Inntjeningskraft

«Earnings Power» er et begrep som refererer til en bedrifts evne til å generere overskudd. Et selskaps inntjeningskraft bestemmes av dets evne til å generere inntekter og kontrollere kostnader. Et selskap med sterk inntjeningskraft er i stand til å generere overskudd selv under tøffe økonomiske forhold.

Hvilken type forhold måler inntjeningsevnen til et firma?

Det er noen forskjellige typer forholdstall som måler inntjeningskraften til et firma. Den første er fortjenestemarginforholdet, som måler firmaets nettoinntekt delt på dens totale inntekter. Dette forholdet viser hvor mye av hver dollar av inntekter firmaet er i stand til å beholde som fortjeneste. Et høyere fortjenestemarginforhold indikerer et mer lønnsomt firma.

Et annet forhold som måler inntjeningskraft er avkastningen på eiendeler. Dette forholdet måler firmaets nettoinntekt delt på totale eiendeler. Dette forholdet viser hvor mye fortjeneste firmaet er i stand til å generere for hver dollar av eiendeler det har. En høyere avkastning på eiendeler indikerer et mer lønnsomt firma.

Til slutt måler avkastningen på egenkapitalen selskapets nettoinntekt delt på dens totale egenkapital. Dette forholdet viser hvor mye fortjeneste firmaet er i stand til å generere for hver dollar av egenkapital det har. En høyere egenkapitalavkastning indikerer et mer lønnsomt firma.

Hva er Eva-formelen?

EVA-formelen, også kjent som formelen for økonomisk verdiøkning, er et verktøy som brukes av bedrifter for å måle deres samlede økonomiske resultater. EVA-formelen tar hensyn til et selskaps netto driftsresultat etter skatt (NOPAT), dets investerte kapital og dets kapitalkostnader. Formelen er som følger:

EVA = NOPAT - (Investert kapital x Cost of Capital)

EVA-formelen brukes til å måle et selskaps økonomiske verdiskapning, som er forskjellen mellom selskapets NOPAT og dets kostnad av kapital. Et selskaps EVA kan være positiv eller negativ, avhengig av om selskapets NOPAT er høyere eller lavere enn kapitalkostnaden. En positiv EVA indikerer at selskapet skaper verdier for aksjonærene, mens en negativ EVA indikerer at selskapet ødelegger verdier.

Det finnes en rekke ulike måter å beregne et selskaps kapitalkostnad på, men den vanligste metoden er å bruke vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC). WACC er gjennomsnittet av et selskaps egenkapitalkostnad og gjeldskostnad, vektet av de respektive proporsjonene av egenkapital og gjeld i selskapets kapitalstruktur.

EVA-formelen er et nyttig verktøy for bedrifter for å vurdere sine økonomiske resultater og for å ta beslutninger om hvordan de skal allokere ressursene sine. Det er imidlertid viktig å huske på at EVA-formelen bare er ett verktøy i et større arsenal av økonomiske analyseverktøy.

Hvor er EBIT på regnskapet?

EBIT er et akronym for «inntjening før renter og skatt». EBIT er et mål på en bedrifts lønnsomhet som inkluderer alle inntekter og utgifter bortsett fra renter og skatter.

EBIT finner du på et selskaps resultatregnskap. Det rapporteres vanligvis som en egen linjepost, før renter og skatter trekkes fra.

Er ROI det samme som ROIC?

ROI, eller avkastning på investeringen, er et mål på lønnsomheten til en investering. Det beregnes ved å dele mengden penger som er tjent med mengden penger som er investert.

ROIC, eller avkastning på investert kapital, er et mål på lønnsomheten til et selskap. Det beregnes ved å dele selskapets inntjening med mengden penger som er investert i selskapet.

ROI og ROIC er ikke det samme. ROI er et mål på lønnsomheten til en investering, mens ROIC er et mål på lønnsomheten til et selskap.

Hvorfor er inntjeningskraft viktig for regnskap?

Det er noen viktige grunner til at inntjeningskraft er viktig for regnskap. For det første er inntjening en av nøkkeldriverne for aksjekursutviklingen. Selskaper med sterk inntjeningsvekst har en tendens til å se aksjekursene styrke seg over tid. For det andre er inntjening nøkkelkilden til kontantstrøm for de fleste selskaper. Sterk inntjeningsvekst lar selskaper reinvestere i virksomheten sin, betale ned gjeld og returnere kontanter til aksjonærene gjennom utbytte og tilbakekjøp av aksjer. Til slutt er inntjening en av nøkkelberegningene som analytikere og investorer bruker for å verdsette selskaper. Selskaper med høyere inntjeningsmultipler (dvs. pris-til-inntektsforhold) har en tendens til å bli sett på som mer verdifulle enn selskaper med lavere inntjeningsmultipler.