Driftsresultat

Driftsresultat er et mål på et selskaps økonomiske resultater fra kjernevirksomheten. Driftsresultatet er lik et selskaps bruttoresultat minus driftsutgiftene.

Bruttofortjeneste er lik et selskaps inntekt minus kostnadene for solgte varer. Driftskostnader inkluderer et selskaps salgs-, generelle og administrative utgifter.

Driftsresultat er et godt mål på et selskaps lønnsomhet fordi det ekskluderer ikke-driftsposter, som rentekostnader og inntekter fra investeringer.

Et selskaps driftsresultatmargin er lik driftsresultatet delt på inntektene.

Hva er 2 typer fortjeneste?

1. Driftsresultat - Dette er overskuddet som et selskap tjener fra sin kjernevirksomhet, før det tas hensyn til eventuelle andre inntekter eller utgifter.

2. Nettoresultat - Dette er overskuddet som en bedrift får etter å ha tatt hensyn til alle inntekter og utgifter, inkludert skatt. Er EBIT og OCF det samme? De to begrepene er forskjellige, selv om de er relatert. EBIT er inntekter før renter og skatter, mens OCF er operasjonell kontantstrøm. EBIT er et mål på et selskaps lønnsomhet, mens OCF er et mål på dets evne til å generere kontanter. Hva er et annet navn for driftsmargin? Det andre navnet på driftsmargin er «driftsinntekter».

Hva er et annet ord for fortjenestemargin?

Svaret på dette spørsmålet avhenger av nøyaktig hva du mener med «fortjenestemargin». Generelt sett er fortjenestemargin et mål på hvor mye fortjeneste et selskap tjener på hver dollar i salg. Det er imidlertid mange forskjellige måter å beregne fortjenestemargin på, og det er derfor ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet.

En vanlig måte å beregne fortjenestemargin på er å ta selskapets totale inntekter og trekke fra den totale kostnaden for solgte varer. Dette vil gi deg selskapets bruttofortjeneste. Derfra kan du dele bruttofortjenesten med den totale inntekten for å få brutto fortjenestemargin.

En annen vanlig måte å beregne fortjenestemargin på er å ta selskapets nettoinntekt og dele den på den totale inntekten. Dette vil gi deg netto fortjenestemargin.

Det er mange andre måter å beregne fortjenestemargin på, og derfor er det ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet.

Kalles driftsresultatet EBIT?

Driftsresultat omtales ofte som EBIT, som står for «inntjening før renter og skatt». EBIT er et mål på et selskaps lønnsomhet som ekskluderer rente- og inntektsskattekostnader. Denne beregningen brukes ofte til å sammenligne lønnsomhet mellom selskaper i ulike skatteklasser.