Hva er strafferstatning?

Strafferstatning er en type erstatning som kan tildeles i et sivilt søksmål for å straffe tiltalte for sine handlinger. Disse erstatningene tilkjennes vanligvis bare i tilfeller der tiltaltes handlinger var spesielt grove, for eksempel i tilfeller av svindel eller forsettlig skade. Strafferstatning er ment å fraråde saksøkte å delta i lignende oppførsel i fremtiden, og derfor er de vanligvis mye høyere enn de faktiske skadene som saksøker har lidd.

Hva er de 5 typene skader?

1. Erstatningserstatning er den vanligste erstatningstypen i sivile saker. De er laget for å gjøre skadelidte "hel" igjen ved å sette dem i den posisjonen de ville vært i dersom skaden ikke hadde skjedd.

2. Strafferstatning tilkjennes i saker hvor tiltaltes handlinger var særlig grove. De er utformet for å straffe tiltalte og avskrekke fremtidig dårlig oppførsel.

3. Nominell erstatning tilkjennes ofte i tilfeller der skaden ikke er spesielt alvorlig, men loven anerkjenner fortsatt at en feil ble gjort. De er vanligvis svært små pengesummer.

4. Erstatningserstatning kan også gis for ikke-fysiske skader, som følelsesmessige plager eller skade på omdømme.

5. Strafferstatning kan også idømmes i straffesaker, selv om dette er mye mindre vanlig.

Hva er forretningsskadeerstatning?

Strafferstatning tilkjennes vanligvis i sivile saker der saksøker har lidd en form for skade, og saksøktes handlinger er funnet å være spesielt grove. Strafferstatning er ment å straffe tiltalte og avskrekke fremtidig lignende oppførsel.

I forretningssammenheng kan det idømmes strafferstatning dersom saksøktes handlinger viser seg å være uredelige, villedende eller på annen måte skadelig for saksøkers virksomhet. For eksempel, hvis et selskap blir funnet å ha engasjert seg i falsk reklame, kan det bli pålagt å betale strafferstatning til virksomhetene som ble skadet av dets handlinger.

Hva er det generelle målet med å gi erstatning i en quizlet for brudd på kontraktssituasjonen?

I en kontraktsbruddssituasjon er det generelle målet med å yte erstatning å sette skadelidte i samme posisjon som de ville vært i dersom kontrakten var blitt utført. Dette kan omfatte erstatning for tapt fortjeneste, tapte forretningsmuligheter og andre typer skader som direkte kan henføres til bruddet. Betyr straff straff? Ja, straff betyr straff. Hva er synonymet til straff? Det vanligste synonymet for «straffende» er «gjengjeldende». Retributiv rettferdighet er basert på prinsippet om "øye for øye", som betyr at straffen skal passe til forbrytelsen. Strafferstatning er ment å straffe lovbryteren og avskrekke fremtidige forseelser.