Hvordan leiebetalinger fungerer

Leiebetalinger foretas for å beholde eiendommen som er utleid i leieperioden. Leietaker (eller leietaker) er ansvarlig for å gjøre disse betalingene til utleier (eller utleier). Betalingene gjøres vanligvis på månedlig basis, men kan også gjøres kvartalsvis eller årlig. Størrelsen på leiebetalingen bestemmes vanligvis av hvor mye plass som er leid, lengden på leieavtalen og typen … Les mer

Boligobligasjoner Definisjon

Kommunale obligasjoner, også kalt munis, er gjeldspapirer utstedt av stater, byer, fylker og andre statlige enheter for å finansiere offentlige prosjekter som veier, skoler og broer. Boligobligasjoner er en type kommuneobligasjon som brukes til å finansiere bygging eller rehabilitering av boenheter for familier med lav og moderat inntekt. Boligobligasjoner utstedes vanligvis av statlige og lokale … Les mer

Hva er uriktig fremstilling?

Uriktig fremstilling er en falsk eller villedende uttalelse eller representasjon fra en part til en annen part under forhandlinger om en kontrakt eller annen avtale. Uriktige fremstillinger kan være enten forsettlige eller utilsiktede, men dersom de får den andre parten til å inngå avtalen, kan de gi opphav til erstatningskrav eller heving av kontrakten. Hvordan … Les mer