Hvorfor du trenger å vite forskjellen mellom brutto og netto salg

Bruttosalg refererer til den totale verdien av alle varer og tjenester som selges av et selskap i løpet av en gitt periode, før det foretas fradrag. Nettosalg, derimot, er den totale verdien av alle varer og tjenester som selges av et selskap i løpet av en gitt periode, etter fradrag for returer, godtgjørelser og rabatter.

Investorer må være klar over forskjellen mellom brutto og netto salg fordi det kan ha en betydelig innvirkning på et selskaps regnskap. For eksempel, hvis et selskap har høyt bruttosalg, men også høy avkastning, kvoter og rabatter, vil nettoomsetningen være betydelig lavere enn bruttosalget. Dette kan gi investorer en falsk følelse av selskapets lønnsomhet.

Derfor er det viktig å se på både brutto- og nettoomsetning når man analyserer en bedrifts økonomiske resultater.

Hva er forskjellen mellom salg og netto?

Salg og nettoinntekt er begge nøkkelmål for et selskaps økonomiske resultater, men de er forskjellige på noen viktige måter.

Salg refererer til den totale inntekten generert av et selskap gjennom sine forretningsaktiviteter, mens nettoinntekt (også kjent som "netto fortjeneste" eller "netto inntjening") er selskapets totale overskudd etter å ha trukket fra alle utgifter.

Driftskostnader, som varekostnader, salgs-, generelle og administrative kostnader, trekkes fra salget for å komme frem til nettoinntekt.

Dermed er nettoinntekt et mer nøyaktig mål på en bedrifts lønnsomhet enn salg. Salg er imidlertid et mer omfattende mål på et selskaps økonomiske resultater, da det inkluderer alle inntekter som genereres, uavhengig av om det resulterer i overskudd.

Hvor finner du salg på regnskap?

Salg kan finnes på resultatregnskapet til et selskaps regnskap. Denne oppgaven viser et selskaps inntekter og utgifter over en periode, og netto overskudd eller tap for perioden.

Salg representerer den totale inntekten generert av et selskap fra virksomheten. Dette tallet finner du typisk øverst i resultatregnskapet, før eventuelle utgifter trekkes fra. Hva er bruttosalget i en forretningsplan? Bruttosalg er den totale verdien av alt salg foretatt av et selskap før eventuelle fradrag foretas. Dette tallet inkluderer både verdien av solgte varer og utførte tjenester.

Hvorfor er inntekts- og nettosalgsverdier forskjellige?

Inntekter og nettoomsetning er to forskjellige mål på et selskaps økonomiske resultater. Inntekter er den totale mengden penger som et selskap henter inn fra sin virksomhet, mens nettosalg er den totale mengden av salg etter fradrag for avkastning, godtgjørelser og rabatter.

Hovedforskjellen mellom omsetning og nettoomsetning er at omsetning inkluderer alle penger som en bedrift bringer inn, mens nettoomsetning kun inkluderer penger fra salg. Dette betyr at inntekter kan inkludere penger fra andre kilder enn salg, for eksempel renter eller investeringer.

Nettosalg anses generelt for å være et mer nøyaktig mål på et selskaps salgsresultat fordi det ekskluderer returer, kvoter og rabatter, som kan forvrenge det sanne salgsnivået. Inntekter er imidlertid fortsatt et viktig mål å vurdere, siden det gir et bredere bilde av et selskaps samlede økonomiske resultater. Hva er forskjellen mellom bruttofortjeneste og nettoinntekt? Bruttofortjeneste er fortjenesten et selskap gjør etter å ha trukket fra varekostnadene fra inntektene. Nettoinntekt er den totale inntekten et selskap genererer, etter fratrukket alle kostnader og utgifter.