Usystematisk risiko

Usystematisk risiko er en type risiko som er iboende for et bestemt verdipapir eller selskap og som kan diversifiseres bort ved å investere i en rekke verdipapirer. Denne typen risiko er også kjent som spesifikk risiko eller diversifiserbar risiko.

Systematisk risiko er derimot en type risiko som er iboende i hele markedet og som ikke kan diversifiseres bort. Denne typen risiko er også kjent som markedsrisiko eller ikke-diversifiserbar risiko.

Hva er idiosynkratisk risiko i finans?

Idiosynkratisk risiko er definert som risikoen som er spesifikk for et bestemt verdipapir eller selskap og ikke kan diversifiseres bort. Det er med andre ord den unike risikoen som ikke deles av andre verdipapirer i porteføljen.

Det er to typer risikoer som bidrar til den samlede risikoen til en portefølje: systematisk risiko og idiosynkratisk risiko. Systematisk risiko er risikoen som ikke kan diversifiseres bort og påvirker alle verdipapirer i markedet. Eksempler på systematisk risiko inkluderer økonomisk risiko, politisk risiko og renterisiko. På den annen side er idiosynkratisk risiko spesifikk for et bestemt verdipapir eller selskap og kan diversifiseres bort. Faktorer som kan bidra til idiosynkratisk risiko inkluderer et selskaps økonomiske innflytelse, forretningsmodell og lederteam.

Nøkkelen til å håndtere risiko er å diversifisere ens portefølje på tvers av et bredt spekter av verdipapirer for å minimere virkningen av idiosynkratisk risiko. Ved å ha en diversifisert portefølje kan en investor redusere den totale risikoen til porteføljen samtidig som han deltar i oppsidepotensialet i markedet. Hva kalles også unik risiko? Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet da begrepet "unik risiko" ikke brukes på en standard måte på tvers av risikostyringsfeltet. Noen risikostyringseksperter kan imidlertid bruke begrepet "unik risiko" for å referere til enhver risiko som er spesifikk for en bestemt organisasjon eller prosjekt, i motsetning til en mer generell risiko som kan påvirke enhver organisasjon eller prosjekt. Andre eksperter kan bruke begrepet for å referere til enhver risiko som ikke er dekket av forsikring eller annen form for beskyttelse. Atter andre kan bruke det til å referere til en risiko som er spesielt vanskelig å kvantifisere eller håndtere. Til syvende og sist er det opp til den enkelte risikostyringsekspert å definere begrepet slik de finner passende.

Hva er usystematisk risiko og systematisk risiko?

Systematisk risiko er risikoen som ligger i hele markedet eller markedssegmentet. Systematisk risiko kan ikke diversifiseres bort. Et eksempel på systematisk risiko er risikoen for resesjon.

Usystematisk risiko er risikoen som er spesifikk for et bestemt verdipapir eller selskap. Usystematisk risiko kan diversifiseres bort. Et eksempel på usystematisk risiko er risikoen for at et bestemt selskap går konkurs.

Hva er de fire typene risikostyring?

Det er fire hovedtyper av risikostyring:

1. Finansiell risikostyring
2. Operasjonell risikostyring
3. Strategisk risikostyring
4. Samsvarsrisikostyring

Hva er komponentene i usystematisk risiko?

Det er mange forskjellige typer risiko som faller inn under paraplyen usystematisk risiko. Noen av de mer vanlige risikoene inkluderer:

-Kredittrisiko: Dette er risikoen for at en låntaker vil misligholde et lån, noe som får långiveren til å tape penger.
-Markedsrisiko: Dette er risikoen for at en investering taper verdi på grunn av endringer i det totale markedet.
-Renterisiko: Dette er risikoen for at en investering taper verdi på grunn av endringer i renten.
-Likviditetsrisiko: Dette er risikoen for at en investering blir vanskelig å selge på grunn av mangel på kjøpere.
-Politisk risiko: Dette er risikoen for at en investering taper verdi på grunn av politisk ustabilitet i et land.
-Juridisk risiko: Dette er risikoen for at en investering taper verdi på grunn av endringer i det juridiske miljøet.