Return Over Maximum Drawdown (RoMaD)

Avkastning over maksimalt uttak (RoMaD) er en beregning som brukes til å vurdere den risikojusterte ytelsen til en portefølje. Den beregnes som forholdet mellom porteføljens årlige avkastning og maksimalt uttak.

En høy RoMaD indikerer at porteføljen har prestert godt i forhold til nedsiderisikoen. For eksempel vil en portefølje med en årlig avkastning på 10 % og et maksimalt uttak på 20 % ha en RoMaD på 0,5.

RoMaD er en nyttig metrikk for å sammenligne ytelsen til ulike porteføljer, da den tar hensyn til både avkastningen og risikoen til porteføljene.

Det er et par ting å huske på når du tolker RoMaD:

-En høyere RoMaD er ikke nødvendigvis bedre. En portefølje med høyere RoMaD kan være mer risikofylt enn en portefølje med lavere RoMaD.

-RoMaD skal ikke brukes som eneste kriterium for valg av portefølje. Andre faktorer, som forventet avkastning og volatiliteten til porteføljen, bør også vurderes.

-RoMaD påvirkes av tidsperioden den beregnes over. En lengre tidsperiode vil vanligvis resultere i høyere RoMaD.

Hva er finansiell informasjonsforhold?

Financial information ratio (FIR) er et risikojustert resultatmål som brukes til å evaluere den relative evnen til en porteføljeforvalter til å generere konsistent alfa.

Formelen for å beregne FIR er:

(Gjennomsnittlig verdi av årlig alfa / standardavvik for årlig alfa) x (kvadratrot av antall år i måleperiode)

En høy FIR indikerer at en Forvalter har generert en høyere avkastning per risikoenhet over den angitte perioden, og er derfor mer sannsynlig å fortsette å gjøre det i fremtiden.

FIR kan brukes til å sammenligne ytelsen til ulike ledere, eller for å vurdere ytelsen til en enkelt leder over tid.

Hvordan måles Treynor?

Treynor er et risikojustert ytelsesmål som ble utviklet av Jack Treynor på 1960-tallet. Det ligner Sharpe-forholdet, men i stedet for å bruke standardavviket for avkastning som risikomål, bruker det beta.

Treynors mål beregnes som porteføljens meravkastning over risikofri rente, delt på porteføljens beta.

Meravkastning er avkastningen til porteføljen over risikofri rente.

Risikofri rente er avkastningen på en investering uten risiko. For eksempel er den risikofrie renten i USA for tiden avkastningen på statskasseveksler.

Beta er et mål på volatiliteten til et verdipapir eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En beta på 1,0 betyr at verdipapiret eller porteføljen er like volatil som markedet. En beta på mindre enn 1,0 betyr at verdipapiret eller porteføljen er mindre volatil enn markedet, og en beta på større enn 1,0 betyr at verdipapiret eller porteføljen er mer volatil enn markedet.

Treynors mål blir noen ganger referert til som "belønning-til-volatilitetsforholdet" fordi det er et forhold mellom meravkastningen til betaen.

Et høyt Treynor-forhold indikerer at porteføljen har generert høy avkastning for mengden risiko den har tatt. En lav Treynor-ratio indikerer at porteføljen har tatt på seg mer risiko enn nødvendig for å generere avkastningen den har oppnådd.

Treynors mål kan brukes til å sammenligne ytelsen til ulike porteføljer. Det er også nyttig for å avgjøre om en portefølje er overvektet i volatile aksjer.

Treynor ratio beregnes som følger:

Treynor ratio = (Meravkastning / Beta)

hvor:

Meravkastning = Avkastning av porteføljen - Risikofri rente
* * Beta = Volatilitet i porteføljen

Hvordan er Sortino ratio forskjellig fra Sharpe ratio?

Sortino-forholdet er en modifikasjon av Sharpe-forholdet som kun tar hensyn til de avkastningene som faller under et brukerspesifisert mål.

Sharpe-raten er et mål på risikojustert avkastning, som belønner meravkastning over en risikofri rente, uavhengig av retning.

Sortino-forholdet straffer kun nedsiderisiko, og kan dermed være et mer nøyaktig mål for investorer som er opptatt av å minimere tap.

Hvordan måler du nedtrekk?

Maksimal uttak er topp-til-bunn-nedgangen i løpet av en bestemt tidsperiode for en investering, et fond eller en vare.

Det er flere måter å måle nedtrekk. En måte er å beregne prosentvis fall fra høyeste topp til laveste bunn. En annen måte er å beregne det absolutte dollarbeløpet for nedgangen fra den høyeste toppen til den laveste bunnen.

Maksimal uttak kan være en nyttig beregning for å vurdere risikoen ved en investering. Det kan også hjelpe investorer til å identifisere perioder med markedsstress og bestemme når de skal iverksette tiltak for å beskytte investeringsporteføljene deres.

Hva er egenkapitaltrekk?

Drawdown er definert som topp-til-bunn-nedgang i løpet av en bestemt periode for en investering, portefølje eller referanseindeks.

Det er to typer uttak av egenkapital:

1.Intra-dag-nedgang: Den største topp-til-bunn-nedgangen i verdi i løpet av en enkelt handelsdag.
2. Inter-day drawdown: Den største topp-til-bunn-nedgangen i verdi over en periode på dager, uker eller måneder.

Intra-dag egenkapitaltrekk er den vanligste av de to og brukes vanligvis til å måle risiko.

Aksjetrekk mellom dager er mer alvorlige og kan indikere et langsiktig problem med investeringen.

Drawdowns kan måles i absolutte termer (f.eks. $100) eller som en prosentandel av toppverdien (f.eks. 10%).

Et uttak kan også refereres til som et tap.