Bestemme din reelle avkastning

Realavkastningen er avkastningen som er justert for inflasjon. For å beregne den reelle avkastningen, må du kjenne den nominelle avkastningen og inflasjonsraten. Realavkastningen beregnes ved å trekke inflasjonsraten fra den nominelle avkastningen.

La oss for eksempel si at du investerer i en aksje som har en nominell avkastning på 10 %. Inflasjonen er nå på 2 %. Dette betyr at din reelle avkastning er 8 %.

Det er viktig å beregne den reelle avkastningen fordi det gir deg en bedre ide om hvor mye investeringen din faktisk vokser. Når du kun ser på den nominelle avkastningen, kan den være misvisende siden den ikke tar hensyn til effektene av inflasjon.

For å beregne den reelle avkastningen, må du vite følgende to ting:

1) Den nominelle avkastningen
2) Inflasjonsraten

Når du har begge disse informasjon, kan du trekke inflasjonsraten fra den nominelle avkastningen for å få den reelle avkastningen.

Hvordan beregner du et enkelt eksempel på IRR?

For å beregne Internal Rate of Return (IRR) på en investering, må du ha data om kontantstrømmene knyttet til investeringen. Kontantstrømmene kan være inngående (inntekter) eller utgående (utgifter). I dette enkle eksempelet vil vi anta at kontantstrømmene er alle innstrømmer.

For å beregne IRR må du først finne nåverdien av alle kontantstrømmene knyttet til investeringen. Nåverdien er verdien av en fremtidig kontantstrøm i dag. For å gjøre dette må du diskontere kontantstrømmene ved å bruke en diskonteringsrente. Diskonteringsrenten er avkastningen du kan tjene hvis du investerte pengene i en annen investering.

Når du har nåverdien av alle kontantstrømmene, kan du beregne IRR. IRR er diskonteringsrenten som gjør at nåverdien av kontantstrømmene er lik den opprinnelige investeringen.

La oss for eksempel si at du vurderer å investere i et nytt prosjekt. Prosjektet har en initial investering på $1 000 og forventes å generere følgende kontantstrømmer i løpet av de neste fire årene:

År 1: $500

År 2: $600

År 3: $700
* * År 4: $800

For å beregne IRR må du først finne nåverdien av alle kontantstrømmene. For å gjøre dette må du diskontere kontantstrømmene ved å bruke en diskonteringsrente. For dette eksemplet, la oss bruke en diskonteringsrente på 10 %.

År 1: $500 / (1 + 10%) = $455,56

År 2: $600 / (1 + 10%) = $527,78

År 3: $700 / (1 + 10%) = $606,06

År 4: $800 / (1 + 10%) = $690,48

Nåverdien av kontantstrømmene er da:

Hvordan beregner du faktisk avkastning i Excel?

Forutsatt at du har en portefølje av aksjer og andre investeringer, er det første trinnet å beregne avkastningen for hvert enkelt verdipapir i porteføljen. Dette kan gjøres ved å trekke prisen i begynnelsen av perioden fra prisen ved slutten av perioden, og deretter dividere med prisen i begynnelsen av perioden. Dette vil gi deg prosentvis avkastning for hvert verdipapir.

Når du har den prosentvise avkastningen for hvert verdipapir, kan du beregne den faktiske avkastningen for porteføljen ved å ta det veide gjennomsnittet av avkastningen. Dette gjøres ved å multiplisere prosentavkastningen for hvert verdipapir med vekten av det verdipapiret i porteføljen, og deretter legge sammen all vektet avkastning. Vekten av hvert verdipapir er prosentandelen av porteføljen som er investert i det verdipapiret.

La oss for eksempel si at du har en portefølje med følgende verdipapirer og vekter:

Sikkerhet A: 20 %
Sikkerhet B: 30 %
Sikkerhet C: 50 %

Avkastningen for hvert verdipapir over perioden vil være som følger:

Sikkerhet A: 10 %
Sikkerhet B: 5 %
Sikkerhet C: 15 %

Den faktiske avkastningen for porteføljen vil bli beregnet som følger :

(10% x 20%) + (5% x 30%) + (15% x 50%) = 12,5%

Hva er CAPM i finans?

Capital Asset Pricing Model (CAPM) er en modell som brukes av finansanalytikere for å bestemme forventet avkastning på en investering. Modellen tar hensyn til investeringens risiko, målt ved beta-koeffisienten, og forventet avkastning til markedet, målt ved markedsrisikopremien. CAPM-formelen er:

Forventet avkastning = Risikofri rente + Beta x (Forventet avkastning av markedet – risikofri rente)

Den risikofrie renten er renten på en statsobligasjon med en løpetid på ett år eller mindre. Beta-koeffisienten måler volatiliteten til en investering i forhold til markedet. En beta på 1,0 betyr at investeringen er like volatil som markedet. En beta på 2,0 betyr at investeringen er dobbelt så volatil som markedet.

Markedets forventede avkastning er gjennomsnittlig avkastning av alle investeringer over en tidsperiode.Markedsrisikopremien er differansen mellom forventet avkastning i markedet og den risikofrie renten.

CAPM er et nyttig verktøy for finansanalytikere for å bestemme forventet avkastning på en investering. Modellen har imidlertid noen begrensninger. For det første forutsetter modellen at investorer er rasjonelle og at de har tilgang til all informasjon. For det andre tar ikke modellen hensyn til effekter av skatter og transaksjonskostnader.

Hvordan finner du den virkelige verdien av en investering?

Det første trinnet er å beregne netto nåverdi (NPV) av investeringen. For å gjøre dette må du diskontere kontantstrømmene fra investeringen med en passende diskonteringsrente. NPV er summen av alle neddiskonterte kontantstrømmer.

Det andre trinnet er å beregne internrenten (IRR) for investeringen. IRR er diskonteringsrenten som gjør investeringens NPV lik null.

Det tredje trinnet er å sammenligne NPV og IRR for investeringen med NPV og IRR for andre investeringer. Dette vil hjelpe deg å avgjøre om investeringen er god eller ikke.

Hvordan beregner du avkastning over flere år? For å beregne avkastningen over flere år, må du først bestemme startverdien for investeringen, så vel som sluttverdien. Dette kan gjøres ved å ta gjennomsnittet av start- og sluttverdiene for hvert år. Når du har bestemt start- og sluttverdiene, må du beregne avkastningen for hvert år. Dette kan gjøres ved å trekke startverdien fra sluttverdien, og deretter dele på startverdien.