Adjustment Bond Definition

En obligasjon som er utstedt av et aksjeselskap for å skaffe kapital til arbeidskapital eller andre formål. Utstederen bruker ofte inntektene fra salget av obligasjonene til å betale ned eksisterende gjeld. Justeringsobligasjoner utstedes vanligvis med en pålydende verdi på $1000 og har en løpetid på fem til ti år.

Hva er de 5 egenskapene til en binding?

En obligasjon er en avtale mellom en investor og et selskap der selskapet godtar å foreta periodiske betalinger til investoren, vanligvis med faste intervaller, over en periode. Utbetalingene kan gjøres i form av renter, eller de kan gjøres i form av hovedstol og renter.

De fem egenskapene til en obligasjon er:

1. Forfall: Dette er hvor lang tid det tar før obligasjonen utløper. obligasjoner har vanligvis løpetider på 5, 10 eller 20 år.

2. Kupong: Dette er renten som obligasjonen betaler. Det er vanligvis en fast rente, men det kan være en variabel rente.

3. Yield: Dette er avkastningen som obligasjonen betaler. Det er vanligvis en funksjon av kupongen og løpetiden.

4. Innkallingsavsetninger: Dette er bestemmelser som gjør at utstederen kan innløse obligasjonen før den forfaller. De kan brukes for å beskytte utstederen mot renterisiko, eller de kan brukes til å utnytte lavere renter.

5. Sikkerhet: Dette er eiendom som utsteder stiller som sikkerhet for obligasjonen. Den kan brukes til å beskytte investoren mot utsteders mislighold.

Har obligasjoner variabel rente?

Obligasjoner med variabel rente er obligasjoner hvor kupongbetalingene justeres basert på endringer i markedsrentene. Den vanligste typen obligasjoner med variabel rente er en obligasjon med flytende rente, som har kupongbetalinger som justeres basert på endringer i en referanserente, for eksempel London Interbank Offered Rate (LIBOR).

Det finnes også obligasjoner med kuponger som er knyttet til ytelsen til en bestemt eiendel, for eksempel en aksjeindeks. Disse er kjent som indeksobligasjoner.

Renten på en obligasjon med variabel rente vil vanligvis være lavere enn renten på en sammenlignbar fastrenteobligasjon. Dette er fordi utstederen av obligasjonen tar på seg risikoen for at rentene vil stige, noe som vil redusere verdien av obligasjonen.

Det er imidlertid også risiko for at rentene faller, noe som vil øke verdien på obligasjonen. Dette betyr at investorer i obligasjoner med variabel rente må være klar over potensialet for både gevinster og tap.

Hvor mange typer selskapsobligasjoner finnes det?

Det finnes to typer selskapsobligasjoner: investeringsgrad og søppelobligasjoner. Foretaksobligasjoner med investeringsgrad utstedes av selskaper som har god kredittvurdering, og useriøse obligasjoner utstedes av selskaper som har dårlig kredittverdighet.

Er obligasjoner faste eller flytende?

Det finnes to typer obligasjoner: obligasjoner med fast rente og obligasjoner med flytende rente.

Obligasjoner med fast rente har en fastsatt rente for obligasjonens levetid. Renten endres ikke, selv om markedsrentene stiger. Dette betyr at obligasjonseieren vet nøyaktig hvor mye renter de vil tjene i løpet av obligasjonens levetid.

Obligasjoner med flytende rente har en rente som endres med markedsrenten. Renten på en obligasjon med flytende rente vil gå opp eller ned ettersom markedsrentene stiger eller faller. Dette betyr at obligasjonseieren ikke vet hvor mye rente de vil tjene over obligasjonens levetid.

Hva er obligasjoner og dens typer?

Obligasjoner er rentepapirer som utstedes av selskaper og myndigheter for å finansiere deres operasjoner. Obligasjoner er i hovedsak IOUer, og de er utstedt med en fast rente og en forfallsdato. Renten er kupongrenten, og forfallsdatoen er den datoen obligasjonseieren får hovedstolen tilbake.

Det er to hovedtyper obligasjoner: selskapsobligasjoner og statsobligasjoner. Bedriftsobligasjoner utstedes av selskaper, og statsobligasjoner utstedes av stater. Begge typer obligasjoner omsettes på annenhåndsmarkedet, og de kan kjøpes og selges før forfallsdato.

Bedriftsobligasjoner utstedes vanligvis i pålydende verdier på $1000, og de har en fast rente. Rentebetalingene skjer halvårlig, og obligasjonene forfaller om 10 år. Statsobligasjoner utstedes vanligvis i pålydende verdier på $100, og de har en fast rente. Rentebetalingene skjer halvårlig, og obligasjonene forfaller om 30 år.

Obligasjoner er en trygg investering, og de er en god måte å diversifisere porteføljen din på. De er imidlertid ikke uten risiko, og du bør alltid undersøke en obligasjon før du investerer i den.