Samsvarskostnad

Begrepet "compliance cost" refererer til mengden penger og ressurser som et selskap må bruke for å overholde offentlige forskrifter. Dette kan inkludere kostnadene ved å overholde miljøforskrifter, sikkerhetsforskrifter og krav til finansiell rapportering. I noen tilfeller kan etterlevelseskostnaden være en direkte kostnad, for eksempel kostnaden ved å ansette en miljørådgiver. I andre tilfeller kan etterlevelseskostnaden være en indirekte kostnad, for eksempel kostnaden for tapt produktivitet på grunn av økt sikkerhetsopplæring.

Hva er de 4 typene kostnadsregnskap?

Kostnadsregnskap er prosessen med å spore, registrere og analysere kostnader knyttet til en virksomhet. Det er fire typer kostnadsregnskap: jobbkostnad, prosesskostnad, aktivitetsbasert kostnadsberegning og målkostnad.

1. Jobberegning brukes til å spore kostnadene for enkeltprosjekter eller jobber. Denne typen kostnadsregnskap brukes ofte i bygg og anlegg eller andre bransjer hvor hver jobb er unik.

2. Prosesskostnad brukes til å spore kostnadene ved produksjonsprosesser. Denne typen kostnadsregnskap brukes ofte i produksjon eller andre bransjer der produkter produseres i partier.

3. Aktivitetsbasert kostnadsberegning brukes til å spore kostnadene for aktiviteter involvert i produksjon. Denne typen kostnadsregnskap brukes ofte i kompleks produksjon eller andre bransjer der det er mange forskjellige typer aktiviteter involvert i produksjon.

4. Målkostnad brukes til å spore kostnadene for et produkt eller en tjeneste for å oppfylle en målpris. Denne typen kostnadsregnskap brukes ofte i produksjon eller andre bransjer der produktene prises basert på markedets etterspørsel. Hva er standarder for samsvar? Det er generelt aksepterte regnskapsprinsipper (GAAP) i USA som offentlige selskaper må forholde seg til. Securities and Exchange Commission (SEC) har et sett med regler og forskrifter som også må følges. For private selskaper er det regnskapsstandarder som er fastsatt av Financial Accounting Standards Board (FASB).

Hva er de to typene samsvar?

Det er generelt to typer overholdelse: økonomisk overholdelse og regelverksoverholdelse. Økonomisk etterlevelse innebærer å følge regnskapsprinsipper og sikre at regnskapet er nøyaktig og fullstendig. Regelverksoverholdelse innebærer å følge lover og regler som gjelder for virksomheten.

Hvordan håndheves amerikanske markedsreguleringer og av hvilke byråer?

Håndhevelsen av amerikanske markedsreguleringer er først og fremst ansvaret for Securities and Exchange Commission (SEC). SEC er et føderalt myndighetsorgan som er ansvarlig for å regulere verdipapirindustrien.

SEC har en rekke verktøy til rådighet for å håndheve markedsreguleringer. Disse verktøyene inkluderer:

1. Undersøkelser: SEC kan undersøke potensielle brudd på markedsreguleringer. Dette kan innebære å se på et selskaps økonomiske poster eller intervjue ansatte.

2. Håndhevelsestiltak: SEC kan reise håndhevingssøksmål mot selskaper eller enkeltpersoner som bryter markedsreguleringer. Dette kan resultere i bøter, bøter eller andre sanksjoner.

3. Markedsovervåking: SEC overvåker markedene for potensielle brudd på markedsreguleringer. Dette inkluderer overvåking av handelsaktivitet og gjennomgang av markedsdata.

4. Regelverk: SEC kan vedta nye regler eller endre eksisterende regler for bedre å håndheve markedsreguleringer.

5. Utdanning og oppsøking: SEC tilbyr utdanningsressurser for å hjelpe markedsdeltakere med å forstå og overholde markedsreguleringer.

SEC er ikke det eneste byrået som håndhever markedsreguleringer. Andre føderale byråer, for eksempel Commodity Futures Trading Commission (CFTC), kan også ha håndhevingsmyndighet.

Hvem er ansvarlig for kostnadene ved regulering?

Kostnadene ved regulering bæres vanligvis av den regulerte enheten. Når det er sagt, finnes det mange ulike typer reguleringer, og kostnaden kan bæres på ulike måter avhengig av type regulering. For eksempel kan noen forskrifter kreve at den regulerte enheten foretar en engangsinvestering for å overholde kravene, mens andre kan påføre løpende kostnader som overvåking eller rapportering. De spesifikke detaljene vil variere avhengig av den aktuelle forskriften.