Hva brukes overhead?

Påførte overhead er delen av produksjonskostnadene som er tilordnet spesifikke produksjonsenheter. Den anvendte overheadberegningen tilordner en del av den totale produksjonskostnaden til hver produserte enhet, basert på antall direkte arbeidstimer som kreves for å produsere den enheten. Den påførte overhead brukes deretter til å beregne enhetens produksjonskostnad.

Hva er det andre navnet på overhead i kostnadsregnskap? Overhead i kostnadsregnskap er også kjent som "indirekte kostnader". Indirekte kostnader er de kostnadene som ikke direkte kan henføres til produksjonen av en vare eller tjeneste. For eksempel kan indirekte kostnader inkludere husleie, verktøy, forsikring og andre generelle faste utgifter.

Hvordan klassifiseres overhead?

Overheadkostnader er de som er knyttet til å drive en virksomhet, men som ikke direkte kan tilskrives produksjonen av en bestemt vare eller tjeneste. Som sådan er de klassifisert som indirekte kostnader.

De vanligste faste kostnadene inkluderer husleie, verktøy, forsikring og kontorrekvisita. Disse kostnadene er vanligvis faste, noe som betyr at de ikke svinger med produksjonsnivåer.

Variable overheadkostnader varierer på den annen side med produksjonsnivåer. Vanlige eksempler inkluderer råvarer, emballasje og arbeidskraft.

Overheadkostnader klassifiseres ofte ytterligere i tre kategorier: driftskostnader, administrative utgifter og generelle utgifter og salgsutgifter. Driftskostnader er direkte knyttet til produksjon av varer eller tjenester, mens administrasjons- og salgskostnader ikke er det.

Hva skjer Overapplied overhead? Hvis et selskap bruker overhead til produksjon med en hastighet som er høyere enn de faktiske overheadkostnadene, kalles dette overhead. Det overutnyttede overheadbeløpet føres som en eiendel i balansen, og avskrives deretter mot varekostnaden når produktene selges. Er overhead en variabel kostnad? Overhead er en variabel kostnad hvis den varierer med antall produserte enheter. For eksempel, hvis et selskaps overhead inkluderer kostnadene for elektrisitet for å drive fabrikken, er overheaden variabel fordi den vil øke etter hvert som selskapet produserer flere enheter.

Er overhead en ressurs?

Overhead er ikke en ressurs. Det er et paraplybegrep som refererer til de indirekte kostnadene ved å drive en virksomhet. Disse kostnadene er ikke direkte knyttet til produksjon av varer eller tjenester, men er nødvendige for driften av virksomheten som helhet. Eksempler på faste kostnader inkluderer husleie, verktøy, forsikring og administrative kostnader.