Bruttomargin: Definisjon, eksempel og formel for hvordan du beregner

Hva er bruttomargin?

Bruttomargin er differansen mellom et selskaps inntekt og kostnaden for solgte varer. Det er en god indikator på en bedrifts økonomiske helse og brukes ofte til å sammenligne selskaper i samme bransje.

For å beregne bruttomargin trekker du ganske enkelt varekostnadene fra den totale inntekten. Det resulterende tallet er bruttomarginprosenten. For eksempel, hvis et selskap har en total omsetning på $100 000 og prisen på solgte varer er $80 000, vil bruttomarginen være $20 000 eller 20%.

Mens bruttomargin er en god indikator på økonomisk helse, er det viktig å huske at den ikke tar hensyn til andre utgifter som overhead, markedsføring eller lønn. Som sådan bør den ikke brukes som eneste grunnlag for å ta investeringsbeslutninger.

Hvorfor beregner vi netto fortjeneste?

Netto profit ratio er et finansielt forhold som måler prosentandelen av nettoresultatet et selskap har etter at skatter og andre utgifter er trukket fra totale inntekter. Dette forholdet gir en god indikasjon på et selskaps samlede lønnsomhet og brukes ofte av investorer og analytikere for å sammenligne ulike selskaper.

Hva er forhold og dets typer?

Det er fire hovedtyper av finansielle nøkkeltall:

1. Likviditetsforhold - disse nøkkeltall måler et selskaps evne til å betale sine kortsiktige forpliktelser.

2. Aktivitetsforhold - disse forholdene måler en bedrifts effektivitet i bruken av sine eiendeler og ressurser.

3. Solvensforhold - disse forholdene måler et selskaps evne til å oppfylle sine langsiktige finansielle forpliktelser.

4. Lønnsomhetsforhold - disse forholdene måler et selskaps samlede lønnsomhet. Hva er totalformel i Excel? Totalformelen i Excel er en funksjon som beregner summen av alle cellene i et område du angir. Hvis du for eksempel har et celleområde som inneholder tall, kan du bruke totalformelen til å summere disse tallene.

Hva er et eksempel på fortjenestemargin?

Fortjenestemargin er et mål på lønnsomhet. Den beregnes ved å dele nettoinntekt på inntekt. For eksempel, hvis et selskap har en nettoinntekt på $100 000 og en inntekt på $200 000, vil fortjenestemarginen være 50%.

Det finnes ulike typer fortjenestemargin, som brutto fortjenestemargin og driftsmargin. Brutto fortjenestemargin er et mål på lønnsomhet som kun tar hensyn til kostnadene ved solgte varer. Driftsresultatmargin er et mål på lønnsomhet som tar hensyn til alle utgifter, inkludert salgs-, generelle og administrative utgifter.

Hvordan beregner du driftseffektivitet?

Driftseffektivitet er et mål på hvor godt en bedrift er i stand til å bruke ressursene sine til å generere salg. For å beregne driftseffektivitet kan du bruke følgende formel:

Driftseffektivitet = (Inntekter - COGS) / Driftskostnader

Inntekter er det totale beløpet som et selskap får inn fra salg. COGS, eller kostnad for solgte varer, er den totale kostnaden for varene og tjenestene som et selskap selger. Driftsutgifter er alle utgifter som et selskap pådrar seg for å drive sin virksomhet, som husleie, lønn og verktøy.

Jo høyere driftseffektivitet, jo mer lønnsomt er et selskap.