Hva er eksterne stordriftsfordeler?

Eksterne stordriftsfordeler refererer til fordelene som et selskap mottar som følge av å være lokalisert i et bestemt område. Disse fordelene kan inkludere tilgang til dyktig arbeidsstyrke, lavere transportkostnader og tilgang til råvarer. Eksterne stordriftsfordeler kan hjelpe et selskap til å senke kostnadene og bli mer konkurransedyktig.

Hvordan oppnår du tekniske stordriftsfordeler?

Det er to hovedtyper av stordriftsfordeler – teknisk og allokativ. Allokative stordriftsfordeler oppstår når en bedrift kan produsere en vare eller tjeneste til en lavere enhetskostnad enn konkurrentene fordi den er i stand til å kjøpe innsatsvarer til en lavere pris. Tekniske stordriftsfordeler oppstår når et firma kan øke sin produksjon samtidig som kostnadene per enhet holdes konstante.

Tekniske stordriftsfordeler oppnås når en bedrift er i stand til å øke sin produksjon uten å øke sine innsatskostnader. Dette kan gjøres på en rekke måter, for eksempel å øke effektiviteten i produksjonsprosessen, bruke mer avansert teknologi eller øke størrelsen på anlegget og utstyret. Alle disse tingene gjør at et firma kan produsere mer produksjon uten å måtte øke sine innsatskostnader, og dermed oppnå tekniske stordriftsfordeler.

Allokative stordriftsfordeler oppstår derimot når et firma er i stand til å kjøpe innsatsvarer til en lavere pris enn konkurrentene. Dette kan gjøres ved å utnytte stordriftsfordeler i innsatsmarkedet, eller ved å forhandle bedre vilkår med leverandører. Allokative stordriftsfordeler gjør at en bedrift kan produsere en vare eller tjeneste til en lavere enhetskostnad enn konkurrentene, og dermed gi den et konkurransefortrinn.

Hvilken av følgende er ekstern økonomi?

I mikroøkonomi er eksterne økonomier (også kjent som spillover-effekter) fordeler eller kostnader som påvirker et firma eller individ, men som ikke er direkte relatert til noen handlinger utført av det firmaet eller individet. Eksterne økonomier kan enten være positive (fordeler) eller negative (kostnader).

Positive eksterne økonomier oppstår når et firma eller enkeltperson drar nytte av å være lokalisert i nærheten av andre firmaer eller enkeltpersoner. For eksempel kan et firma som er lokalisert i nærheten av andre firmaer i samme bransje dra nytte av stordriftsfordeler, som oppstår når firmaet kan dra nytte av de andre firmaenes ressurser og kunnskap for å produsere sine varer eller tjenester mer effektivt.

Negative eksterne økonomier oppstår når et firma eller enkeltperson blir negativt påvirket av å være lokalisert i nærheten av andre firmaer eller enkeltpersoner. For eksempel kan et firma som er lokalisert i nærheten av en forurensende fabrikk lide av negative eksternaliteter, som oppstår når firmaets produksjonskostnader er høyere fordi det må betale for forurensningen forårsaket av fabrikken.

Hva er typene stordriftsfordeler?

Det er tre primære typer stordriftsfordeler:

1. Interne stordriftsfordeler: Dette er stordriftsfordeler som oppstår i et enkelt firma. De kan være et resultat av at firmaet øker omfanget av sin virksomhet, eller at firmaet utvikler bedre produksjonsmetoder.

2. Eksterne stordriftsfordeler: Dette er stordriftsfordeler som oppstår fra samspillet mellom bedrifter i en bransje. De kan være et resultat av at industrien utvikler bedre produksjonsmetoder, eller at industrien drar nytte av tilstedeværelsen av andre firmaer (f.eks. gjennom deling av kunnskap eller sammenslåing av ressurser).

3. omfangsfordeler: Dette er stordriftsfordeler som oppstår ved produksjon av flere produkter av en enkelt bedrift. De kan være et resultat av at bedriften kan utnytte sine eksisterende ressurser mer effektivt, eller at bedriften kan dra nytte av stordriftsfordeler i produksjonen av ett produkt som kan brukes til produksjon av andre produkter.

Hva er stordriftsfordelene forklare med illustrasjoner?

Det er mange stordriftsfordeler som kan identifiseres, og de oppstår alle av forskjellige underliggende årsaker. De vanligste og mest kjente stordriftsfordelene oppstår fra forholdet mellom størrelsen på et firma og kostnadene for innsatsvarer. For eksempel er et stort firma i stand til å forhandle seg frem til lavere priser for sine innsatsvarer på grunn av sin økte kjøpekraft. I tillegg kan et stort firma ofte spre sine faste kostnader over et større antall produksjonsenheter, noe som resulterer i lavere kostnader per enhet.

Det er også stordriftsfordeler som oppstår fra måten et firma produserer sin produksjon på. For eksempel, hvis et firma har tilgang til spesialisert utstyr eller teknologi, kan det ofte produsere sin produksjon mer effektivt enn et mindre firma uten slik tilgang. I tillegg kan en bedrift som produserer i store mengder ofte dra nytte av stordriftsfordeler i produksjonsprosessen, siden den kan optimere produksjonsprosessen for å maksimere effektiviteten og produksjonen.

Til slutt er det også stordriftsfordeler som oppstår fra måten et firma selger og distribuerer sine produkter på.For eksempel kan et stort firma ofte selge produktene sine til en lavere enhetskostnad enn et mindre firma på grunn av dets større stordriftsfordeler i markedsføring og distribusjon. I tillegg kan et stort firma ofte bedre utnytte stordriftsfordeler i reklame og markedsføring, ettersom det kan nå et større publikum mer effektivt og effektivt. Hvilket av følgende skyldes ikke eksterne stordriftsfordeler? Svaret er at teknologiske endringer ikke skyldes eksterne stordriftsfordeler.