Variabel overhead

Variable overhead er den delen av total overhead som varierer med produksjonsvolumet. Variable overhead inkluderer kostnader som direkte arbeidskraft, råvarer og provisjoner. Disse kostnadene øker etter hvert som produksjonsvolumet øker.

Hva er de forskjellige typer faste kostnader i henhold til funksjonell klassifisering?

I henhold til funksjonell klassifisering er det fire forskjellige typer faste kostnader:

1. Produksjonskostnader: Dette er kostnadene som påløper i produksjonsprosessen, som råvarer, arbeidskraft osv.

2. Salg og administrasjon faste kostnader: Dette er kostnadene som påløper i virksomhetens salgs- og administrative funksjoner, som lønn, husleie osv.

3. Forsknings- og utviklingskostnader: Dette er kostnadene som påløper i virksomhetens forsknings- og utviklingsaktiviteter. .

4. Finansieringskostnader: Dette er kostnadene som påløper i finansieringsaktivitetene til virksomheten, som renter på lån osv. Hva er overhead også kjent som? Overhead, også kjent som indirekte kostnader, er de kostnadene som ikke direkte kan tilskrives produksjonen av en bestemt vare eller tjeneste. Overhead inkluderer utgifter som husleie, verktøy, forsikring og kontorrekvisita.

Hva er klassifiseringen av overhead? De to hovedklassifiseringene av overhead er direkte overhead og indirekte overhead. Direkte overhead inkluderer kostnader som direkte kan spores til produksjon av en vare eller tjeneste, mens indirekte faste kostnader inkluderer kostnader som ikke direkte kan spores til produksjon av en vare eller tjeneste.

Hva er eksempler på variable kostnader?

Det er mange eksempler på variable kostnader, men noen vanlige inkluderer:

1. Råvarer - kostnadene for materialene som brukes til å produsere et produkt
2. Arbeid - kostnadene for arbeidskraften som brukes til å produsere et produkt * * 3. Frakt - kostnadene ved å sende et produkt til kunden
4. Reklame - kostnaden for å annonsere et produkt

Er variabel produksjonsoverhead en hovedkostnad?

Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, da det avhenger av hvordan din bedrift definerer og klassifiserer kostnadene. Generelt vil imidlertid variable produksjonskostnader ikke anses som en hovedkostnad, da den ikke er direkte relatert til produksjonen av det ferdige produktet. Primære kostnader er vanligvis definert som de kostnadene som er direkte relatert til produksjonsprosessen og er av varierende natur, for eksempel råvarer og direkte arbeidskraft.