Hvordan lovfestet stemmegivning fungerer

I næringslivet er lovfestet stemmegivning en stemmemetode som lar aksjonærer stemme i selskapssaker uten å måtte delta fysisk på et aksjonærmøte. Lovfestet stemmegivning brukes vanligvis til rutinemessige saker, for eksempel valg av styremedlemmer, som ikke krever et aksjonærmøte.

For å bruke lovfestet stemmegivning må aksjonærene sende skriftlig fullmakt til selskapet i forkant av avstemningen. Fullmektigen må oppgi aksjonærens navn, adresse og antall aksjer de eier. Fullmektigen skal også angi hvordan aksjonæren ønsker å stemme i hver sak. Aksjonæren kan stemme ved fullmektig selv om vedkommende ikke er fysisk til stede på møtet.

Dersom en aksjonær ikke avgir fullmakt, kan vedkommende likevel stemme ved å møte personlig på møtet og avgi sin stemme personlig.

Fordelen med lovfestet stemmegivning er at den lar aksjonærene stemme uten å måtte ta seg tid til å delta på et møte. Ulempen er at det kan føre til lavere valgdeltakelse, da ikke alle aksjonærer kanskje gidder å levere fullmakt. Er myndigheten til å stemme andres aksjer? Fullmakten til å stemme andres aksjer er tillagt styret i et aksjeselskap. Styret kan delegere denne myndigheten til en komité i styret, eller til selskapets ledere.

Hvordan fungerer en plan for aksjonærrettigheter?

En aksjonærrettighetsplan, også kjent som en giftpille, er en strategi som brukes av et selskap for å forhindre en fiendtlig overtakelse. Denne typen overtakelse er når en person eller gruppe erverver en kontrollerende eierandel i selskapet uten godkjenning fra styret. En aksjonærrettighetsplan gjør det vanskeligere og dyrere for en utenforstående å skaffe seg en kontrollerende eierandel i selskapet.

Det finnes to typer giftpiller:

1. En flip-over rettighetsplan. Denne typen plan gir aksjonærene rett til å kjøpe flere aksjer til rabattert pris dersom noen får en kontrollerende eierandel i selskapet. Dette gjør det vanskeligere for erververen å få kontrollerende eierandel fordi de må kjøpe mange aksjer til en høyere pris.

2. En stillstandsavtale. Denne typen avtaler er mellom selskapet og den potensielle erververen. Den begrenser mengden aksjer erververen kan kjøpe og gir selskapet tid til å finne en annen kjøper eller iverksette andre tiltak for å hindre overtakelsen.

En aksjonærrettighetsplan er ikke en permanent løsning. Den settes vanligvis på plass for en bestemt tidsperiode, hvoretter den utløper.

Hvilken påstand er sann når man sammenligner den lovfestede stemmemetoden med den kumulative stemmemetoden?

Den lovfestede stemmemetoden er den vanligste metoden for å stemme i bedrifts-Amerika. Under denne metoden får hver aksjonær én stemme for hver aksje de eier. Aksjonæren kan avgi sine stemmer for en hvilken som helst kombinasjon av kandidater.

Den kumulative stemmemetoden er mindre vanlig, men den har noen fordeler. Under denne metoden får hver aksjonær like mange stemmer som de har aksjer. De kan velge å avgi alle sine stemmer for én kandidat, eller de kan spre stemmene sine på flere kandidater. Dette kan gi minoritetsaksjonærer en bedre sjanse til å få sin stemme hørt. Hvilke av følgende har stemmerett i et aksjeselskap? I et selskap gis vanligvis stemmerett til aksjonærer. Det finnes imidlertid ulike typer aksjonærer, og hver type kan ha ulik stemmerett. Vanlige aksjonærer har for eksempel vanligvis én stemme per aksje, mens foretrukne aksjonærer kan ha flere stemmer per aksje. I tillegg kan enkelte aksjonærer ha stemmerett som er forskjellig fra andre aksjonærer. For eksempel kan en aksjonær med et stort antall aksjer ha større stemmerett enn en aksjonær med et mindre antall aksjer.

Hva menes med stemmerett i selskapsretten?

Det er noen få forskjellige typer stemmerett som kan gis til aksjonærer i et selskap, og disse rettighetene kan variere avhengig av type selskap og jurisdiksjon det er innlemmet i. Generelt sett gir stemmerett aksjonærer muligheten til å delta i beslutningsprosessen i selskapet, og de kan ha rett til å stemme i saker som valg av styremedlemmer, godkjenning av større selskapstransaksjoner eller endring av selskapets vedtekter.

I noen jurisdiksjoner kan enkelte aksjonærer ha spesielle stemmerettigheter som lar dem velge et visst antall styremedlemmer til styret, eller som gir dem vetorett over bestemte beslutninger. I tillegg kan noen aksjonærer ha kumulative stemmerettigheter, som lar dem slå sammen stemmene sine for å øke deres innflytelse over resultatet av en avstemning.