Forstå avdelingsoverheadsatsen

Begrepet "Departmental Overhead Rate" (DOR) brukes for å beskrive forholdet mellom de faste kostnadene som påløper en avdeling og inntektene generert av den avdelingen. DOR uttrykkes vanligvis som en prosentandel og brukes til å hjelpe ledere med å forstå den økonomiske konsekvensen av avdelingens overheadkostnader.

DOR kan brukes til å hjelpe med å vurdere den økonomiske ytelsen til en avdeling, og til å ta beslutninger om hvordan man fordeler overheadkostnader på tvers av ulike avdelinger. Det kan også brukes til å forhandle kontrakter med eksterne leverandører, og til å sammenligne den økonomiske ytelsen til forskjellige avdelinger i en organisasjon.

Hva er typene overheadpriser?

Typene faste satser er:

1. Indirekte arbeidskostnader
2. Indirekte materialer omkostningssats
3. Indirekte utgifter overhead sats
4. Avskrivninger indirekte sats
5. Rente overhead sats
6 Skatter
7. Overheadsats for forsikring
8. Overheadsats for husleie
9. Overheadsats for lønn
10. Overheadsats for lønn
11. Overheadsats for andre fordeler

Hva er de tre metodene for tildeling av tjenester avdelingskostnader?

1. Direkte tildeling

Direkte tildeling betyr å tildele serviceavdelingskostnader til andre avdelinger på et grunnlag som reflekterer mottatte fordeler. Hvis for eksempel HR-avdelingen yter tjenester til markedsavdelingen, kan kostnaden for HR-avdelingen tilordnes markedsavdelingen basert på antall markedsmedarbeidere som bruker HR-tjenester.

2. Nedtrappingsallokering

Nedtrappingsallokering innebærer å tildele serviceavdelingskostnader til andre avdelinger på et grunnlag som reflekterer rekkefølgen avdelingene mottar ytelsene av tjenestene i. For eksempel, hvis HR-avdelingen yter tjenester til markedsavdelingen, som igjen yter tjenester til salgsavdelingen, kan kostnadene for HR-avdelingen tilordnes markedsavdelingen, og kostnadene for markedsavdelingen kan tilordnes salgsavdeling.

3. Gjensidig fordeling

Gjensidig fordeling betyr å tildele serviceavdelingskostnader til andre avdelinger på et grunnlag som reflekterer fordelene mottatt av begge avdelingene. For eksempel, hvis HR-avdelingen yter tjenester til markedsavdelingen, og markedsavdelingen yter tjenester til HR-avdelingen, kan kostnadene for HR-avdelingen tilordnes markedsavdelingen, og kostnadene for markedsavdelingen kan tilordnes til HR-avdelingen.

Hva er avdelingens overheadabsorpsjonshastighet?

Avdelingsoverheadabsorpsjonsraten er hastigheten som brukes til å fordele overheadkostnader til individuelle avdelinger i et selskap. Denne satsen beregnes vanligvis som en prosentandel av direkte lønnskostnader eller direkte materialkostnader som påløper av hver avdeling. Overheadabsorpsjonshastigheten brukes til å bestemme hvor mye overhead som skal tildeles hver avdeling. Denne informasjonen er nyttig for å bestemme kostnadene for solgte varer for hver avdeling og for å evaluere lønnsomheten til hver avdeling.

Hva er en god grunn til å bruke separate overheadpriser?

Det er mange grunner til å bruke separate overheadpriser. En grunn er å nøyaktig gjenspeile kostnadene for hvert produkt. Hvis to produkter krever forskjellige mengder overhead for å produsere, vil bruk av separate priser gi et mer nøyaktig bilde av den sanne kostnaden for hvert produkt.

En annen grunn til å bruke separate overheadpriser er å bedre reflektere kostnadene for hvert produkt i markedet. Dersom ett produkt selges for en høyere pris enn et annet, vil bruk av en egen overheadsats sikre at det dyrere produktet dekker sine egne kostnader, mens det rimeligere produktet bidrar til fortjeneste.

Til slutt kan bruk av separate overheadsatser bidra til å motivere ansatte. Hvis ansatte vet at deres individuelle ytelse vil bli målt mot en spesifikk overhead rate, kan det være mer sannsynlig at de jobber hardere for å holde kostnadene nede.

Hva er 4 typer overhead?

1. Administrative overhead: Dette inkluderer alle kostnader som påløper i driften av den daglige driften av virksomheten, som husleie, verktøy, forsikring og kontorrekvisita.

2. Salgs- og markedsføringskostnader: Dette er kostnadene forbundet med å generere inntekter for virksomheten, for eksempel annonsering, salgsprovisjoner og markedsføringskostnader.

3. Forsknings- og utviklingskostnader: Dette inkluderer kostnadene som påløper ved å utvikle nye produkter eller tjenester, samt forskning på nye teknologier for å holde virksomheten konkurransedyktig.

4. Generelle og administrative kostnader: Dette inkluderer alle andre kostnader som ikke er direkte relatert til produksjon av produktet eller tjenesten, for eksempel regnskap, juridiske og menneskelige ressurser.