Hva er en skitten pris?

En skitten pris er prisen på et verdipapir som inkluderer alle rentebetalinger som har påløpt siden siste kupongbetaling. Den skitne prisen er prisen som oppgis ved kjøp eller salg av en obligasjon. Renprisen er den skitne prisen minus påløpte renter.

Hva er obligasjonsrentekurven? Obligasjonsrentekurven er en grafisk fremstilling av forholdet mellom obligasjonsrenter og ulike løpetider. Kurven skråner vanligvis oppover fra venstre til høyre, noe som indikerer at langsiktige obligasjoner har høyere avkastning enn kortsiktige obligasjoner. Avkastningskurven brukes av investorer til å forutse endringer i renten og for å ta investeringsbeslutninger.

Hvordan beregner du prisen på en obligasjon?

Obligasjoner er gjeldsinstrumenter som utstedes av selskaper for å skaffe kapital. Selskapet godtar å betale periodiske rentebetalinger til obligasjonseierne, og å tilbakebetale hovedstolen på lånet ved forfall.

Prisen på en obligasjon bestemmes av en rekke faktorer, inkludert renten, forfallsdatoen, kredittverdigheten til utstederen og markedsforholdene.

For å beregne prisen på en obligasjon, må du vite renten, forfallsdatoen og obligasjonens pålydende verdi. Renten er den årlige renten som obligasjonen betaler. Forfallsdatoen er datoen obligasjonen vil forfalle og pålydende er beløpet obligasjonen vil være verdt ved forfall.

For å beregne prisen på en obligasjon bruker du følgende formel:

Pris = Pålydende * (1 - (1 / (1 + rente)^År til forfall))

For for eksempel, la oss si at du har en obligasjon med en pålydende verdi på $1000 som forfaller om 10 år. Renten på obligasjonen er 5 %. For å beregne prisen på obligasjonen, bruker du følgende formel:

Pris = $1000 * (1 - (1 / (1 + 0,05)^10))

Pris = $1000 * (1 - 0,6149 )

Pris = $1 000 * 0,3851

Pris = $385,10 Hva er prisen som en forhandler vil selge en obligasjon til? Prisen som en forhandler vil selge en obligasjon til er summen av nåverdien av obligasjonens rentebetalinger og nåverdien av obligasjonens pålydende, minus obligasjonens innkallingspremie.

Hva er en skitten pris i finans? En skitten pris er prisen på et verdipapir som inkluderer alle påløpte renter. Dette står i kontrast til renprisen, som er prisen på verdipapiret eksklusive eventuelle påløpte renter. Den skitne prisen blir også noen ganger referert til som "full pris" eller "bruttopris". Har nullkupongobligasjonen en skitten pris? En nullkupongobligasjon er en obligasjon som ikke betaler periodiske rentebetalinger og i stedet betaler ett engangsbeløp ved forfall. Prisen på en nullkupongobligasjon er dens "skitne pris", som inkluderer påløping av renter.