Wells-varsel

En Wells Notice er en formell melding fra U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) til et selskap eller enkeltperson om at SEC vurderer å iverksette håndhevelsestiltak mot dem. Varselet gir selskapet eller enkeltpersonen en mulighet til å forklare hvorfor SEC ikke bør iverksette tiltak.

SEC kan utstede et Wells-varsel hvis det mener at et selskap eller enkeltperson har brutt verdipapirlovgivningen. Brudd kan omfatte innsidehandel, svindel eller å komme med falske eller villedende uttalelser. Hvis SEC bestemmer seg for å iverksette håndhevelsestiltak, kan den inngi et søksmål eller ilegge sanksjoner som en bot eller et forbud mot å tjene som offiser eller direktør i et offentlig selskap.

Beslutningen om å utstede et Wells-varsel tas av SECs håndhevingsavdeling. Hvis avdelingen bestemmer seg for å utstede et brønnvarsel, vil den sende et brev til selskapet eller enkeltpersonen som informerer dem om avgjørelsen. Brevet vil skissere de påståtte bruddene og gi selskapet eller enkeltpersonen mulighet til å svare skriftlig.

SEC gir vanligvis bedrifter og enkeltpersoner minst 21 dager på seg til å svare på et Wells-varsel. Etter å ha gjennomgått svaret, vil SEC avgjøre om det skal iverksettes håndhevende tiltak. Hvis SEC bestemmer seg for å iverksette tiltak, vil den vanligvis kunngjøre denne avgjørelsen i en pressemelding.

Hva skjer når SEC undersøker?

SECs etterforskningsprosess er konfidensiell, og SEC kommenterer ikke pågående etterforskning. Imidlertid kan SEC ta en rekke handlinger under en etterforskning, inkludert å utstede stevninger, be om dokumenter og ta vitneforklaringer fra vitner. SEC kan også henvise saken til Justisdepartementet for straffeforfølgelse. Må du avsløre en SEC-undersøkelse? Nei, du er ikke pålagt å avsløre en SEC-undersøkelse. Hvis du blir spurt om en pågående etterforskning under et intervju, kan du avslå å kommentere.

Er SEC-saker kriminelle eller sivile?

SEC har myndighet til å reise sivile håndhevingssøksmål mot enkeltpersoner eller selskaper som har brutt verdipapirlovgivningen. SEC kan også henvise saker til Justisdepartementet (DOJ), som deretter kan reise tiltale.

Så SEC-saker kan være enten sivile eller kriminelle, avhengig av hvordan de håndteres.

Hva er finra Wells Notice?

En Wells Notice er en melding fra Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) om at den vurderer å ta håndhevelsestiltak mot et firma eller enkeltperson. Varselet varsler firmaet eller enkeltpersonen om at de kan være gjenstand for en etterforskning og gir dem en mulighet til å svare på påstandene. Håndhevelsestiltak kan variere fra en sensur til en bar fra bransjen.

Hvor lang tid tar det FINRA å svare på en klage?

Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) er en privat, ideell organisasjon som regulerer verdipapirbransjen. Organisasjonen er finansiert av medlemsbedrifter gjennom årlige vurderinger, og mottar ikke statlige midler.

FINRAs klageprosess er konfidensiell, og organisasjonen offentliggjør ikke informasjon om klager eller status for undersøkelser. FINRA gir imidlertid generell veiledning om tidslinjen for å svare på klager.

I henhold til FINRA-regel 4530 er medlemsfirmaer pålagt å rapportere klager de mottar til organisasjonen innen 30 dager. FINRA-ansatte vil deretter gjennomgå klagen for å avgjøre om den krever videre etterforskning.

Hvis klagen anses verdig til etterforskning, vil FINRA sette i gang en undersøkelse. Hvor lang tid en undersøkelse tar kan variere avhengig av kompleksiteten i saken og samarbeidet mellom de involverte partene. Når forespørselen er fullført, vil FINRA iverksette passende disiplinærtiltak hvis den finner at brudd har skjedd.