Hva er et sammensatt alternativ?

En sammensatt opsjon er en opsjonsstrategi som innebærer å kjøpe og selge to opsjoner samtidig. Alternativene kan være enten puts eller calls, og de kan enten kjøpes eller selges. Opsjonene kan være på samme underliggende verdipapir, eller på ulike underliggende verdipapirer.

Sammensatte opsjoner brukes ofte for å sikre en posisjon, eller for å satse på en endring i prisen på et underliggende verdipapir. For eksempel kan en trader kjøpe en salgsopsjon og en kjøpsopsjon på samme aksje. Hvis aksjekursen går ned, vil salgsopsjonen øke i verdi, og oppveie tapet på aksjen. Hvis aksjekursen går opp, vil kjøpsopsjonen øke i verdi, og oppveie tapet på salgsopsjonen.

Sammensatte opsjoner kan også brukes til å spekulere i en endring i prisen på et underliggende verdipapir. For eksempel kan en trader kjøpe en kjøpsopsjon og en salgsopsjon på samme aksje. Hvis aksjekursen går opp, vil kjøpsopsjonen øke i verdi, og oppveie tapet på salgsopsjonen. Hvis aksjekursen går ned, vil salgsopsjonen øke i verdi, og oppveie tapet på kjøpsopsjonen.

Sammensatte opsjoner brukes ofte sammen med andre opsjonsstrategier, for eksempel spreads og straddles.

Hva er vilkårene for handel med opsjoner?

Det er fire nøkkelbegreper i opsjonshandel som du må være klar over: premier, streik, utløp og åpen rente.

Premie refererer til prisen på en opsjonskontrakt. Premien er prisen du betaler for å kjøpe en opsjonskontrakt, og det er også prisen noen selger en opsjonskontrakt for.

Innløsningskursen er prisen som den underliggende eiendelen skal kjøpes eller selges til dersom opsjonen utøves. Utløsningsprisen er også kjent som "streiken".

Utløp refererer til datoen da opsjonen utløper. Når en opsjonskontrakt utløper, er den ikke lenger gyldig og kan ikke utøves.

Åpen rente refererer til antall utestående opsjonskontrakter for en bestemt innløsningspris og utløpsdato. Åpen rente er et mål på markedsaktivitet og likviditet.

Hva er det høyeste nivået for handel med opsjoner?

Det høyeste nivået av opsjonshandel anses vanligvis å være komplekse opsjonsstrategier som involverer flere opsjonskontrakter og/eller flere underliggende eiendeler. Disse strategiene kan brukes til å sikre en portefølje, spekulere i markedsretning eller generere inntekter. Noen eksempler på komplekse opsjonsstrategier inkluderer:

-Sommerfuglspredning: En sommerfuglspredning er en opsjonsstrategi som er opprettet ved å bruke tre opsjonskontrakter med samme utløpsdato, men med tre forskjellige innløsningspriser. Traderen kjøper og selger én opsjonskontrakt hver til de to ytre innløsningsprisene, og kjøper eller selger to opsjonskontrakter til innløsningskursen i midten.

-Condor Spread: Et Condor Spread ligner på et sommerfuglspread, men det bruker fire opsjonskontrakter med samme utløpsdato og fire forskjellige streikpriser. Traderen kjøper og selger én opsjonskontrakt hver til de to ytterste innløsningsprisene, og kjøper eller selger to opsjonskontrakter hver til de to innløsningsprisene i midten.

-Jernkondor: En jernkondor er en opsjonsstrategi som lages ved å bruke to opsjonskontrakter, en med salgsopsjon og en med kjøpsopsjon. Begge opsjonskontraktene har samme utløpsdato og underliggende aktiva, men har forskjellige innløsningspriser. Traderen vil selge salgsopsjonen til en innløsningspris under gjeldende pris på den underliggende eiendelen, og kjøpe kjøpsopsjonen til en innløsningspris over gjeldende pris på den underliggende eiendelen.

Hva er 5 eksempler på en forbindelse?

1. Kjemikalier: En kjemisk forbindelse er et kjemisk stoff som består av mange identiske molekyler (eller molekylære enheter) som holdes sammen av kjemiske bindinger. Eksempler på forbindelser inkluderer vann (H2O), bordsalt (NaCl) og karbondioksid (CO2).
2. Legeringer: En legering er et materiale laget ved å kombinere to eller flere metaller. Eksempler på legeringer inkluderer messing (kobber og sink), stål (jern og karbon) og aluminiumsfolie (aluminium og jern).
3. Mineraler: Et mineral er et naturlig forekommende, uorganisk fast stoff som har en bestemt kjemisk sammensetning og en krystallinsk struktur. Eksempler på mineraler inkluderer kvarts (SiO2), feltspat (KAlSi3O8) og diamanter (C).
4. Organiske forbindelser: En organisk forbindelse er et molekyl som inneholder karbon. Eksempler på organiske forbindelser inkluderer metan (CH4), etanol (C2H6O) og formaldehyd (CH2O).
5. Uorganiske forbindelser: En uorganisk forbindelse er et molekyl som ikke inneholder karbon. Eksempler på uorganiske forbindelser inkluderer ammoniakk (NH3), natriumklorid (NaCl) og magnesiumoksid (MgO).

Hva er alternativkonseptene?

Det er en rekke nøkkelbegreper som er viktige å forstå før man tar fatt på en opsjonskarriere.Disse konseptene inkluderer:

- Forskjellen mellom kjøpsopsjoner og salgsopsjoner
- Konseptet med innløsningspris
- Konseptet med utløp
- Konseptet med premium
- Konseptet med i pengene, kl. pengene, og ut av pengene
- Konseptet med trening
- Konseptet med oppdrag

Hvert av disse konseptene er viktige for å forstå hvordan opsjonshandel fungerer. For en mer dyptgående titt på hvert av disse konseptene, se delen "Opsjonshandelskonsepter" i Options Trading 101-kurset.

Hva er et Put vs call?

En salgsopsjon er en kontrakt som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å selge et spesifisert antall aksjer av det underliggende verdipapiret til en spesifisert pris (utløsningskursen) på eller før en spesifisert dato (utløpsdatoen).

En kjøpsopsjon er en kontrakt som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe et spesifisert antall aksjer i det underliggende verdipapiret til en spesifisert pris (utløsningskursen) på eller før en spesifisert dato (den utløpsdato).