Vertikal analyse: definisjon, hvordan det fungerer og eksempel

Hva er vertikal analyse?

Vertikal analyse er en regnskapsanalyseteknikk som viser sammenhenger mellom et selskaps ulike kontosaldoer og poster over tid. Hva er en annen betegnelse for vertikal analyse? Vertikal analyse er også kjent som vanlig størrelsesanalyse.

Hvordan gjør du vertikal analyse på Excel?

Vertikal analyse er en regnskapsanalyseteknikk som viser hver linjepost som en prosentandel av et basistall. For eksempel kan et selskaps resultatregnskap vise salg, varekostnader, bruttofortjeneste og driftskostnader som en prosentandel av salget. Denne typen analyse er også kjent som en vanlig størrelsesanalyse.

For å gjøre vertikal analyse på Excel, lag først en kolonne for basisfiguren. For eksempel, hvis du gjør vertikal analyse på et selskaps resultatregnskap, vil basistallet være salg. Deretter oppretter du en kolonne for hver linje, og skriv inn ordrebeløpene i disse kolonnene. Lag til slutt en kolonne for prosentene, og bruk Excel-funksjonen =linjebeløp/grunntall for å beregne prosentene.

Hvordan analyserer du en vertikal analyse?

En vertikal analyse er en regnskapsanalyseteknikk som viser hver post i et selskaps regnskap som en prosentandel av et nøkkeltall. For eksempel vil en vertikal analyse av et selskaps resultatregnskap vise hver linje som en prosentandel av total inntekt.

Det er noen forskjellige måter å nærme seg en vertikal analyse på. En måte er å beregne prosentandelen av hver linje i forhold til totalen for det aktuelle regnskapet. For eksempel, hvis et selskap har en total omsetning på 100 000 USD og en varekostnad på 40 000 USD, vil kostnaden for solgte varer være 40 % av den totale inntekten.

En annen måte å nærme seg en vertikal analyse på er å beregne prosentandelen av hver artikkel i forhold til en annen artikkel. For eksempel, hvis et selskap har en total omsetning på 100 000 USD og en varekostnad på 40 000 USD, vil kostnaden for solgte varer være 40 % av den totale inntekten.

Den vanligste måten å presentere en vertikal analyse på er å bruke regnskap i vanlig størrelse. Regnskap i vanlige størrelser uttrykker hver linje i et finansregnskap som en prosentandel av et felles grunntall. For eksempel vil et resultatregnskap i vanlig størrelse uttrykke hver linje som en prosentandel av total inntekt.

Det er noen fordeler ved å bruke en vertikal analyse. En fordel er at det gjør det enkelt å sammenligne ordrelinjer med hverandre. Hvis du for eksempel ser på to selskapers resultatregnskap og det ene selskapet har en varekostnad som er 50 % av totale inntekter mens det andre selskapet har en varekostnad som er 60 % av den totale omsetningen, så kan du umiddelbart se at det første selskapet har en lavere varekostnad som en prosentandel av total omsetning.

En annen fordel med å bruke en vertikal analyse er at det gjør det enkelt å oppdage trender. For eksempel, hvis du ser på et selskaps resultatregnskap for flere år og du ser at

Hva er vertikal analyse eksempel?

Vertikal analyse er en regnskapsanalyseteknikk som viser hver linjepost som en prosentandel av et basistall i regnskapet. Grunntallet kan være total omsetning, totale eiendeler eller totale forpliktelser, avhengig av hvilken uttalelse som analyseres.

For eksempel vil vertikal analyse av en balanse vise hver linjepost som en prosentandel av totale eiendeler. Dette vil gi analytikeren en bedre ide om den relative størrelsen på hver artikkel og hvordan den har endret seg over tid. Vertikal analyse av et resultatregnskap vil vise hver linje som en prosentandel av total inntekt. Dette vil gi analytikeren en bedre ide om den relative lønnsomheten til hver artikkel.

Hvordan utfører du en vertikal analyse av regnskapet?

En vertikal analyse av finansregnskap er en type finansiell analyse som viser de relative proporsjonene av hver post i et finansregnskap. For eksempel vil en vertikal analyse av et selskaps balanse vise hvor stor prosentandel av selskapets eiendeler som består av kontanter, hvilken prosentandel som består av kundefordringer, og så videre.

En vertikal analyse kan utføres på ethvert finansregnskap, men brukes mest på balanse og resultatregnskap. For å utføre en vertikal analyse, er alle postene i et finansregnskap uttrykt som en prosentandel av totalen. For eksempel, hvis et selskap har 100 000 dollar i kontanter og 200 000 dollar i kundefordringer, vil den vertikale analysen vise at kontanter utgjør 50 % av selskapets eiendeler og kundefordringer utgjør 100 % av selskapets eiendeler.

Den vertikale analysen er et nyttig verktøy for finansiell analyse fordi det muliggjør enkle sammenligninger mellom selskaper av ulik størrelse.For eksempel vil en vertikal analyse av to selskapers balanser vise om det ene selskapet er mer belånt enn det andre, selv om de absolutte verdiene av postene på balansen er forskjellige.