Solvenskapitalkrav (SCR) Definisjon

Solvenskapitalkravet (SCR) er et forsikringsselskaps kapitalkrav, beregnet under Solvens II, som må holdes for å dekke risikoen for insolvens.

SCR beregnes ved hjelp av en risikobasert tilnærming, som tar hensyn til selskapets eksponering mot ulike typer risiko. SCR skal til enhver tid oppfylles, og skal rapporteres til selskapets regulator med jevne mellomrom.

Hvis et selskaps SCR ikke oppfylles, kan det være nødvendig å iverksette korrigerende tiltak, for eksempel å øke kapitalnivået eller redusere eksponeringen for risiko.

SCR er en sentral del av Solvens II-rammeverket, som er utformet for å sikre at forsikringsselskapene har økonomiske ressurser til å oppfylle sine forsikringstakeres forpliktelser. Hvem regulerer korttidsforsikring i Sør-Afrika? Financial Sector Conduct Authority (FSCA) er regulatoren av den sørafrikanske forsikringsindustrien. Alle forsikringsselskaper som opererer i landet må være registrert hos FSCA.

Hva er teknisk soliditet?

Teknisk soliditet refererer til et forsikringsselskaps evne til å oppfylle sine fremtidige forpliktelser overfor forsikringstakerne. Dette inkluderer selskapets evne til å betale erstatninger etter hvert som de forfaller, samt evnen til å opprettholde forsikringstakernes Overskudd på et nivå som er tilstrekkelig til å støtte selskapets forretningsdrift.

For å vurdere et forsikringsselskaps tekniske soliditet, gjennomgår regulatorer vanligvis selskapets regnskaper, samt dets aktuarielle rapporter. Årsregnskapet gir informasjon om selskapets samlede økonomiske helse, mens aktuarrapportene gir informasjon om selskapets spesifikke forpliktelser og overskudd.

Regulatorer bruker også vanligvis stresstesting for å vurdere et forsikringsselskaps tekniske soliditet. Stresstesting innebærer å kjøre simuleringer av ulike økonomiske scenarier for å se hvordan selskapet ville klare seg under ulike forhold. Dette bidrar til å sikre at selskapet er forberedt på en rekke potensielle utfall.

Samlet sett er vurdering av et forsikringsselskaps tekniske soliditet en viktig del av reguleringsprosessen. Dette bidrar til å sikre at forsikringstakerne er beskyttet og at selskapet er i stand til å oppfylle sine fremtidige forpliktelser.

Hvorfor trenger et forsikringsselskap kapital?

Et forsikringsselskap trenger kapital for å operere på to måter. For det første må den ha nok penger for hånden til å betale krav etter hvert som de kommer inn. Dette er kjent som "float". For det andre må den ha nok penger til å dekke utgiftene sine, som lønn, husleie og så videre. Hvis et forsikringsselskap ikke har nok kapital, vil det ikke være i stand til å betale erstatninger eller dekke utgiftene sine, og det vil gå ut av drift.

Hva er solvens 2-forholdet?

Solvens 2-forholdet er et mål på et forsikringsselskaps finansielle styrke og evne til å oppfylle sine forsikringstakeres forpliktelser. Det beregnes ved å dele selskapets totale eiendeler med dets totale forpliktelser. En soliditetsgrad på 2,0 eller høyere anses generelt for å være sterk og indikerer at selskapet har rikelig med eiendeler til å dekke sine forpliktelser.

Hva er en teknisk avsetning i forsikring?

En forsikringsteknisk avsetning er et beregnet beløp som et forsikringsselskap setter av for å dekke anslåtte fremtidige skadeutgifter. Denne avsetningen utgjør en del av forsikringsselskapets solvensmargin, og beregnes ved hjelp av en rekke faktorer, inkludert forventet antall og størrelse på skader, forventet tidspunkt for skader og sannsynligheten for at ulike typer skader inntreffer.