Hva er Bornhuetter-Ferguson-teknikken?

Bornhuetter-Ferguson-teknikken er en metode som brukes til å estimere det endelige tapet fra en forsikring. Denne teknikken brukes når det er mangel på data om den historiske skadeerfaringen for den aktuelle polisen. Teknikken er avhengig av to nøkkelkomponenter: forventet tapsforhold og gjennomsnittlig skadestørrelse. Forventet tapsprosent er forholdet mellom utbetalte erstatninger og opptjente premier. Gjennomsnittlig skadestørrelse er gjennomsnittsbeløpet som utbetales på en skade.

Det forventede tapsforholdet brukes til å estimere det gjennomsnittlige erstatningsbeløpet som vil bli utbetalt over forsikringens levetid. Dette forholdet bestemmes ved å se på den historiske skadeerfaringen for lignende forsikringer. Gjennomsnittlig skadestørrelse brukes til å estimere det gjennomsnittlige beløpet som vil bli utbetalt på hver skade. Dette tallet bestemmes ved å se på den historiske skadeopplevelsen for lignende poliser.

Bornhuetter-Ferguson-teknikken er et nyttig verktøy for å beregne det endelige tapet fra en forsikring. Det er imidlertid viktig å merke seg at denne teknikken er basert på historiske data og kanskje ikke er nøyaktig for å forutsi fremtidige tap.

Hvordan beregner du IBNR?

Det er noen forskjellige måter å beregne IBNR-krav (Incurred But Not Reported). En vanlig metode er å bruke utviklingsmetoden. Dette innebærer å opprette en trekant av påløpte krav, som deretter brukes til å estimere IBNR.

For å opprette trekanten må du først identifisere det totale antallet krav som er inngitt det siste året. Dette vil være utgangspunktet ditt, eller "spissen" til trekanten. Deretter må du identifisere antall krav som ble inngitt i det andre året. Dette vil være ditt andre punkt, eller "basen" av trekanten. Til slutt må du identifisere antall krav som ble inngitt i det tredje året. Dette vil være ditt tredje punkt, eller "spissen" av trekanten.

Når du har trekanten din, kan du begynne å beregne IBNR. For å gjøre dette, må du ta det totale antallet krav inngitt i det siste året og trekke fra antallet krav inngitt i det andre året. Dette vil gi deg et estimat av IBNR for det første året. Deretter må du ta det totale antallet krav inngitt i det andre året og trekke fra antallet krav inngitt i det tredje året. Dette vil gi deg et estimat av IBNR for det andre året. Til slutt må du ta det totale antallet krav inngitt i det tredje året og trekke fra antallet krav inngitt i det fjerde året. Dette vil gi deg et estimat av IBNR for det tredje året.

Denne metoden er bare én måte å beregne IBNR på. Andre metoder inkluderer chainladder-metoden og bornhuetter-ferguson-metoden.

Hvorfor trenger vi IBNR?

Det er noen viktige årsaker til at IBNR (Incurred But Not Reported) er viktig for bedriftsforsikring:

1. IBNR representerer en betydelig del av et forsikringsselskaps totale ansvar.

2. IBNR kan ha stor innvirkning på et forsikringsselskaps finansielle stabilitet.

3. IBNR kan påvirke et forsikringsselskaps evne til å betale erstatninger.

4. IBNR kan påvirke et forsikringsselskaps premieinntekt.

5. IBNR kan påvirke et forsikringsselskaps reassuransepriser.

Hva er LR i forsikring?

LR står for "loss ratio." Tapsforholdet er en prosentandel som representerer mengden skader utbetalt av et forsikringsselskap sammenlignet med beløpet på innsamlede premier. For eksempel, hvis et forsikringsselskap har et tapsforhold på 50 %, betyr det at for hver $1 av premiene som samles inn, betaler selskapet ut $0,50 i krav.

I hvilken bransje brukes Bornhuetter-Ferguson-metoden?

Bornhuetter-Ferguson-metoden brukes i forsikringsbransjen for å hjelpe selskaper med å bestemme hvor mye penger som skal settes av for å dekke fremtidige krav. Denne metoden tar hensyn til en rekke faktorer, inkludert alvorlighetsgraden av kravene, sannsynligheten for at kravene blir fremsatt, og tidsrammen det er sannsynlig at kravene vil bli fremsatt.

Hva er metodene for å reservere for utestående krav?

Det finnes flere metoder for å reservere for utestående krav, inkludert følgende:

1. "Beste estimat"-metoden

Denne metoden bruker et estimat av de forventede kostnadene ved å gjøre opp utestående krav, basert på faktorer som f.eks. alvorlighetsgraden av kravene, gjennomsnittlig kostnad for lignende skader og forventet varighet av skadeprosessen.

2. Den "alvorlighetsvektede" metoden

Denne metoden tildeler en vekt til hvert utestående krav basert på dets alvorlighetsgrad, og bruker deretter disse vektene til å beregne en forventet kostnad ved å gjøre opp alle utestående krav.

3. Den "varighetsvektede" metoden

Denne metoden tildeler en vekt til hvert utestående krav basert på dets forventede varighet, og bruker deretter disse vektene til å beregne en forventet kostnad ved å gjøre opp alle utestående krav.

4.Metoden "historisk gjennomsnittlig kostnad"

Denne metoden bruker gjennomsnittskostnaden for å gjøre opp lignende krav i fortiden for å estimere den forventede kostnaden ved å gjøre opp utestående krav.