Inverse Floater

En flytende er en obligasjon som har en variabel rente. Renten er knyttet til en underliggende referanserente, for eksempel prime rate eller LIBOR. Rentebetalingene på en flyter øker når referanserenten øker, og synker når referanserenten synker.

En invers flyter er en obligasjon med variabel rente som beveger seg i motsatt retning av den underliggende referanserenten. Med andre ord, når referanserenten øker, reduseres rentebetalingene på den omvendte flyteren, og omvendt.

Hvordan fungerer flytende obligasjoner?

Rentepapirer kan klassifiseres i to brede kategorier: gjeldspapirer og derivater. Gjeldspapirer utstedes av selskaper og myndigheter for å skaffe midler. De har vanligvis en forfallsdato, på hvilket tidspunkt utstederen må betale tilbake hovedstolen på lånet. Derivater, derimot, er finansielle instrumenter hvis verdi er utledet fra den underliggende eiendelen. Den vanligste typen derivat er obligasjonsopsjonen, som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge en obligasjon til en spesifisert pris på eller før en bestemt dato.

Obligasjoner med flytende rente er en type gjeldspapir som betaler renter med variabel rente. Renten er vanligvis knyttet til en indeks, for eksempel London Interbank Offered Rate (LIBOR), og tilbakestilles med jevne mellomrom. Dette gjør obligasjoner med flytende rente mindre følsomme for endringer i rentenivået, noe som gjør dem til en attraktiv investering i perioder med usikkerhet.

Hovedfordelen med obligasjoner med flytende rente er at de gir beskyttelse mot stigende renter. Dette er fordi rentebetalingene på disse obligasjonene øker når rentene stiger, noe som oppveier nedgangen i obligasjonens pris.

Den største ulempen med obligasjoner med flytende rente er at de gir mindre inntekt enn fastrenteobligasjoner når rentene faller. Dette er fordi rentebetalingene på disse obligasjonene avtar etter hvert som rentene faller, noe som forstørrer nedgangen i obligasjonens pris.

Hvorvidt obligasjoner med flytende rente er en god investering, avhenger av dine utsikter for renter. Hvis du forventer at rentene skal stige, kan disse obligasjonene gi deg en viss beskyttelse. Men hvis du forventer at rentene skal falle, kan det være bedre å investere i obligasjoner med fast rente.

Hvem bør investere i flytende fond?

1. Hvem bør investere i flytende fond?

Floaterfond er best egnet for investorer med moderat til høy toleranse for risiko. Selv om avkastningen på denne typen investeringer kan være høyere enn mer tradisjonelle renteinvesteringer, kan de også være mer volatile. Som et resultat bør investorer nøye vurdere sine overordnede investeringsmål og risikotoleranse før de investerer i et flytende fond.

Hva er en invers IO?

En invers IO er en rentebytteavtale der den flytende delen er byttet mot en fast del, og den flytende delen betaler periodiske betalinger basert på en referanserente som er invertert. Det flytende benet betaler med andre ord periodiske betalinger med en rente som er lavere enn referanserenten, mens den faste leggen betaler periodiske betalinger med en rente som er høyere enn referanserenten.

Inversjonen av flytende benbetalinger betyr at swappen vil ha en tendens til å tape penger når rentene stiger, og vil ha en tendens til å tjene penger når rentene faller. Dette gjør byttet til et godt sikringsverktøy for investorer som er bekymret for at rentene skal opp.

Hvordan er FRN-er priset?

FRN-er er priset basert på en rekke faktorer, inkludert den underliggende renten, forfallsdatoen og kredittverdigheten til utstederen. Den underliggende renten er den viktigste faktoren for å bestemme prisen på en FRN. Forfallsdatoen er også viktig, siden den avgjør hvor lenge investoren skal motta rentebetalinger. Kredittverdigheten til utstederen er også en nøkkelfaktor, da den avgjør sannsynligheten for at utstederen misligholder lånet.

Hvilket fond med flytende rente er best?

Det er ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet da det er mange faktorer å vurdere når du velger et fond med flytende rente. Noen viktige hensyn inkluderer fondets mål, dets resultater, gebyrene knyttet til fondet og markedsforholdene på investeringstidspunktet.

En nøkkelfaktor å vurdere er fondets mål. Ulike fond har ulike investeringsmål, så det er viktig å velge et fond som stemmer overens med investeringsmålene dine. Hvis du for eksempel ser etter et fond som skal gi inntekter, vil du velge et fond med en målsetting om å produsere inntekt.

En annen viktig faktor å vurdere er fondets resultater. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidige resultater, men det kan gi deg en ide om hvordan fondet har prestert under ulike markedsforhold.

Gebyrene knyttet til fondet er også et viktig hensyn.Noen fond tar høyere gebyrer enn andre, så du bør sammenligne gebyrene til forskjellige fond før du tar en avgjørelse.

Til slutt er det også viktig å vurdere markedsforholdene på investeringstidspunktet. Fond med flytende rente har en tendens til å prestere godt når rentene stiger, så hvis du investerer i et miljø med stigende rente, kan et fond med flytende rente være et godt valg.