Hva er feilsalg?

Financial Services Authority (FSA) definerer «misselling» som «et markedsføringsbegrep som brukes for å beskrive en rekke ulike situasjoner der en finanstilbyder gir uriktig eller villedende informasjon til en kunde, eller leverer et produkt eller en tjeneste som ikke er egnet for kundens behov.» Det finnes mange forskjellige typer finansiell miselling, men noen av de vanligste … Les mer

Hva er underslag?

Underslag er uredelig tilegnelse av midler eller eiendom av en person som er betrodd dens varetekt. Underslag skjer vanligvis i sammenheng med et forretnings- eller økonomisk forhold, for eksempel når en ansatt stjeler penger fra sin arbeidsgiver. Det kan også oppstå i et personlig forhold, for eksempel når et familiemedlem stjeler penger fra et annet … Les mer

Hva er uredelig formidling?

En uredelig formidling er en overføring av eiendom eller penger som er gjort med den hensikt å svindle kreditorer. Dette kan gjøres ved å skjule eiendeler, overføre eiendom til en slektning eller venn for mindre enn markedsverdien, eller ved å opprette falske dokumenter. Uredelig formidling er en alvorlig lovovertredelse som kan føre til siktelser og … Les mer

Hva er datamisbruk?

Datamisbruk refererer til enhver ulovlig aktivitet som involverer bruk av en datamaskin. Dette kan inkludere ting som å hacke seg inn på andres datamaskin for å stjele deres personlige opplysninger, bruke en datamaskin til å begå svindel eller identitetstyveri, eller lage og distribuere datavirus. Hva er 3 datakriminalitet? 1. Identitetstyveri: Dette er når noen ulovlig … Les mer

Hva er uriktig fremstilling?

Uriktig fremstilling er en falsk eller villedende uttalelse eller representasjon fra en part til en annen part under forhandlinger om en kontrakt eller annen avtale. Uriktige fremstillinger kan være enten forsettlige eller utilsiktede, men dersom de får den andre parten til å inngå avtalen, kan de gi opphav til erstatningskrav eller heving av kontrakten. Hvordan … Les mer

Regler for førstemann

«First to File Rule» er en regel som brukes i USA for patentlovgivning. Regelen sier at den første personen som tar patent på en oppfinnelse er den rettmessige eieren av patentet, uavhengig av hvem som faktisk oppfant produktet eller prosessen. Denne regelen ble etablert i patentloven av 1836 og har blitt kodifisert i reglene til … Les mer

Hva er hvitsnippkriminalitet?

Betydning, typer og eksempler. Hva er hvitsnippkriminalitet? Hvitsnippkriminalitet er en type kriminalitet som begås av noen som er i en makt- eller tillitsposisjon. Det er ofte motivert av økonomisk gevinst. Eksempler på hvitsnippkriminalitet inkluderer svindel, underslag og innsidehandel. Hva er tre typer forbrytelser som kan anses som hvitsnippforbrytelser? De tre typene forbrytelser som vil bli … Les mer

Hvorfor vi unngår ugyldige kontrakter

En ugyldig kontrakt er en kontrakt som ikke lenger er gyldig eller bindende. Dette kan skje av en rekke årsaker, blant annet at kontrakten aldri var gyldig til å begynne med, eller at den er sagt opp av en av partene. En ugyldig kontrakt er forskjellig fra en ugyldig kontrakt, som er en kontrakt som … Les mer

Bust-Out

Begrepet «bust-out» brukes til å beskrive en type svindel der en person eller gruppe mennesker tar opp lån eller kredittlinjer fra flere finansinstitusjoner, og bruker hver enkelt som sikkerhet for de andre, inntil de ikke er i stand til å noen flere betalinger og er tvunget til å erklære konkurs. Dette kan gjøres ved å … Les mer

Hva er våpenhopping?

Gun-jumping er den ulovlige handlingen å skaffe eller konsolidere kontroll over et målselskap før du har mottatt alle nødvendige regulatoriske godkjenninger. Våpenhopping kan ha mange former, men skjer vanligvis når kjøperen av et selskap tar skritt for å utøve kontroll over målselskapet før alle regulatoriske godkjenninger er innhentet. Dette kan for eksempel inkludere å tilsette … Les mer