Definisjon av obligatoriske innløselige aksjer

Obligatorisk innløselige aksjer er en type egenkapitalsikkerhet som gir innehaveren rett til å kreve at utsteder innløser aksjene mot kontanter, til en forhåndsbestemt pris, med spesifiserte intervaller. Prisen er typisk satt til en premie i forhold til gjeldende markedspris på aksjene.

Obligatoriske innløselige aksjer brukes ofte av selskaper som en måte å skaffe kapital. Aksjene utstedes typisk til institusjonelle investorer, som banker eller forsikringsselskaper, som er ute etter en relativt trygg investering med fast avkastning.

Hovedtrekket ved obligatoriske innløselige aksjer er at innehaveren har rett, men ikke plikt, til å kreve at utsteder innløser aksjene. Dette betyr at innehaveren kan velge å beholde aksjene og motta utbytteutbetalingene, eller de kan velge å løse inn aksjene og motta kontantene.

Innehaver av obligatoriske innløselige aksjer har vanligvis ikke stemmerett i selskapssaker. Dette er fordi innehaveren ikke anses å være en ekte aksjonær i selskapet.

Obligatorisk innløselige aksjer har typisk en løpetid på 5 til 10 år. Ved utløpet av terminen må utsteder innløse aksjene mot kontanter. Utsteder kan velge å innløse aksjene tidligere enn den obligatoriske innløsningsdatoen, men dette er typisk til en premie i forhold til gjeldende markedspris på aksjene.

Obligatorisk innløselige aksjer er en type egenkapitalsikkerhet som gir innehaveren rett til å kreve at utsteder innløser aksjene mot kontanter, til en forhåndsbestemt pris, med spesifiserte intervaller. Prisen er typisk satt til en premie i forhold til gjeldende markedspris på aksjene.

Obligatoriske innløselige aksjer brukes ofte av selskaper som en måte å skaffe kapital. Aksjene utstedes typisk til institusjonelle investorer, som banker eller forsikringsselskaper, som er ute etter en relativt trygg investering med fast avkastning.

Nøkkeltrekket ved obligatoriske innløselige aksjer er at innehaveren har rett,

Hva er et obligatorisk innløsbart finansielt instrument?

Et obligatorisk innløselig finansielt instrument er et som utsteder er pålagt å innløse på en bestemt dato eller ved inntreffet av en bestemt hendelse. Innløsningsprisen er vanligvis fast, og kan være større eller mindre enn den opprinnelige kjøpesummen for instrumentet.

Obligatorisk innløselige finansielle instrumenter utstedes vanligvis av banker og andre finansinstitusjoner som en måte å skaffe kapital. De brukes ofte som en form for ansvarlig gjeld, som er underordnet annen gjeld til utstederen i tilfelle konkurs.

Obligatorisk innløselige finansielle instrumenter kan være enten egenkapitalinstrumenter eller gjeldsinstrumenter. Egenkapitalinstrumenter kan vanligvis innløses etter valg av eier, mens gjeldsinstrumenter typisk kan innløses etter valg fra utsteder.

Egenkapitalinstrumenter kan bli gjenstand for tidlig innløsning dersom utsteder opplever økonomiske vanskeligheter. Gjeldsinstrumenter kan bli gjenstand for førtidig innløsning dersom utsteder misligholder gjelden.

Obligatorisk innløsning kan også brukes som et verktøy for å beskytte investorer mot volatile markeder. For eksempel gir noen børshandlede fond (ETFer) mandat at en viss prosentandel av fondet skal innløses hver dag, for å forhindre at fondet blir for tungt investert i et verdipapir. Dette beskytter investorer mot plutselige markedsnedganger, samtidig som de lar dem delta i det langsiktige vekstpotensialet i markedet.

Hva skjer med aksjer når de løses inn? Når aksjer innløses, overgir aksjonæren sine aksjer i bytte mot kontanter eller andre eiendeler. Verdien av de innløste aksjene bestemmes av markedsprisen på aksjene på innløsningstidspunktet. Dersom aksjene er verdt mer enn innløsningskursen, vil aksjonæren få en kursgevinst. Dersom aksjene er mindre verdt enn innløsningskursen, vil aksjonæren pådra seg et kurstap.

Er obligatorisk innløselig foretrukket aksjegjeld?

Nei, obligatorisk innløselig foretrukket aksje anses ikke som gjeld. Selv om innehaveren av denne typen aksjer er garantert utbetaling av et visst utbytte, har de ikke krav på rentebetalinger. Videre har innehaveren ingen eierrettigheter i selskapet og har ikke stemmerett i selskapssaker.

Under hvilke betingelser kan et selskap utstede innløselige preferanseaksjer?

Et selskap kan utstede innløselige preferanseaksjer på følgende vilkår:

1. Selskapet skal være et offentlig selskap.

2. Selskapet skal ha minimum to års resultat etter skatt.

3. Selskapet skal ha minimum to års nettoformue.

4. Selskapet skal ha minimum to års egenkapital.

5. Selskapet skal ha minimum to års kontantstrøm fra driften.

6. Selskapet skal ha minimum to års omsetning.

Hva er fordelen med innløselige preferanseaksjer?

Fordelen med innløselige preferanseaksjer er at de gir aksjonæren muligheten til å motta en fast avkastning, samtidig som de har muligheten til å selge aksjene tilbake til det utstedende selskapet til en forhåndsbestemt pris. Dette gir aksjonæren både nedsidebeskyttelse og potensial for oppsidevekst.