Hvordan gjenforsikring for selvrisiko fungerer

Selvrisikoreassuranse er en type forsikringsdekning som gir beskyttelse for et forsikringsselskap mot tap som overstiger et visst beløp. Assurandøren kjøper denne type dekning fra en reassurandør, og betaler reassurandøren en premie for dekningen. Dersom assurandøren har et tap som overstiger dekningsbeløpet, betaler gjenassurandøren differansen. Hva er overskytende tap? Overskuddsgraden er den delen av forsikringens tap som ikke dekkes av polisen. Dette kan skyldes polisens egenandel, eller det kan skyldes at polisen ikke dekker hele tapet. Overskuddsgraden er en måte å måle den økonomiske risikoen som et forsikringsselskap påtar seg når det skriver en polise.

Hvordan fungerer stop-loss-forsikring?

Når du kjøper stop-loss-forsikring, kjøper du i hovedsak beskyttelse mot katastrofale tap. Stop-loss-forsikring starter når tapene dine overstiger en viss prosentandel av dine totale eiendeler, og den er designet for å hjelpe deg med å holde deg i virksomhet etter et stort tilbakeslag.

Det er to hovedtyper stop-loss-forsikring: spesifikk og samlet. Spesifikk stop-loss-forsikring beskytter deg mot tap fra en enkelt hendelse, for eksempel brann eller rettssak. Samlet stop-loss-forsikring beskytter deg mot tap fra flere hendelser, opp til et visst totalt beløp i dollar.

Stop-loss-forsikring er en viktig del av risikostyringen for virksomheter av alle størrelser. Det er spesielt viktig for små bedrifter, som kanskje ikke har den økonomiske puten til å tåle et stort tap. Stop-loss-forsikring kan hjelpe deg med å holde virksomheten flytende etter en katastrofe, og den kan gi deg tryggheten som følger med å vite at du er beskyttet.

Hvordan beregner du tap?

Det er ingen fasitsvar på dette spørsmålet, da beregningen av tap vil variere avhengig av den aktuelle forsikringspolisen. Generelt vil imidlertid forsikringsselskaper se på kostnadene ved reparasjoner eller utskifting av skadet eiendom, minus eventuell egenandel som kan gjelde, for å fastslå hvor mye tap som har oppstått.

Hva er tapsreserve i gjenforsikring?

En tapsreserve er et estimat på mengden fremtidige tap som et forsikringsselskap vil pådra seg på en polise. Hensikten med tapsreserven er å gi assurandøren en økonomisk pute for å dekke disse fremtidige tapene.

Skadereserven beregnes typisk ved hjelp av aktuarielle metoder, som tar hensyn til faktorer som størrelsen på den forsikrede befolkningen, gjennomsnittlig tid det tar å utbetale erstatninger, og den historiske hyppigheten og alvorlighetsgraden av skader.

Tapsreserven er en sentral komponent i et forsikringsselskaps regnskap, og den kan ha betydelig innvirkning på selskapets soliditet. Av denne grunn krever forsikringsregulatorer at forsikringsselskapene opprettholder et visst nivå av tapsreserver, som er kjent som den lovpålagte reserven.

Er egenrisiko det samme som gjenforsikring?

Overskuddsforsikring og gjenforsikring er begge typer forsikringer som er laget for å beskytte mot store tap. Det er imidlertid noen viktige forskjeller mellom de to.

Overskuddsforsikring er utformet for å beskytte forsikringstakeren mot tap som overstiger grensen for deres primære forsikring. For eksempel, hvis du har en boligforsikring med en grense på $500 000 og hjemmet ditt blir skadet i en brann som forårsaker $600 000 i skade, vil din overskytende forsikring dekke $100 000 som er over grensen for din primære forsikring.

Gjenforsikring er derimot utformet for å beskytte forsikringsselskaper mot store tap. Når et forsikringsselskap kjøper gjenforsikring, overfører de i hovedsak noe av risikoen for forsikringstakernes krav til en annen forsikringsgiver. Dette er med på å beskytte forsikringsselskapet mot å måtte betale ut store pengesummer i tilfelle en større katastrofe, for eksempel en orkan.