Hvordan risikoanalyse fungerer

Risikoanalyse er prosessen med å identifisere potensielle risikoer for en organisasjon og vurdere sannsynligheten og virkningen av disse risikoene. Det er en viktig del av enhver risikostyringsplan og kan hjelpe organisasjoner med å ta informerte beslutninger om hvordan de skal allokere ressurser og håndtere risiko. Det er to hovedtyper risikoanalyse: kvalitativ og kvantitativ. Kvalitativ risikoanalyse … Les mer

Gharar

Gharar er et begrep som brukes i islamsk finans for å referere til en type risiko som anses å være uakseptabel. Gharar oppstår når det er usikkerhet rundt en hendelse eller transaksjon, noe som kan føre til en situasjon der en part ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser. Denne typen risiko er ofte forbundet med … Les mer

Hva er en variabel forhåndsbetalt terminkontrakt?

En variabel forhåndsbetalt terminkontrakt er en type kontrakt som brukes til å sikre seg mot risikoen for fall i prisen på en eiendel. Kontrakten er en avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge en eiendel til en fast pris på et fremtidig tidspunkt. Prisen er fastsatt på det tidspunktet kontrakten er avtalt, men … Les mer

Beslutningsanalyse (DA)

Beslutningsanalyse (DA) er en systematisk prosess for å identifisere, analysere og evaluere mulige utfall av beslutninger for å velge den best mulige handlingsmåten. Det er et verktøy som kan brukes til å takle ethvert problem som involverer å ta en beslutning, enten det er en enkel avgjørelse som hva du skal ha til lunsj, eller … Les mer

Usystematisk risiko

Usystematisk risiko er en type risiko som er iboende for et bestemt verdipapir eller selskap og som kan diversifiseres bort ved å investere i en rekke verdipapirer. Denne typen risiko er også kjent som spesifikk risiko eller diversifiserbar risiko. Systematisk risiko er derimot en type risiko som er iboende i hele markedet og som ikke … Les mer

Definisjon av ansvarsstyring

Ansvarsstyring er proaktiv identifisering, vurdering og reduksjon av risikoer som potensielt kan resultere i ansvar for en organisasjon. I sammenheng med risikostyring refererer ansvar til de potensielle økonomiske eller juridiske konsekvensene som kan oppstå fra handlinger eller passivitet fra organisasjonens side. Organisasjoner står overfor en rekke risikoer som kan føre til ansvar, for eksempel produktansvar, … Les mer

Risk-Return Tradeoff Definisjon

Avveiningen mellom risiko og avkastning er forholdet mellom risikonivået og avkastningsnivået. Jo høyere risikonivå, jo høyere forventet avkastning. Jo lavere risikonivå, jo lavere forventet avkastning. Avveiningen mellom risiko og avkastning er et grunnleggende begrep innen finans og er grunnlaget for den moderne porteføljeteorien. Hvorfor risiko/avkastning er viktig? Avveiningen mellom risiko og avkastning er viktig fordi … Les mer

Definisjon av risikoparitet

I henhold til risikoparitetsdefinisjonen er en portefølje konstruert slik at hver eiendel bidrar med like mye risiko. Denne tilnærmingen er forskjellig fra tradisjonell porteføljekonstruksjon, som fokuserer på å balansere blandingen av aktivaklasser. Definisjonen av risikoparitet har sine røtter i moderne porteføljeteori, som antyder at risikoen til en portefølje er den vektede summen av risikoen til … Les mer

Valutarisiko

Valutarisiko er risikoen for tap som følge av ugunstige endringer i valutakurser. Valutarisiko oppstår fra behovet for å konvertere en valuta til en annen valuta for å gjøre opp en transaksjon. For eksempel vil et amerikansk selskap som eksporterer varer til en kunde i Japan pådra seg valutarisiko hvis verdien av den japanske yenen faller … Les mer

Hva er Hubris i finansverdenen?

Hubris er definert som overdreven stolthet eller selvtillit. I finansverdenen kan hybris manifestere seg på en rekke måter, inkludert å ta for mye risiko, ta uforsiktige beslutninger og unnlate å lære av tidligere feil. Når det gjelder risikostyring, kan hybris være spesielt farlig, da det kan få investorer til å tro at de er uovervinnelige … Les mer