SEC-skjema DEF 14A

SEC-skjemaet DEF 14A er et skjema som er arkivert til Securities and Exchange Commission for å gi informasjon om et selskaps årlige aksjonærmøte. Dette skjemaet inneholder informasjon som dato, klokkeslett og sted for møtet, samt agenda og eventuelle saker som vil stemmes over av aksjonærene.

Hvilket av følgende må opplyses under punkt 14 hovedregnskapsgebyrer og tjenester? Alle honorarer som betales til hovedregnskapsføreren må opplyses under punkt 14 i SEC-skjemaet 10-K. Dette inkluderer alle honorarer for revisjonstjenester, revisjonsrelaterte tjenester, skattetjenester og andre tjenester som rådgivning og finansiell rådgivning.

Hva er en fullmaktsaksjonær?

En fullmaktsaksjonær er en person eller enhet som er oppnevnt av en aksjonær til å stemme på deres vegne på aksjonærmøter. Fullmaktsaksjonæren kan også ha fullmakt til å foreta andre handlinger på vegne av aksjonæren, for eksempel å selge aksjer eller utøve andre rettigheter knyttet til eierskap.

Utpekingen av en fullmektig aksjonær gjøres vanligvis i forkant av et aksjonærmøte, og fullmektig aksjonær er vanligvis en aksjonæren stoler på for å stemme i deres beste interesse. I noen tilfeller kan en aksjonær utpeke en fullmektig aksjonær til å stemme på deres vegne selv om de selv kan delta på møtet.

Hva er proxy-reglene?

Fullmaktsreglene er SEC-regler som regulerer innhenting og bruk av fullmakter (stemmer) i forbindelse med valg av styremedlemmer og andre saker som legges til stemme for aksjonærene i et offentlig selskap. Reglene er utformet for å beskytte aksjonærenes rettigheter og sikre at alle aksjonærer har en rettferdig mulighet til å stemme over sine aksjer.

Fullmaktsreglene krever generelt at en fullmaktsinnhenting gjøres i samsvar med SECs forskrifter og at oppfordringsmaterialet innleveres til SEC. Reglene krever også at aksjonærene gis en rimelig mulighet til å instruere sine fullmektiger om hvordan de skal stemme og at stemmene skal oppgis nøyaktig.

Fullmaktsreglene er komplekse, og selskaper bør rådføre seg med erfarne verdipapirrådgivere for å sikre overholdelse.

Hvordan fungerer fullmaktsstemmegivning?

Fullmaktsstemmegivning er en prosess der aksjonærer i et offentlig selskap kan stemme i selskapssaker ved delegering til en annen person eller enhet. Aksjonæren gir fullmektigen (vanligvis et meglerforetak eller selskapet selv) et stemmeinstruksskjema som spesifiserer hvordan aksjonæren ønsker at deres stemme skal avgis. Fullmektigen stemmer da på vegne av aksjonæren i henhold til instruksen som er gitt.

Det finnes noen forskjellige typer fullmaktsstemmer:

1) Skjønnsmessig: Fullmektigen har skjønn til å stemme aksjene slik de finner hensiktsmessig, i samsvar med aksjonærens ønske.

2) Oppfordret: Fullmektigen stemmer over aksjene i samsvar med uttrykkelig instruks fra aksjonæren.

3) Uoppfordret: Fullmektigen stemmer aksjene etter eget skjønn, uten uttrykkelig instruks fra aksjonæren.

4) Blank: Fullmektigen avgir ikke stemme for aksjene, fordi aksjonæren ikke har gitt noen stemmeinstruks.

Fullmaktsstemmegivning er en viktig del av eierstyring og selskapsledelse, fordi den gir aksjonærene mulighet til å si noe om hvordan selskapet drives, uten å måtte møte og stemme på den årlige generalforsamlingen. Den lar også aksjonærene stemme i saker som kan oppstå mellom generalforsamlinger, for eksempel foreslåtte endringer i selskapets vedtekter.

Hovedfordelen med fullmaktsstemmegivning er at den gir aksjonærene mulighet til å si noe om driften av selskapet, uten å måtte møte og stemme på generalforsamlingen. Dette er spesielt viktig for aksjonærer som bor langt unna selskapets hovedkontor, eller som av andre grunner ikke kan møte på generalforsamlingen.

Fullmaktsstemmegivning har også en rekke ulemper. For det første kan det være vanskelig å sikre at fullmektigen stemmer over aksjene i samsvar med aksjonærens ønsker. For det andre kan fullmaktsstemmegivning misbrukes av aksjonærer som prøver å kontrollere selskapet uten å eie et flertall av aksjene. Til slutt kan fullmaktsstemmegivning brukes til å blokkere legitime aksjonærforslag, hvis et flertall av aksjonærene delegerer

Hva er en årlig fullmaktserklæring?

En årlig fullmaktserklæring er et dokument som er arkivert til Securities and Exchange Commission (SEC) av et offentlig selskap. Dokumentet gir informasjon om selskapets styre og ledende ansatte, samt informasjon om selskapets økonomiske stilling og resultater. Fullmakten gir også informasjon om eventuelle saker som skal stemmes over av aksjonærene på selskapets årsmøte.