på markedsåpningen er å analysere nyheter og økonomiske rapporter over natten. Generelt, hvis positive nyheter slippes ut etter at markedet stenger, vil markedet åpne seg høyere; hvis negative nyheter blir sluppet, vil markedet åpne seg.

Hvordan fungerer opsjonsprismodeller?

Opsjonsprisingsmodeller er matematiske modeller som brukes til å bestemme den teoretiske verdien av en opsjon. Disse modellene tar hensyn til faktorer som den underliggende eiendelens pris, opsjonens innløsningspris, hvor lang tid det tar før opsjonen utløper, volatiliteten til den underliggende eiendelen og renten. Selv om det ikke er én perfekt alternativ prismodell, er de mest populære Black-Scholes-modellen og Binomial-modellen.

Black-Scholes-modellen ble først publisert i 1973 av Fisher Black og Myron Scholes, og er fortsatt den mest brukte opsjonsprismodellen i dag. Det er en relativt enkel modell som kan brukes til å prise både kjøps- og salgsopsjoner. Modellen antar at det underliggende aktivaets pris følger en geometrisk Brownsk bevegelse, noe som betyr at det er en kontinuerlig tids stokastisk prosess med konstant drift og volatilitet. Ved å bruke denne modellen kan Black-Scholes-ligningen brukes til å løse den teoretiske verdien av alternativet.

Den binomiale modellen er en mer kompleks modell som brukes til å prise opsjoner på diskrete tidsintervaller. Denne modellen brukes ofte til å prise opsjoner med kort tidshorisont, for eksempel opsjoner som utløper om mindre enn ett år. Modellen antar at den underliggende eiendelens pris kun kan bevege seg opp eller ned med et visst beløp over hvert tidsintervall. Ved å bruke denne modellen kan et binomialtre opprettes for å bestemme den teoretiske verdien av opsjonen.

Både Black-Scholes-modellen og Binomial-modellen brukes av profesjonelle opsjonshandlere for å prise opsjoner og avgjøre om de er en god investering eller ikke. Disse modellene kan brukes til å prise opsjoner på en rekke forskjellige underliggende eiendeler, for eksempel aksjer, obligasjoner, råvarer og utenlandsk valuta. Hva er U og D i binomial modell? "U" og "D" i den binomiale modellen representerer de fremtidige opp- og nedbevegelsene til henholdsvis den underliggende aksjekursen. Modellen brukes til å beregne prisen på en opsjon ved hvert trinn i tid, der hvert trinn er representert med en "U" eller "D" bevegelse. Modellen er basert på antakelsen om at den underliggende aksjekursen vil bevege seg opp eller ned med et visst beløp hver tidsperiode.

Hvordan forutsier du prisalternativer? Ved å forutsi priser for opsjoner, vil tradere vurdere en rekke faktorer, inkludert den underliggende eiendelens pris, innløsningsprisen på opsjonen, tiden til utløp, renter og implisitt volatilitet. Ved å ta alle disse faktorene i betraktning, kan tradere utvikle en modell som vil hjelpe dem å forutsi hvordan prisen på en opsjon vil bevege seg som svar på endringer i den underliggende eiendelens pris.